መልቀስ ንመምህር መዋእል መብራህቱ!!!!!!

መልቀስ
ንመምህር መዋእል መብራህቱ!!!!!!

ወየ!! ኣነነ!!!!! ወየ ኣነ!!!!!! ወየ!! ኣነ!!!!!!!
ኣብ ካሊፎርንያ!!! ኣይጥዑምን ወረ
ኣብ ሳንድያጎ!! ኣይጠዓመን ወረ
ኣብ ኣመሪካ ተረኽበ ሓዘን ዝመረረ
ኣንታ መንእዩ? መርድእ ዘበሰረ
መምህር ናይ መማህር ዓሪፉ ሓደረ።

ኣንታ! እንታይ ተረኽበ ሎሚ ቕነ
መምህር መዋእል! ከይዱ ወርሒ ሰነ
ሓረስታይ ዓድና ዝዘርኣሉ ረኸበ ሰኣነ
ኣይጥዑምን ወረ ናይ ለንቀነ
መምህር ጽዒሩ ንፍትሒ ከይቃዘነ።

መምህር መዋእል ተስፋ ህዝቢ
ትምህር! ትምዕድ! ንእሽቶ ምስ ዓቢ
ክትምረጽ ፓርላሚ ከም ሹም ንህቢ
ዓንሰባ ዓድኻ! ሓማሴን! ካብ ከባቢ
ኣብ ባይቶ ትምድር ከም ድቢ
ብዓል ሰፊሕ ኣእምሮ! ብዓል! ዓቢ ልቢ።

ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ እንከለኻ
ኣድልዎ ምስተገብረ ኣብ ቅድሜኻ
ዘንባዕ ኣዋጅ! ክእወጅ! ስለ ዝርኤኻ
ካብ ባይቶ ወጻእካ ደቂ ኤርትራ ኣኻኺብካ።

ኣባል ከለኻ መርማሪ ኮምሽን
ብሕጊ ትኸይድ ብዘይ ጉምብስ ድንን
ንሓደን ኣይትተክል! ንሓደን ኣይትነቅልን
ፍትሔኛ ነበርካ ንኹሉ ተማዛዝን።

ንሜዳ ኣቶኻ ክትጋደል ክትስለፍ
ኣብኡ ጸንሑኻ! ብዓል! ዘይዕጸፍ ዘይትንከፍ
ናይ ኤርትራ ሽግር ዘይውዳእ ዘይሽረፍ
መምህር! ቃልስኻ! ዘይጽንቐቕ ዘይኩለፍ
ትምህርቲ ይኹኖ! መንእሰይና! ይሰለፍ።

ቃልሲ በርቲዑ ምስ መረረ
ተጋዳላይ ንስደት ኣምርሔ ተባረረ
ፍትሒ ንኽደሊ ንዓለም ውን ዞረ
ሃገሩ ከይተመልሰ ኣብ ስደት ተቐብረ።

ህግደፍ! ባድመ ወሪሩ ምስ ጎበጠ
ኣቶ መዋእል መደረ! ኣፉውን ረምጠጠ
ብዓመጽ መርየት ከምዘይምለስ ስለዝፈለጠ
“ እጀታ ዘየጽናሕካ ኣይሰልጥን ብጎበጠ”
እናበለ መደረ! ህዝብን ከ! ሰሚዑ ኣስቀጠ።

መምህር ናይ መማህር ካብ ከደ ኣርሒቁ
ዝደንዘዘ ኣእምሮ ንክበራበር ነቓኒቑ
ኤርትራውያን ተንስኡ ፍለጡ ኣዳቕቁ
ጸገም ህዝብኹም ምሃሩ ኣዕምቑ
መምህር ኣይምለስን ከይዱዩ ኣርሒቑ።

መምህር ዝሓዘካ ሕማም ዘየቀኒ
ምስ ግዜ ዘይኸይድ ዘየዳኒ
መላእኽቲ ይውሰዱኻ! ናብ ክርስቶስ ጎኒ
ንዓናስ ምሕሸና ነይሩ ተትቕኒ
ንዓለም ካብ በልካያ ድሓን ኩኒ
ንሙሉጌትን! ንቄሳርን! ርኸበልና ብለን ዓይኒ!
መስዋእትኹም ይኹነልና መወዳእታ ሕሰምኒ
ንስድራቤት ጽንዓት ይሃብኩም ኣይትበሉ ከበድኒ
መምህር ዓንዲ ማእከልዩ! ብዙሕ ኣይትሕዘኒ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 21 ሰነ 2014

 

 

መጋረጃ ይቀንጠጥ!!!!! 32

መጋረጃ ይቀንጠጥ!!!!! 32

ህውከት እዩ ኣመለይ!!
ፎርኦን! ናይ ኤርትራ
ቁምነገር ዘይገብር ጥራሕ ጃህራ!!!!!!

ህውከት ዝኣመለይ!!!!
ሰይጣን ባሪኹለይ!!!!!!
ሕልና ነይብለይ!!!!!!
መቕዘፍቲ ተግባረይ!!!!

ዝሓስቦ ዝገብሮ ኩሉ ይሰልጠለይ
ጨካን ዝመንፈሰይ ስጋ ሰብ ቀለበይ
ብደም ተጠሚቐ ጋንየን ፈቒዱለይ
ክቕንጽል ይነብር ዕረፍቲ ዘይብለይ።

ኣቐዲመ በጺሔዮ ክኸብር ክነብር!!!
ሚሂረ!! ኣዕብየ!! ከም ከልቢ ዝነብሕ ዝግዕር
ብዓይኒ ዝላኣኽ ዝደልዮ ዘስምር
ንቖላሕታ ዓይነይ ኣንቢቡ ዝምስክር
ዝገብሮ ዝኾነ ምስጢርዩ መስተንክር።

ክሓስብ ከልኹ ሰራዊተይ ክዕዘብ
መሪጸ ይቕንጽል ይብሉለይውን ዘብዘብ
ዝሓትት የለን እንትርፎ ዝዕዘብ
ቃል እንተ ኣውጺኡ ብኣጋ ይኽተብ
ብቕልጡፍ ይኣቱ ኣብ ጉድጋድ ይድብደብ።

ክጅምር ከለኹ ኣቐዲመ ኣጽኒዔ
ንሕስያ ንኸይገብር ንዓይ ዘቖጥዔ
ይግርፍ ብጨዓ ዝመረረ ካብ ኣምዔ
ብኽያት እንተብዝሔ እምብዛ ተነብዔ
ይድከር ይኽትከት ደም እንዳ ኣጉስዔ
ዝተረፉ ይለኣኹ ስልጣነይውን ጸንዔ
ኣዲኡ ትሕዘነሉ ሂወቱ ምስ ኣብቅዔ።

ኣደ ተጋዳላይ ተዅድዳ ትዘልል
ኣነ እንተኾነ ንወዳ ይቐትል
ዝዓበዩ ወዲኤ ዝነኣሱ ይምንክል
እንተ ንሳሞ ትስዕስዕ ትዘልል።

ኣቦኡ እንተዅነ ካብኣ ዘይሓይሽ
ጉራዴኡ ሒዙ ይድብል ይምርሽ
ንብረቱ ወሲደ ገዛኡ ዝሕምሽሽ
ምንም ከይሓሰበ! ደጋጊሙ የመጉስ።

ፈላጣት ዝበሃሉ ብዙሕ ዝተማህሩ
ብሩሑቕ ክትሪኦም ይመስሉ ዘይድፈሩ
ቅርብ ኢልካ ክትሰምዖም ዩኾኑ ወኻሩ
ከይጸዋዕካዮም ባዕላቶም ይኹርኩሩ
ኣሳማቶ መማህር ዘይሓስቡ ዘይመኽሩ
ነዚኦም ዝኣምን ኣብ ቑሪ! ምሕዳሩ።

ዕድለኛ ኮይነ ብዙሕ ተዓዲለ
መሪጸ ይቕንጽል ገለ ከይበደለ
ስም ሰብ! የጥፍእ! ንጸላኢ እናሰለለ
ከም ከልቢ ዝነብሑ ኣኻልባተ ኣዕሲለ
ኣብ ስደት እንተነበር ካብ ህዝቢ ነጺለ
ብቂምታን ብቕንእን ኣእምሮይ ሸብሊለ
እንሆ! ይነብር ዓራተይ ኣደልዲለ።

ስድራ ቤት ዘሪገ ጥርጠራ! ኣሕዲረ
እምነት ጠፊኡ! ወላዲ እንተ ኣማረረ
ፍቑራት ስድራ ቤት! ጽልእን ኣሕዲረ
ገዛውን ትዓኑ ኣቦን ወድን ኣመሳኺረ
ዝነበረ ንብረት ይዘርፎ ቆቛጺረ።

ኣብዚሔ ይኣስር! ደጋጊመ ይገርፍ
ዝሸምኩዎም! ኩላቶም ንዓዲ ዝዘርፍ
መኮነናተይ! መንእሰይ ንስደት ዘጉርፍ
ይሸይጥም ቖላዑ ዶላራት ዝጉድፍ
ሓለውተይ በዚሖም! ኣነንከ! ዝዓርፍ
ብሰልም ይሓድር ዝድቕስ ዘንሳፍፍ።

ቀደም ተመሪቐ ብጋንየን! ብሰይጣን!
ኩሉ ገቢተዮ ሃብቲ ኮነ ስልጣን።

ኣነስ ብዙሕ ተዓዲለ ኩሉየ ወኒነ
ንዓይ መን የርክበኒ ዋላ ዝሓንሓነ
ዝቐተልኩ እንቐተልኩ ዘይርከቦ ፈዳይ ሕነ
ጨሪሸ ከጽንታ ደጋጊመ ወሲነ
ዘይሰምዕ ህዝቢ ገጠመኒ ዋይ ኣነ!
ዋይ ኣነ!።

እዚ! ናተይ ዕድል ንዓይ ይገርመኒ
ኣቡኡ! ቐቲለሉስ ወዱ ይስዕበኒ
ሓዉ! ቐቲለሉስ ሓው የገልግለኒ
ሓፍቱ! ቐቲለሉስ መሊሱ ይኽተለኒ
ሰብኣያ! ቐቲለላስ ንዓይ ትስዕመኒ
ወዳ! ቐቲለላስ ኣዲኡ ትሓቑፈኒ።

ዝኣሰርኩ እንተ ኣሰርኩ ምስጋና ይበዝሓኒ
ኣብዜሔ ምስ ዝቐትል እምብዛ ይጠብቁኒ
የጥምየዮም! ዕድመኻ የንውሓዮ ይብሉኒ
በላዕ ሰብ! ምዃነይ ብዙሕ ጠቐመኒ።

ሃገር ገይረያ ሓዳር ኣልቦ
ቆላዑ ይዓብዩ ብዘይ ኣቦ
ማንም ኣይሃቦን ኣቓልቦ
ማእምናት ኣብዚሔ ወርቂ ዘቦ
ክሕነና ዝውዕላ ስራሕ ኣልቦ
ፍሽኽታይ! ንልበን ይሰልቦ
ኣቐዲመ ፈሊጠዮ ብዓንተቦ።

ኣብ ህውከት የንብሮም ሰላም ይህቡኒ
ሸቐልቐል! ኣቢለ ንዓይ ይርህወኒ።
ሰብ ! ኣይኮንኩን ጋንየን ወሊዱኒ።

ጥፋት ነጋንንቲ ማፍያ ህግደፍ
መብረስትን! መጥፋእቲ ህዝቢ ኤርትራ!!!

ሰላም ንደለይቲ ፍትሒ!!!!!!!
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
9 ሰነ 2014

 

 

ክትስኤ! ገና!

ክትስኤ! ገና!

ምናልባት ንወረ ኢልካ ትድርብየኒ ትኸውን
በቲ መሪር ሓሶትካን፡ ጥዉይዋይ ተግባርካን
ኣብ ጭቓ ትረግጸኒ፡ ኣብ መሬት ትድህኸኒ
እንተኾነ! ኣነ ከም ዶሮና! ተንሲኤ ይበንን!!

ትብዓተይ! ድርቅንቅይ! የጉህየካዶ?
ኣጠማምታኻ ስለምንታይ? ጸላም ይእጉዶ?
ምኽንያቱ! ኣካይዳይ ኮይኑካ ወናኒት ዘይቲ ማእዶ
ምድሪ ቤተይ ጃሕጃሕ ክብል ይረኣየካዶ!!!
ከም ወርሕን፡ ጸሓይን
ብእምነተይ ተዓጻጻፋይን
ብተስፋ ይእምት ይልክዕ ንላዕላይን
ክትስኤ ገና!

ትደሊ ትኸውን ክትርኤኒ ክሰባበር
ርእሰይውን ከድንን፡ ኣዒንተይ ክቑርቖር
እንግደዓይ ክጉንብስ፡ ንታሕቲ ክዉርወር
መንፈሰይ ክዳኸም፡ ናብ ንብዓት ክቕየር

ጸብለል ብምባለይ ጻዕረሞት ኮይንኳ
ዝገብሮ ዝኾነ ዓቕሊ ኣጽበበልካ
እምብዛ ብምስሓቐይ ንዓኻ ረበጸካ
ኣብ ገደናይ ወርቂ ክኮዓት ተራእየካ
ናይ ቃላትካ ተኹሲ በርትዓኒ
ኣጠማምታኻ ከም ካራ ይመታትረኒ
መሪርር ጽልእኻ ይቐዝፈኒ
እንተኾነ ገዳ! ከም ንፋስ ኣተንሲኡ የዕርገኒ!!!

ቁንጅናይ ኮነ! ብጽሕናይ የወናውነካዶ?
ሃንደበት ብምምጻኡ ይገርመካዶ?
ኣሳዓስዓይ ኣልማዝ ዝተሰለምት ክሳዳ ቆሎ
ሰለፍና ክራኸብ ክወዛወዝ ክልሎ

ክትስኤ ገና!
ልዕል ክብልየ ካብቲ ዝሓለፈ ሰራዉሩ ቃንዛ!!!!!
ክትስኤ ገና!!
ጸላም ውቅያኖስ በሕሪ እየ! ዝልዕል ዝሰፍሕ
ተቓሊሰ! ዝምንጉድ፡ንኹሉ ዘርብሕ
ድቕድቕ ጸላም ገዲፈዮ! ንድሕሪት ዘፍርሕ
ጭካነን፡ መከራን እቲ ኩሉ ዘስካሕክሕ
ክትስኤ ገና!
ናይ ብርሃን መዓልቲ ዝድነቕ ዕረፍቲ
ክትስኤ ገና!
ክመልሶ እየ! ብወለድይ ዝተኸፍለ ብጉልበት!!!
ኣነ እየ!! ሕልምን፡ ተስፋን፡ ጓል ባርነት!!!!!!!!!!!!!!
ክትስኤ ገና!!!
ክትስኤ ገና!!!
ክትስኤ ገና!!!

ብነብ ሲሄ ማያ ኣንጀሎ ዝተገጥመ
ነፍ ስሄር ፕረሲደንት ማንደላ ኣብ ጽምብሉ ዘንበቦ፡
ብሰላም ዕረፊ
ለባም፡ መምህር፡ተቓላሲት፡ ባዕላ ዝተማህረት፡ ደራሲት፡ ገጣሚት፡ደራፊት፡
ልዕሊ 30 ናይ ክብሪ ዶክተርነት ዝተሰለመት፡ 36 መጻሕፍቲ ዝጸሓፈት፡ ኣደ ዉጹዓት ዝነበረት ዜጋ እያ።

ተርጓሚ
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 30 ግንቦት 2014
ኣብ ኣተርጉማ ሓላፍ ዘላፍ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኪእላታት ክእርሙ ይላቦ።

 

 

 

መልቀስ ተጋዳልይ ኣስገዶም ወዲ ባሻይ

መልቀስ
ተጋዳልይ ኣስገዶም ወዲ ባሻይ
ወየ!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!!

ኣንታ ብካልፎርንያ እንታዩ ዝውረ!
ኣንታ ኣብ ኦክላንዲ እንታዩ ዝውረ!
ኣንታ እዚ ጥዑም ቃሉ ሰፈርዶ! ቐየረ!
ወዲ ባሻይ ኮይኑዶ! ነበረ!!!! ነበረ!!!!! ነበረ!!!

ኣስገዶም! ወዲ ባሻይ! ዉፉይ ተጋዳላይ
ንዓኹም! እምበር ዘይብል! ንዓይን ንዓይ
ዋላ እንተ ሰኣነ ተለቒሑ ዝቕርብ ሽሻይ
ስምካ! እምበር ነበረ! ኣንታ መምጽእ ሽሻይ!!!!!!!
ስሓቕ ዝኣመሉ! ኣብ ኩሉ ቐላሳይ! ቐላሳይ!!!
ንስኻ ዘይብሉ ኣይጥዑምን! እዩ ዳሕራይ!!!!!

ወዲ ባሻይ ብዓል ዱባሩባ!!!!!
ወዲ ጽልማ!! ኢኻ ወዲ ዓቢ ኹርባ!
ወዲ ሎጎ ጭዋ! ንመረብ ዝቐርባ!
መፈልፈል ናይ መረብ! ዓቢ ሩባ
ዓደይ! ዓደይ!!!እንዳበልካ ጸሓይዶ! ዓሪባ!!
ኤርትራዊ ምዃን! ኮነ እምበር ጸበባ።

ወዲ ባሻይ!! ቖልዓ ናይ ጽልማ
ኣብ ደንደከል ጸሓይካ ሓሲማ
ምስ ስድራኻ መዓልቲ ጸሊማ
ዝነበረ ጸገም ሳላ ተ.ሓ.ኤ.! ተሓⶔማ
ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ሽግር ተጟዕሚማ
ካሊፎርንያ ኣተኻ ሽሻይ ዝስለማ
ዕድመኻ ተዛዘመ ኣብ ስደት ፈለማ።

ወዲ ባሻይ ኣንታ ፈታው ኩሉ
ሕማም ረኸበካ ግዜ ዘየዳሉ
እዞም ፈተውትኻ እንታይ ክብሉ
ይኣኽለካ እምበር ክንደይ ተዘሊሉ
ናብራ ኣይጥዑምን ንስኻ ዘይብሉ
ስንብታ ካብ ኮነ ግዜኻ ኣኺሉ
ኣምላኽ ይቐበልካ ኣብ ጽላሉ።

ጽንዓት ይሃብኩም ንኹሎም ስድራቤትን ፈተውቲን መቓልስትን
ተጋዳላይ ኣስገዶም ገረመድህን ወዲ ባሽይ።
ዝፈትወካ!!! ተኻፋሊ ሓዘን!!

 
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 20 ግንቦት 2014

 

 

መልቀስ ወየ!!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!

መልቀስ
ወየ!!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!

ኣንታ ጥዑም ወረዶ ተሳእነ
ኣንታ እንታይ ክንብል ሎሚቕነ
ህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ስኣነ
ኣብ ዘዘለዎ ርእሱ እናድነነ
ኣብ ሃገሩ ንኸይነብር ተኾነነ
ዝነበር ሓመድ ሃገሩ እምበር ሰኣነ።

ተጋዳልይ መሓመድ ናስር
ብሃገሩ ክሓስብ ከይደቀሰ ዝሓድር
ዲሞክራስያዊት ሃገር እናበለ ዝምድር
ዓዱ ከይተመልሰዶ! ኣብ ስደት ይሓድር
ኣብዚነኻ ጉድ ዓዲ ዘየጋብር
ሕልና ዘለዎ ወድ ሃገር ይጠርነፍ ይመድር።

መሓመድ ናስር በጽሒ ናይ ስሳታት
ሃገርይ ኢሉ ዝሓስብ ዝኹሉ ዓመታት
ደኸመኒ ከይበለ ሓለፈ ዘበናት
ዕጥቁ ከየዝለቐ ብዓል ድርብ ቕናት።

ኣንታ ወዲ ጢዖ!  ኣንታ ወዲ እምባ ቖሓይቶ
ንጉሆ ምስወጸ ከይተመልሰ ኣብ እቶእቶ
ኣብ ግዳም ዝሕድር ኣብ በረኻ ለይቶ
ኣብድላዩ ከይበጽሔዶ! ዓለም ኣርከበቶ።

መሃመድ ናስር ኣንታ ተጋዳላይ
ወዲ እምባ ሶይራ ወዲ በሪኽ ላዕላይ
ኣብ በርኻ ውዒሉ ዝሕምብስ ኣብ ቃላይ
ኣብ ግዜ ንእስነት ከም ተምን ተወርዋራይ
ንኹሉ ከሔጉስ ኣየቐይምን ብሃላይ
ንህዝቡ ዝሓሊ ከይበለ ንዓይ! ንዓይ!!!
ጅግና ወዲ ሃገር ዉፉይ ተቓላሳይ።

መሓመድ ናስር ወዲ እምባ ሶይራ
ወዲ ኣከለጉዛይ ኢኻ ትውለድ ብሓበራ
ባዓል ንስኻ ነበርኩም ሓሰብቲ ናይ ኤርትራ
ዝዘንበለ ፍትሒ ይእከብ ይኸውንዉን ኩምራ
እምነት ምስ ጎደለ ኣይፍታሕን ብኻራ
ዝተፈትሔ ገመድ!  ደጊምካ መን ይኣስራ
ሓንሳብ ዝተዘርዘረ መን ይመልሶ ኣብ ሰፈራ
ምኽንያት ከይተገልጸ ኣይወጽእን ሓራ።

መእስይ ከብሳ ምስ ወረደ ባርካ
ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንስኻ ተሸምካ
ክንዲ ትሕብሕቦ ኣፍልጦ ስኣንካ
ወገንካ ምዃኑ ኣቐዲምካ ረሲዕካ
ሰውራ ድዩ ወይስ ደስነት ኣዔሸወካ
የማናይ ኢድካ ንኹቑረጽ ስቕ ኢልካ ርኤኻ
ፋሉል!! ፋሉል!! እናትባህለ ክህደን ኣብ ቕድሜኻ
ንዝፈልጥ ሹዑ ጠፍኤ መንበርካ! ኮነ ዓራትካ።
 

ከይዉዓለ ከይሓደረ ደርጊውን ኣይደቀሰ
ንሃገርና መጸ ብዓድን ብበርኻን ገስገሰ
ሓራ ንዝወጸ መርየት ደጊሙ ቀስቀስ
ዓዲ ምስ ተወረ ሰራዊት ፈሰሰ
ዝቐደመ ከይ ኣክል ዝደሓረ ንስደድት ፈለሰ
ህዝባዊ ግንባር ተጸቒጡ ነገር እና ኣጣቖሰ
ፍትሒ ንዝሰኣነ ተጋዳላይ ዕርዱ እናፈረሰ
ኣባኻ ነበረ ትጽቢቱ ነገር ክሕደሰ
ኣይከ ኣልካን! ከተድሕኖ ነገርውን በስበሰ
ድሕሪ ዕስራ ዓመት ተሓኤ ንሱዳን ፈለሰ
ሹዑ እዩ ቃልሲ ኣብቅዔ!!!  ደጊም ነይተመልሰ።

ሓመድ ናስር መልክዕ ናይ ገድልና
ተስፋ ከይቖረጸ! ኣብኻ ኣመነ ህዝብና
ይኣክል ኣይበልካን! ሓቑ ከይነገርካና
ንሕናውን ረሲዕናዮ ፉጡራት ምዃና
ሃንደበት ኣብዛ ሓሳዊት ዓለም ራሕሪሕካና
ጠንበርበር ኮይኑዩ ሕጂ! ክንሓስብ ግደና
ቃልሲ ኣይተወድኤን ኣሎ ገና! ኣሎ ገና!!!።

ወዲ ሃገር ከይትብል ጠምበርበር
ኣብዘዘለኻይ ምኸር ተበራበር
ቃልሲ ገናዩ ኣይተውድኤን ነገር
መሓመድ ናስር ካብ ከደ ኣለና ቁምነገር
ዝጀመሮ ክንፍጽሞ ከነድሕን ሃገር
ኣየድልን ብኽያት ወይ ጓልነገር።

መሓመድ ናስር ወዲ ኤርትራ
ኣብኡ ንዝጽንሑካ ንኹሎም ብሓበራ
ከይፈለኻ ኩላቶም ስዉኣት ኤርትራ
ንገረልና ቃልሲ ኣይተወድኤን በብተራ
መንእሰይ ተላዒሉ ኣሎ ህዝቢ ንኽወጽእ ሓራ
እንተ ንስኻሞ ንሲኦል ስገራ።

ካብ ከድካ ሰዓትካ ኣኺሉ
ኣምላኽ ይቀበልካ ኣብ ጽላሉ
መሓመድ ናስር ከይዱ ተላዒሉ
ዕድሜኡ ሙሉእ ተቓሊሱ ዓልልሉ
ንዝጀመሮ ፍትሓዊ ቓልሲ ተኸተሉ
ኣብ ፍትሓዊት ሃገር ሓወልቲ ትኸሉ
ንሰማእታት ሙያኦም ኣኽብሩ ዓልልሉ
መንእሰይ ብረት ኣልዕል ፍትሒ ተኾልኾሉ
ሸፋቱ ሃገርና ብቶሎ ክንቀሉ
ተጋዳይ ሓመድ ናስር ሓው ናይ ኩሉ
ቤተሰብ ተሓበኑ ዓልልሉ  ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
ሰምየን ኣመሪካ
29 መጋቢት 2014