መልቀስ

መልቀስ
ወየ!!!ወየ!!!ወየ!!!!
ወየ! ኣነ!!!!ወየኣነ!!!! ወየኣነ!!!!!!!

ኣይግድን!!!ኣይግድን ዝዘበነ!!!
ኣይነበረን ወርሓቱ ሎሚቕነ
ናይ ምምስጋን ግዜ! ሓጎስ እዋነ
ጉድ እምበር!!ተረኺቡ ንዓለም ዘሕዘነ
ዘይተጸበናዮ!!ጥፍኣት ሓወይ ክስእነ።

ዝተመርጸት ሮቡዕ ነይራ ታማዓልቲ
ዓመት ተወዲኡ ንመጻኢ ፈለምቲ
ብሓጎስ ክትፋኖ ዝተገብረ ትጽቢቲ
ተቐሪቦም ንስሓቕ ምስ ትዕግስቲ
ዘራጊቶ ኸሎዶ!! ጽሩይ ማይ! ነየስቲ
በርቂ ኣንጞደጎደ ቡምባን ጠያይቲ
ኣድራጋ ተተኮሰ ሕሱብ ብዓመጽቲ
ሓወይ ቀዚፎሞ! ምስቶም፡ መሳርሕቲ
ኮይኑ ኢሳቕ ጂግና መቓዝፍቲ።

ወየ!!!!!ወየ!!!!!!ወየ!!!!
ኢሳቕ ሓወይ ካብ ሓሙሽተ ገንበር
ዓደቦኻ ነይሩ ናይ ሕጊ ናይ መንበር
ኣብ እምባ ዝሰፍሩ ልዒሉ ዘይድፈር
ንጸላኢ መንደፍ ንፈታዊ ማእገር
መንበሪኦም ላዕሊ ዘይድየብ ዘይሕኮር
መራጉዝ እንዳቦኻ ናይ ዓደቦ ደብተር
ጎላግል ደቂ በኽሪ ብቐሊሉ ዘይስገር
ሰፊሕ ዝመርየቶም ብማሕረስ ዝኽበር
ብዙሕዩ ዝበቕሎ ጻዕዳ ጣፍ ምስ ዓተር
ለሰታት ዓድኻ ክንደይ ኢልካ ክድመር።

ወየ!!!!ወየ!!!!ወየ!!!!!!
ተማሃራይ ኮይኑ ሳንጣ ከንጥልጠላ
ቆልዓ ኩዶቡዑር ቆልዓ ዓድዃላ
ሳንጀርጆ መንደፈራ ወዲ ማይተኸላ
ትምህርቲ ወዲኡ! ዝጋደል ኣብ ቆላ
ንሞት ይኸዳሞ! ትሃድሞ ዘሊላ
እንታይ ረኸበካ ዓለምካ ዛህሊላ
ሓወይ ተዘንጊዕካ! ብሰብ ዝመስሉ ተኹላ።

ወየ!!!ወየ!!!!ወየ!!!!
ኢሳቕ ሓወይ ተማላእ መልእኽቲ
ንስዉት ሃገርና ንገረለይ በብሓንቲ
ህዝቢ ሓሲምዎ በዚሑ መቕዘፍቲ
ፍትሒ ተሳኢኑ በዚሖም ዓመጽቲ
ይሽየጡ ቆላዑ ከም ጠል ወይ ዕንጸይቲ
ጀነራልት ሃገር ኮይኖም ቀተልቲ
መናእሰይ ሃገርና ሃጽ በሉ ንስደቲ
ኣዋልድ፡ጎራዙት ናብራኤን ብሕቲ
ልቦና ተሳኢኑ ህዝቢ መላፍንቲ
ዓቕሊ ጸቢብዎ ወዲኡ ትዕግስቲ።

ወየ!!!ወየ!!!!ወየ!!!!!
ጂግና ሓወይ ኣኺሉ እዋንካ
ንሕናስ ምደለና ብዙሕ ክንሕዘካ
ብድሕሪ ሕጂዶ!ከይርከብ ፍሽኽታኻ
ዝሓለፈ ጉዕዞኻ ከምይ ከይነገርካ
ሃንደበታዊ ካብ ኮነ ነዊሕ መገሻኻ
ገል ከይረሳዕኩ ሕጂ ክነግረካ
ከቶ ኣይተርፍን!! ክፍደ! ሕኔኻ
ጂግና ተጋዳላይ! ኣብ ስደት ተሪፍካ
ብኸተርቲ ስለ ዝተዘምተ ዓደቦኻ
ኪድ በል ሓወይ ኣምላኽ ይቀበልካ
ጽንዓት ይሃቦም ንኹሎም ስድራኻ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ዘቢሄረ ሰራየ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 7 ታህሳስ 2015

ሓወይ ቀዚፎሞ!!!

ሓወይ ቀዚፎሞ!!!

ሰብ ግዚ ኮይኖም ሓወይ ቀዚፎሞ!
ዘኽታም ኮይኑ! ንበይኑ ሪኦሞ!
ኣበይ ሓቲቶሞ? ከንቱ ኣጥፊኦሞ?
ዓረብ ከም ዘይኮነ! ከመይ ረሲዖሞ!።

ኣበይ ከርክብሉ ትዕቢት በርቲዕዎም
ናይ ዓለም ሓገግቲ ኩሉ ባዕሎም
ንሰብ! ኒዒቖሞ! ሓታቲ ዘይብሎም
ዕቑባ ዝሓተተ!!! ረሺኖም! ረጊጾም
ቀዳሞት ስዱዳት ታሪኾም ረሲዕም።

ቀዳማይ ምንስተር ሻሚር !!!!!!
ተዝህሉ እንታይኮን ምበለ ነይሩ
ተቃላስይ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ሰፊሩ
ክህደን ብእንግሊዝ እንዳማርያም ሓዲሩ
ህዝበይ ጸጊምዎ! ዘመድ ተቆጺሩ
ሓቂ መሲልዎ ሲና ተሳጊሩ
ኣብ ዓዲ ዩሁዳ ክጸንሕ ተሸጊሩ
ወግሔ ጸብሔ ኪዱ ኢሎም ዝዝምሩ
ናብራ ዓዲ ጓና ክብሪ ሰብ ሓሲሩ
መንሞ ይፈትዎ ምንባር ተሸቑሪሩ።

ግዜ ሓጊዝዎም ንዓለም ንዒቖም
ኩሉ ተኣዚዙ! ንኹሉ ረጊጾም
ምግሃስ መሰል ኮይኑ ትናብራኦም
ዓቢ ኮነ ህጻን ክንደይ ድዮም ቀዚፎም
ሂወት ሰብ መዓስ እሞ! ኣኽቢሮም
ኣብኡ ብምኻዶም ኣሕዋተይ ጸሊእሎም
ካብዚ ከይወሰኸ! ኣሕዋት ህደምሎም
ሕጊ ዘየኽብሩ! ኣየኽብሩን እዩም!
ሹማምንቲ ዓዲ! ናይ ሃገር መራሕቶም
ታሪኽ ዘይዝክሩ!! ናይ ቀዳሞት ወለዶም።

“ሰብ ኣይኺድ ኣብ ዘይዓዱ
ጸጊብካ ይብልዎ ኣብ ጡሙይ ከብዱ
ተረቲዕካ ይብልዎ ከይፈረዱ
ፈዘዝ ፈዝ ይብል ተዓኒዱ
ይነብር ኣብ ሰንፈል ተጸሚዱ”።

መንእሰይ ሃገረይ ጠባይ ጉራምራ
ኣብ ዝኸደ ከይዱ ይጽንሖ መከራ
እዚ ዕባይ ሳዋ ጭካነ ብኹምራ
ነዊሕ ከይሓሰበ ትረኽቦ መፈንጥራ
መትሓዚ ስኢኑላ! ናይዛ ዓለም ናብራ
ኣብ ዝኸደ ከይዱ ትጸንሖ ተሪራ።

ዕሸል ሓወይ ኣብ ንኡሱ ተቐዚፉ
በደል ከይበደለ ብዙሕ ተገሪፉ
ደሙ እናፈሰሰ ንሶም የህተፍትፉ
ሕጊ ዘይግድሶም ሂወቱን ኣሕለፉ
ታሪኽ ናይ ሂወቱ ብደም ተጻሒፉ።

መንእሰይ ሃገረይ!!!!!!
ተቃላጠፍ ደጋጊምካ ምኸር
ምእንቲ መሰልካ ንዓ ተባራበር
ኣብ ቃልሲ ሞት!! ስምካውን ይኽበር
ይኣኽለካ ኣደራዕ! ናይ እስራኤል ስበር
ክሳብ መዓስ ኢኻ ደኒካ ዝሕደር
ሓውካ ዝሓለፎ ደጋጊምካ ይዘከር
ደጋጊምካ ሕሰብ ድለዮ እቲ ኣበር
ዝድገም ምዃኑ!! ደጊም ከይትጣራጠር።

መንግስተሰማይ ይከፈት ኣብ ቅድሜኻ
ቅዙፍ ሓወይ እንታይ እዩ ኣበሳኻ
ሃገርካ ሓሲሙ እስራኤል ኣቶኻ
ምድሪ ኣይኮነን! ኣብ ገነትዩ ዓድኻ
ተኻፋሊ ሓዘን ናይ ስደት ሓውኻ
ጽንዓት ይሃብ ንኹሉ ህዝብኻ።

ዉድቀት ንፋሺሽታውያን
ጸረ መሰል ወድሰብ ገሃስትን
ፍትሒ ይንገስ!!!!!!

ሃይለ ገብረ ትንሳኤ
ዘብሄረ ሰራየ!!
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና 19 ጥቅምቲ 2015

ዓገብ መርጌታ ኣብራሃም

ዓገብ መርጌታ ኣብራሃም

በዓል ሂስቶን ተክሳስ!!!
ንሂስቶን ገበርኩማ ሃሳስ
በላዕኩማ ጻሕሊ ክሳብ ሕሳስ?

ገረመኒ ናይቶም! ካህናትና!!!!
ዓገብ ዝብል ዘየብሎም ንጨና
እናተጠልመ ኣማኒ ክርስትና
ዓመታት ሓሊፉ! ካብ ሰማዕና
ዕዳጋ ገበርዎ! ቤት ጾሎትና
ምሕረት የውርደሉ ንህዝብና።

ኣመንቲ ሂስቶን ክብደሉ
መርጌታ ቶኾኑ ንዋይ ኣከብሉ
ህዝቢ! ኣብየት!! ኣብየት!! እናበሉ
ካህን ኮነ!! ጳጳስ! ዘስቅጥሉ!
መን ዳኣዩ? እምነትና! ዝሕሉ
ሃይማኖት ተጠለሙ! ብኣካሉ
ዝገበርካ ገርካ ይብሉ ኣሉ ።

ስነ ምግባር! ካብ ኣጥፍኡ
ሓልዊ ጠፊኡ ብኣጋኡ
መርጌታ ኣብ ሂስቶን ከዋጉኡ
ኣቕሺሽቲ ተዋህዶ ኣበይ ጠፍኡ
ኣጽቂጦ ዓገብ ንኸይብሉ ዝሕቡኡ።

ተዋህዶ ከደት ኣንቆልቁላ
ካህናታ ካብ ኮኑ ሽላምላ
ኣብ ኣስመራ እንዳሰርሑ ቪላ
ዝቕመጦ! ሸፍታ ወይ ጉሒላ
ብሓሰውቲ እምነት ተመንጢላ
ሰብርዋ! ጻሕሊ ዝበልዑላ
ጽዩፍ! ስነ! ምግባሮም ሓተላ።

ንቅንዕና ዘይብላ መሰታ
ሓቂ እያ! ንጽድቂ! መሰረታ
ንፍትሒ ተኾነት መሓፍስታ
ዝተገብረ ይንገር! ይድገም ንዛንታ።

መርጌታ ኣብራሃም ፡ ወዲ ማእከል
ኣስመራ ንኽገይሽ ዘይኽልከል
ነባር ሂስቶን ነበረ ዘይምቀል
ቀሺ ኣብራሃም መጸ በዕላ መስቀል
ንሂስቶን ገበራ ተኸፋፈል
ተቕዩምካዶ! መስዋእቲ ይዕደል
ንመቕደስዶ! ይእቶ ተሰኪምካ በደል።

በጃኹም መርጊታ ተመኸሩ
ኣመንቲ ኣብ ደገ ኣይተሕድሩ
ሃዋርያኮ! ክትኮኑ ንሰላም ጸዓሩ
ስራሕኩም ነበረ!ወንገል ንኽትነግሩ
መዓስ እዩ ናብ ንዋይ ተቐይሩ
ሽምኩም ከይትፈኩስ ንሓዋሩ???

ተዓዛቢ
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ዘብሄረ ሰራየ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
22 መስከረም 2015

ማሰ!!!! ማሰ!!! ማሰ!!!! ደሚሒት!!!!!!! ሔዚ!!!!! ዲንቒ!!!!

ማሰ!!!! ማሰ!!! ማሰ!!!!
ደሚሒት!!!!!!!
ሔዚ!!!!! ዲንቒ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ኣይተ ኢሳያስ ወዳጀ ግርማ!! ወዳጀ ዕጥቂ
ንኩናትዶ!! ይስነቕ በራሚል ኣረቂ
ብዘይ ሕድገትዶ! ይመጽእዩ! ዕርቂ
ሓሶት እንተተደመረ!! ኣይኸውን ሓቂ
ስርዓት ሸፍትነትኩም! ፈኾሰ ካብ ጨርቂ
ስራሕኩም! ኮነ ሓሶት! ምስ ስርቂ
ሃገርና ገበርኩማ፡ ናይ ውላድ ድርቂ።

ወዮም ዞምደሚሕት፡ እጢ መሓዛኹም
እዚ ኣይተ ሞላ! ወዲ ኣይተ ኣስገዶም
ኣብ ኣስመራ ዝምጨን ኣብ ማእከሎም
ንጀነራላት ኤርትራ ብዓይኑዩ! ዝኾሎም
ድምብርጽ! ዘይብሎ! መርጢጡ ዘሽኖም
ዓቢ እዮም፡ ንናይ ኤርትራ! ሰብኣይ! ሰብ ኣዮም።

ኣንታ!ሞላ! ኣንታ! ቆልዓ ትግራይ
ነዚ ደፋር ትዕቢተኛ! ዓፍራ ጥራይ
ነዚ ጨካን! ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ
ቀንጠጥካዮ ዝባኑ ዘይለብስ ዳሕራይ
ኣኪቡ ይጻረፍ ምስ በዓል ዛህላይ ማህላይ
ከቢድ ንፋስ ኣእተኻሉ ገርካ ሕሪሕራይ።

ኣይተ ሞላ!!! ከም ወለዱ ጋቢ ተጎምጉሙ
ጥበበኛ! ናይ ኣይተ! ኣውዓሎም ዝቐደሙ
ንጣልያን ዘጽደፍዎ ብጥቕልሉ ኣቃሚሙ
ጅግንነት ትግራይ! ትግሪኚ! ዘቐድሙ
ኩናት ዓድዋ! ብራእሲ ኣሉላ ተዛዚሙ።

ወዲ በዝብዝ ካሳ!!ወዲዞም ኣሉላ
ወዲ ኣይተ! ኣስገዶም ኣንታ! ሞላ
ኣብ ኣስመራ ነበርካ! ምስዞም ሽላምላ
ምስዞም ጠለምቲ! እምነት ዝጎደላ
ኤርትራ ዘርካያ! ታሕታይ! ላዕላ
ጸለለል ኣእተኻሉ! ነዚ ከዳዕ ጙሒላ።

ጅግንነት ኢትዮጵያ ዝነበረ ካብ ጥንቲ
ምስክሩ ናይ ኣኽሱም ሓወልቲ
ንትርኩን!! ንግራኝ!!! መባረርቲ
ንግብጺ ደገምዎ ብጉራደ ዘመቲ
ንጣላያን ቀርደድዎ! ከም ሽጉርቲ
ዛንታ ዶጎዓሊን!! ዛንታ ዓድዋን ነገርቲ
ክፈልጥ ንዝደሊ ይመርምር መዛግብቲ።

ኣንታ ሞላ! ገሊህካዮ! መንድዓት ኤርትራ
መዋጣወጢ! በትሪ ትብሃል! ነበርካ ኣብ ኣስመራ
ገለን በሉ ኤርትራ! ምስ ኢትዮጵያ! ክጽምብራ
ኣብ ፍርሒ እንዳ ነበረ ህዝቢ ኤርትራ
ከሰስቲ እውን! በሉ!፡ንደቅና! ገበርወን ኣመንዝራ
ፈቐድኡ እናተቐትሉ! ቆላዑ ኤርትራ
ተዓዚብካ እንታይ ከም ዝሕሰብ ኣብ ኣስመራ
ስራሖም ዝኾነ ናይ ውድቀት! ናይ መከራ!
ብትብዓትካ!! መዓንጣኦም ተኾምቲራ
ዝቑጸር ዘይብሎም በጀካ ጉራ! ምስ ዓፍራ
ኣጸቢቖም ይስተዩ!! ኣረቂ ምስ ቢራ።

ሓላፍነት ዘይስከሙ እዞም ሸፋቱ
ኣቐዲሞም! ጀሚሮሞ! ብጊሓቱ
ህዝቢ ንኸይ ሓስብ መደንቆርቱ
ዕግርግር እምበር ሰላም ዘይፈቱ
ብጥምየትን! ብኩናት ንህዝቢ መጽነቱ
በጀካ ኣብ ቂምን! ኣብ ጽልእን ዝጸሎቱ
ተናዒቑ! ይነብር ካብ ዓለም ብሒቱ
መንእሰይ ተባሪሩ ሃገርና ጸኒቱ።

ሞላ እንተኾነ ሰሪሑ ብትብዓት
ከምቲ ዝጸንሔ ናይ ሃገሩ ጽንዓት
ኣርእዩዋ! ንዓለም ስለያዊ ጥበባት
ኣብ ከብዲ ጸላእቱ፡ ዝጥምጠም ከም ቅናት
ኣብ ሕምብርቲ ኮነ፡ ኣብ ባይቶ ኣብ ቅርዓት
ኣቐዲሙ ዝጥምት፡ ብዓል ድርብ ጸዓት
ንሃገርካ ኣድሒንካያ፡ ካብ ስዉር መዓት
ተሓወስ ምስ ህዝብኻ፡ ተኻፈል ኣብ ልምዓት።

ዉድቀት ንማፍያ! ህግደፍ
መጥፋእቲ ሃገር
ዓወት ንደልይቲ ፍትሒ!!!

ሃይለ ገብረ ትንሳኤ
ዘብሄረ ሰራየ

(ኤርትራዊ)
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
16 መስከረም 2015

ንዝኽሪ ኣቦና ቀሺ ተወልደ ዘመንፈስ ቁዱስ

ንዝኽሪ ኣቦና ቀሺ ተወልደ ዘመንፈስ ቁዱስ

 

ወየ ውየ ወዮ ዓለም ጻዕሪ

ብሂወትናን ምስ ሞትናን ተንብሪ… ናብ PDF ይቕጽል….