መጋረጃ ይቀንጠጥ 30 – መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!!!!!!

መጋረጃ ይቀንጠጥ 30
 መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ!!!!!!!
 
ዶክቶር ተወልደ ወዲ ቫካሮ!!!!!!!
 
wedi-Vacaroከመይ ኣለኻ ኣንታ ወዲ ቫካሮ
ወዳጀ ልቦና ወዳጀ ኣእምሮ
ካብ ጀመርካ ንህዝብኻ ክትመኽሮ
ደጋግመሉ ድኣ ኣጸቢቑ ክስቖሮ።
 
ዑቑር  ምስጢር ኣውጽኣዮ
ሕበጥ ሃገር ጠዊቕካ ኣንተዓዮ
መድሓኒት ክርከቦ ቁስልና ከነጽርዮ
ሕማም ሃገርና ደጋጊምካ ጥብሓዮ።
 
ንዓመታት ዓቑርካዮ ዝነበርካ
ብዙሓት ኢና ሰብ ቓንዛ ከማኻ
ክንደይሞ! ኣላ ኣምዑታ መኺኻ
ብዙሕ እዩ ትጽቢትና ካባኻ
ኣትሪርካ ሓዝ ኣጽንዓዮ ዕርፍኻ።
 
ዶክተር ተወልደ ወዲ ወዲ ሎጎጭዋ
ወዲ ገብረ ኸፈለት ኣብ ላዕሊ ሓለዋ
ወለድኻ ኣብ ማይላሓም ሕጊ ተኸልዋ
ንበይኖም ዘይኮነ ንኹሉ ዝጸልዋ
ካብ ጀመርካ ዓድኻ ኽትሕልዋ
ኣክቦ ህዝብኻ ግበረሉ ዋዕላ
ተቓላጠፍ ሸፋቱ ጨሪሾም ከይ ኣብረስዋ።
 
ሕጊ ዓደቦኻ መሰረቱ ካብ ጥንቲ
ኣብ ዓዶም ዝሕግጉ ብትዕግስቲ
ንወለዶ ዝጸንሔ መርየት ኮነ ርስቲ።
 
ሰውራ ዝብል መጸ ብስም ገድሊ
ኣደንቛሪ፡ ንፍልጠትን ከልካሊ
ባህሊ ዘረግዎ ታሪኽ ከይደሊ
ከይፈልጥ ሰውራ መሃርዎ መታለሊ
ሃገሩ ኣጥፍኤ መሰረቱ ከየለሊ
ዘርእና ተማሕወ ከም ዓቢ ተኽሊ                        
ነዚኹሉ ተሰኪሙ ይነብር ብዓቕሊ።
 
ዶክቶር ሓወይ ኣዳልየኒ ምኽሪ
ኣብ ዓዲ እዩ ዝርከብ ሕድሪ ኮነ ዝኽሪ
ስትራተጂ ዓዲ ኣሎ ዝተጻሕፈ ብኽብሪ
ንዜጋ ዘደላድል ዘነባብር ብዘይ ሓለፋ ስድሪ።
 
መንምዃኑ ይፍለጥ! ወዲ ሃገር
ክንደሻዕ ክትብል  ጠምበርበር
ብብርዒ ስም ዝጽዋዕ ብዓል ኣበር
ኣዳዕዲኡ ዘይመጉት ኣይቕረብ ኣብ መንበር
ብብርዒ ዝጽዋዕ ኣይእርነብ! ኣይኽበር።
 
በል ንህዝብና ንገሮ ብኹሉ
ሕጊ ንዝደሊ ክሕሎ መሰሉ
ተሓቢእካ ኣይኮነን ስራሕ ናይ ተዃሉ
ዝዛረብ ይዛረብ ኣብ መድረኽ ዓው ኢሉ።
 
ዶክትር ሓወይ ንገርና በብሓንቲ
ሀገርና ትጭፍጨፍ ኣላ ብኸተርቲ
ስድራቤት ብሓንሳእ ንኸይነብር በተንቲ
ሕጻናት ከይመሃሩ ንስደት መሳገርቲ
ኣኪቦም ይሸጥዎ ከም በጊዕ ከም ከብቲ
ጉዶም ይውጻእ ዘርዚርካ በብሓንቲ።
 
ወዲ ቫካሮ ሓደራኻ
ኣለዉ ተዃሉ ከየታልሉኻ
ባጀላ ኣለና ዝብሉ ልዕለኻ
ከይትኣምኖም! ኣስተውዒልካ! ስምዓዮም ኢኻ
ተግባሮም ተኹላ! ኣባጊ ከይመስሉኻ
ኣሕሊፎም ዘይህብዎ ንማፍያ ህግደፍ ዓድኻ
ጸበብቲ፡ ጉጀለውያን፡ ዘይጸርዩ፡ ምሁራት ኣብ ግዜኻ
ንኸምስሉ ተቓለስቲ፡ ኢና ከይብሉኻ
ሓደራኻ ሓደራኻ ንመንእሰይ ሓብሕበልይ ኢኻ።
 
 
ዉድቀት ንማፍያ ህግደፍ!!!!
ፍትሒ ይንገስ!!!
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
26 መጋቢት 2014

 

 

 

ሽግሮም ኣብ ውሽጦም ከይፈትሑ ናብ ኣዳባባይ ይመርጹ ክነብሑ!!

ሽግሮም ኣብ ውሽጦም ከይፈትሑ
ናብ ኣዳባባይ ይመርጹ ክነብሑ!!

ሽግሮም ኣብ ውሽጦም ከይፈትሑ
ናብ ኣዳባባይ ይመርጹ ክነብሑ
ነንሕዶም ሰፎም ከብልሑ
መፍቶ ጸላኢኦም የጉሉሑ፡

ኤረ እንታይዩ ጉዱ ዘይዕረ ጉርሒ
ደላይ ፍትሒዶስ ደላይ ሽርሒ
ኣንነት ተላዕጢጡ መቓልሖም ስብሒ
ህዝቢ ከይዓስሎም የርዕድዎ ፍርሒ፡

ኣንነትከ ኣበይዲዩ ክኽውንነይርዎ ኣመት
ብሃገር ደረጃዶ ተካውሖ ኢኻ ክሰፍን ምረት
ልክዕ’ዩ ዝሰርሓሉ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት፡

ኣንነት ተጎዝጒዝካ ብናይ ውልቀ ሰብ ዝና
ሽግር ህዝብኻ ኣወንዚፍካ ትለሀ ኣብ ጎደና
ውድብካ ከተቐድም ብናይ ቲፈዞ ደመና
ብሰሪ ሕምቀትካ ኢስውድ ህግደፍ ደመኛና፡

ሽታ ሓድነት ባርዱ እንዳሸተተ 
ናበይኢኻ ከተላድስ ትደሊ ዘለኻ ወዳኢተ
ሕደግ’ባ ሕደግ ጓል መገዲ ኣይተቋምተ
ዝግደፍ ገዲፍካ ህዝብኻ ተትረድኦዶ ምመተ፡

ያኣክል በል ሎምስ ንፍርቂ ዘመን ኣይትሑን ጎተትተ
ጓሳ ኩኖ ተበጊሱ’ሎ ወለዶ ሎሚ ሓየተ
ህዝባዊ ማዕበል ተበጊሱ ዳሃለወ ንመኸተ
ፍሬ ዕንባቡኡ ይዕምብብ’ዩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣንፈተ፡

ደላይ ፍትሒ ነናሓድሕዱ ተተኻባበረ
ጸላኢኡ ኣብ መንግኡ ከይኣቱ ሳዓረ
ስኒቱን ሓድነቱን ንስበቱ ኻኣ ኣትረረ፡

 

 

ዓወት ንውጹዕ ህዝብና
ብሓድነትና ነርዕዶ ጸላኢና
ብሕምቀትና ኢስውድ ጸላኢና

ካብ ጉዱስ ደላይ ፍትሒ
08032014

 

 

 

 

መልቀስ ንዶክቶር ምስጉን ተድላ ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና ሰምየን ኣመሪካ

መልቀስ
ንዶክቶር ምስጉን ተድላ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
ሰምየን ኣመሪካ

ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!!
ኣንታ እንታይ ሰሚዔ ሎሚ ቕነ
 ስሙ ጥዑም ሃዋርያ ዘበነ
ጎይታ ይመስገን ኢሉ ዝደነነ
ሎምስ ዶክቶር  የሎን ድኣ ተሳእነ።
 
ዶክቶር ምስጉን ወድ ኣቦይ ተድላ
ሽማንጉስ ላዕላይ ዝዓድኻ ኣብ ማእከላ
ወዲ ካርነሽም ድምበዛን ብኹላ
ደቂተሽም ዓንሰባ ሓማሴን ብጠቕላላ
ወዲ ኤርትራ ዝተፈጥረ ኣብ ማእከላ።

ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!!!
ጎይታ ይመስገን ኢሉ ዝኸፍት ኣንደበቱ
ንኹሉ ዝስዕም ብኽልተ ምዕጉርቱ
ወዳጀ ኣእምሮ ወድጀ ትምህርቱ
 ምስ ኩሉ ኣፍልጦ ምስኮላይ ብልሓቱ
ብሓቂ ድዩ ኣብ ጉድጟድ ክኣቱ።

ዶክተር ሓወይ ኣንታ ጥዑም ቓሉ
ወንገል ንኽሰብኽ ንዓልም ኮሊሉ
ሓቂ ንፍቶ እናበዝምህር ክንደይ ተዓዲሉ
መጽሓፍ ወንጌል ኣብ ዝባኑ ተኾልዂሉ
ክሰብኽ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ይዓስለሉ።

ወየ!!! ወየ!!! ወየ!!!!!
ዶክቶር ምስጉን እዚ  ፈታው ዓዱ
ሃገርይ እናበለ ይነብር ተሰዲዱ
ሰፊሕ ኣእምሮ ተሰኪሙ ይነበር ኣብ ዘዓዱ
እዚ ምቑር ቓሉ ንኸይምህር ተኣጊዱ
ክንደይ ነብሳት ምተማህረ ነይሩ በብዓዱ።

ዶክተር ሓወይ መስትያት ኩላትና
ክንደይ ሊቃውንቲ እኒሃ ኣብዝይ ሓዚና
ንሃገራ ኣማዕድያ  እናረኣየት ትበኪ ደኒና
ኣምላኽ የጸብቖ ቀልጢፉ ክርህወልና
ጥርጥር የልቦን ኩላትና ከርክበካ ኢና
ሽግር ህዝቢ ቀልጢፍካ ንገረልና።

ኣንታ እዚ ሰባኺ ብዙሕዶ!!! ሃጺጹ
ኣሕዋቱ ከጸናንዕ ንሱዳን ዝወጹ
ዓቕሊ ከየጽብቡ ብዙሕ ከይርበጹ
ሽግሮም ምስረኣየ ልቡ ተረቢጹ
ዓቕልዉን ስኣነ ሽግር ህዝቡ መጺጹ
መፍትሒ ደንጉዩዎ ነገራት ቀርጺጹ
ብኣካል ከይዱ ክነግሮ ንጎይታና ክርስቶስ መሪጹ።

ምስጉን ሓወይ ሓዋርያ ናይ ዘበና
በቲ  ሙኡዝ ቃላትካ እባ ምሃረና
ደሊኻ ዘይርከብ ቃል ምስጉን ሓውና
ኣብ ካርቱም ሱዳንድኣ! ንመን ሓዲግካልና
ስዒብካዮ ንሃዋርያ ማትዮስ ጀማሪ ስብከትና።

ዶክቶር ሃወይ ስዓቱ ኣኺሉ
ነቂሉዩ ተበጊሱ ርዖኡ ጠቓሊሉ
ወያ ክብርቲ መስቀሉ ተኽልዅሉ
ነፋንዎ ብሓባር ኩላትና ዓልልሉ
ኣምላኽ ይቀበልካ መላእኽቲ ኣኽእቲሉ።

ጽንዓት ይሃብ ንድራቤት ብሓባር ብኹሉ
ህዝቢ ኤርትራ  ንነብስኹም ብኸይሉ
ከምቲ ናቱ ንሓቂ ንፍትሒ ተኸተሉ
ሰላም ራህዋን ክወርደልና ተጠቓሊሉ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
2 መጋቢት 2014
ሰሜን ኣመሪካ