ነጋውስ ባሕሪ ነጋሽ – ካልኣይ ክፋል

ነጋውስ ባሕሪ ነጋሽ

ካልኣይ ክፋል

ንጉስቀይሕ ባሕርና’ከ መን እዩ?

ኤርትራ ልዕሊ 1,200 ኪ.ሜ ዝንውሓቱ ገምገም ባሕሪ ኣለዋ፡፡ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓሳታትን ካልኦት ፍጡራትን ትውንን፡፡ ነዚ ጸጋ እዚ ንምቁጽጻር ከምኡውን ንምምዝማዝ ጸጋታትን ሓለዋን ተባሂሉ ብምውህሃድ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ ሓይሊ ባሕሪን ኪኢላታት ጆግራፊያዊ ማያት ኤርትራ ምርኩስ ብምግባር ገማግም ባሕርና ኣብ 13 መግፈፊ ናቑጣታት (ብሎክስ) ከምዝምቀል ተገይሩ፡፡ ካብዚ እቲ ሰለስተ ናቑጣታት ገና ኣይተተንከፈን፡፡ ነብሰወከፍ ብሎክ ድማ ናይ 50 ማይል ዝኸውን ርሕቀት ኣለዎ፡፡

እሞከ ደኣ ሕጂ ንጉስ’ዚ ጸጋታት ባሕሪ መን ኮነ? እዞም ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝተገልጹ ኣካላት’ዶ ዋላ ሓዲኦም? ስለምንታይ’ከ ሓደ ንጉስ ተሸይሙሉ? 

ፊውቶራሪ ዞባታት ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ተሸይሙ መጺኡ ዘሎ ንብርጋዴር ጀነራል ፍጹም ገብሪሂወት (ወዲ መምህር) ተኪኡ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮይኑ ዝተልኣከ ኮሎኔል መልኣከ ተስፋማርያም (ወዲ ፊውቶራሪ) እዩ፡፡

ወዲ ፊውቶራሪ ኣብ እዋን ገድሊ ተጋ/ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ኣባል ስለያ 72 ኣብ ትሕቲ ተጋ/ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኔሩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዘመነ ህግደፍ ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ተመዲቡ ብስም ወትሃደራዊ ኣታሸ ኣብ ሱዳንን ቀጠርን ብስለያ ሰሪሑ፡ ኣብ ቤ/ጽሕፈት ፕረዚዳንት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስጢራዊ ስራሕቲ ተዋፊሩ ክነጥፍ ዝጸንሐን ክሳብ ሕጂ’ውን ዘሎን እዩ፡፡ ቅድምን ድሕርን ናጽነትብዝተፈላለዩ ጉልባባት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ተዋፊሩ ቀጥታ ብፕረዚዳንት እንዳተመርሐን ልኡኽ ኮይኑን ተቐናቐንቲ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ዜጋታት ቅንጸላ ተዋፊሩ ኢዱ ብንጹህ ደም ዜጋታት ከምዝተጨማለቐት ብቐረባ ዝፈልጥዎን ገዳይም መጋድልቱን ይገልጽዎ፡፡

ወዲ ፊውቶራሪ ቅያር ወዲ መምህር ኮይኑ ምኽንያት ናብ ሓይሊ ባሕሪ መመደቢኡ ብኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ተቐባልነት ካብ ዘይነበሮ ወዲ መምህር ተሞኩሮ ቀሲሙ፡ ንሜጀር ጀነራል ሑመድ ሓምድ ካሪካረ ብኽብርን ምርድዳእን ሓብሒቡ፡ ቀጥታ ምስ ቀንዲ ለኣኺኡ ፕረዚዳንት እናተራኸበ ንተልእኽኡ ብተኣማንነት ክፍጽም ቀዳምነት ቃል ኣትዩ ተዋፊሩ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ቀይሕ ባሕሪን ሓይሊ ባሕሪን ህቡብነቱ ከረጋግጽ ቅጽበታዊ ዝኾኑ ሓያሎ ንጥፈታት ዓሚሙ፡፡

ቀንዲ ልኡኽ ወዲ ፊውቶራሪ ጸጋታት ባሕሪ ኤርትራ ምንጪ ወጻኢ ሸርፊ ምግባር፡ ብባሕሪ ዝኣቱን ዝወጽእን ንብረት ከምኡ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኣካላትን ምስጢራውነቱ ዝሓለወ ርክባትን ሽርሒታትን ምፍጻም እዩ፡፡ ነዚ ዕማም ንምፍጻም ዝተለኣከ ወዲ ፊውቶራሪ ም/ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ላዕለዋይ ሓላፊን ገባርን ሓዳግን ዞባታት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን መላእ ጸጋታቱን ክኸውን እዩ ተሸይሙ፡፡

ተልእኽኡ ንምፍጻም መታን ክጥዕሞ ድማ ቀዲሙ ካብ ዝወሰዶም ገለ ሓያሎ ስጉምታት፡-

ኣብራስኣማስ ገደም ዝርከብ ናይ ሓ/ባሕሪ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት Head quarter ንነዊሕ ዓመታት ዝነበራ ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ካብ”ዚ መእዘዚ ማእከል ምውጻእ እዩ፡፡ ንምብትታን እዘን ኣሃዱታት ምኽንያት ዝኾነ ብወተሃደራዊ ኣቐማምጣን ኣሰላልፋን ተዓቂኑ ዘይኮነ ወዲ ፊውቶራሪ ንዝሰርሖ ሚስጢራዊ ስራሕቲ ካብ ዓይኒ ብዙሓት ንምኽዋልንምናልባት መወዳድርቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበሃሉ ሓለፍቲ ካብ ቅድሚ ዓይኑ ንምርሓቕን ምዃኑ እቶም ንሰሜንን ደቡብን ባሕሪ ፋሕ ዘበሎም ሓለፍቲ ከይተረፉ ድሮ ዝበጽሕዎ ስርሒት እዩ፡፡

ሓላፊ ታዕሊምን ወፍርን (ስርሒት) ሓይሊ ባሕሪ ብምዃን ነዊሕ ዘገልገለ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ኣሕመድ መሓመድ ዓሊ (ወዲ ሓሊማ) ኣብ ገደም መእዘዚ ማእከል ኮይኑ ንሓይሊ ባሕሪ ክመርሕ እናተገበኦ ንማርሳፋጡማ ሰጒጉዎ፡፡ ከምኡ እውን ኣብ ባጽዕ ዝጸንሐ ኣሃዱ ስኳድሮን ምስ ሓላፊኡ ሌ/ኮሎኔል የማነ ገረዝግሄር (ወዲ ገሬ)ንዳህላክ ልኢኽዎ፡፡

ሓላፊ ወተሃደራዊ ስለያ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ መጀር ተስፉ ስዩም (ማንጃግሮ) ካብ ስርሑን ሓላፍነቱን ወጻኢ ብሕቡእ ምስ ሃገራዊ ድሕነት (ወዲ ካሳ) እንዳተራኸበ ንሓለፍቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝምልከት ጸብጻባት ኣብ ምምሕልላፍ ስለዝተረኽበ፡ ንሓለፍቲ ሃ/ድሕነት ተኣማሚኑን ንናይ ሓ/ባሕሪ ስልጣኑ ተጠቒሙን እልቢ ዘይብሉ ሃብቲ ብምስራቕ ስለዝበልጸገ፡ ምስ ጸሓፊት ሜ/ጀነራል ካሪካረ ዝኾነት ውልቀ ሰብ እንዳተራኸበ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ዘይፈልጦ ተግባራት ይፍጽም ስለዝነበረ ተባሂሉ ቅድሚ ወዲ ፊውቶራሪ ብዝነበረ ሓለቓ ስታፍ ሓ/ባሕሪ ወዲ መምህር ተኣሲሩ ከብቅዕ ወዲ ፊውቶራሪ ምስ ነገሰ ቀጥታ ኣፍቲሑዎ ናብ ዝነበሮ ስራሕን ሓላፍነትን ከኣ መሊስዎ ኣሎ፡፡

ዝኾነ ሓላፊ ንወዲ ፊውቶራሪ ከየፍቀደ ምስ ሜጀር ጀነራል ካሪካረ ከይራኸብ፡ ከካብ ምድብ ቦትኡ ብዘይዝኾነ ፍቓድ ወዲ ፊውቶራሪ ናብ እዝ ማእከል ሓ/ባሕሪ (ባጽዕ) ቅልቅል ከይብል፡፡ ብኣኼባ ንባጽዕ ዝመጸ ሓላፊ ዘምጽኦ ጉዳይ ድሕሪ ምውዳእ ብዘይዝኾነ ወዓል ሕደር ናብ ምድብ ቦትኡ ክምለስ ቀጢን ትእዛዝ ኣውረደ፡፡

ብወልዱ ገረየሱስ (ወልዱ ባርያ) ዝመሓደርን ዝምእዘንን ዝነበረ ነዳድን መካይንን፡ ከምኡ እውን ዕረያ መራኽብ ካብ ወልዱ ባርያ መንጢሉ ቀጥታ ባዕሉ ከምዝእዝዞ ገበረ፡፡

ወዲ ፊውቶራሪ ንዕማምን ስልጣንን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ጥሒሱ ባዕሉ ጸጥታ፡ ባዕሉ ፈቓዲ ወፍሪ፡ ባዕሉ ተቆጻጻሪ፡ ባዕሉ መርማሪ፡ ኮታ ንኩሉ ጸጋታት ባሕሪ ገባሪ ሓዳጊ ባዕሉ ኮነ፡፡

እቲ ብዛዕባ ሞቱን ህለውኡን ዘይተገልጸ ካብ ዝስወር 13 ዓመቱ ዘቑጸረ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ሓጋጊ ኣካል ኮይኑ ሰሪሕዎ ካብ ዝሓለፈ ሓደ ንሚኒስትሪታት ዘቑም ሕጊ ምሕንጻጽ እዩ ነይሩ፡፡ ሓደ ካብ ሚኒስትሪታት ድማ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ነበረ፡፡ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብሚኒስተር ሳልሕ መኪ፡ ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሞን፡ ሚኒስተር ኣሕመድ ሓጅ ዓሊ፡ እንደገና ሚኒስተር ሳልሕ መኪ፡ ሕጂ ድማ ብሚኒስተር ተወልደ ቀላቲ በቢእብረ ተመርሐ፡፡ ዘይቅየር ፕረዚዳንት’ምበር ዘይቅየር ሚኒስተር ኣይነበረን፡፡ ይኹን እምበር ሕጂ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ከም ትካል ድሕሪ ምምጻእ ወዲ ፊውቶራሪ ኣንፈቱ ከምዘጥፍአ መርከበኛ ኣብ ማእከል ባሕሪ ጸምበለል ክብል ገይርዎ ይርከብ፡፡

ወዲ ፊውቶራሪ ኣብ ቀረባ እዋን ንሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ተወልደ ቀላቲ ከየፍለጠ 50 ዝኾኑ ኣባላት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ብኢደ ወነኑ ብጅምላ ኣሲርዎም ኣሎ፡፡ ብዘይዝኾነ ኣፍልጡኡ ብጀምላ ናይ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ክማጎትን ከፍትሖምን ክጽዕር ዝግበኦ ሚኒስተር ተወልደ ቀላቲ ንባዕለይ’ከ እንታይ ሒዘላ ብዝመስል ትም ብምባሉ ኣብ ትዕዝብቲ ኣባላቱ ወዲቑ ይርከብ፡፡

ብጅምላ ንዝተኣሰሩ ኣባላት ሚ/ሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝኣሰረ ወዲ ፊውቶራሪ ምኽንያት መእሰሪኦም ምጥፍፋእ እዩ ክብል የውሪ ኣሎ፡፡ ኮር ተገምጠል እዚ ኩሉ ባህሪያዊ ሃብቲ ባሕሪ ንግብጺን የመንንእናሸጠ ዝኣከቦ ማእለያ ዘይብሉ ዶላር ኣበይ ኣትዩ ዘይተሓተተን ዘይተኣሰረን ወዲ ፊውቶራሪ ንመሳኪን ኣባላት ሃብቲ ባሕሪ ምእሳሩ ኣባላት ሚ/ሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ ሓይሊ ባሕሪን ህዝቢ’ቲ ከባቢን ዓገብ ይብሉ ኣለው፡፡

ሃብትን ጸጋታትን ባሕሪ ናይ ህዝብን ሃገርን እዩ፡፡ ቅድም ክብል ብኮርፐረሽን ሃብቲ ዓሳ ናይ ህግደፍ ትካል ባዕሉን ምስ መሻርኽቱ ወጻኢተኛታትን ጓሕጒሕዎ፡ ሕጂ ከኣ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ፕረዚዳንት ወጊኑ ናብ ማሕፎዳኡ ንምእታው ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ይርከብ፡፡

እቶም ሰሪሖም ናብ ካዝና መንግስቲ ወይ ሚ/ሪ ፋይናንስ ኣታዊ ክገብሩ ዝጸንሑ ኣባላት ሚ/ሪ ሃብቲ ባሕሪ ግና ማሕልፎ ተሓተቲ ኮይኖም ኣብ መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ገደም ብጅምላ ተኣሲሮም ግዳይ ከቢድ መግረፍትን ስቅያትን ኮይኖም ኣለው፡፡

ልዕሊ 1,200 ኪ/ሜ ንውሓት ዘለዎ ገምገም ባሕሪ ተጎዝጒዙ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ባኒ ስኢኑ ብምጽጋሙ ዝሕዞን ዝጭብጦን ስኢኑ ዓቕሉ ኣጽቢቡ ብኣቦሓጎታቱ እውን ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ ደረጃ ንስደት እናተጓረተ ምርኣይ ዘሕዝን እዩ፡፡ እቶም ብዛዕባ’ዚ ንህልውና ህዝቢ ዝፈታተን ዘሎ ውህብ ኩነታት ዘይረኣዮም ነጋውስ ግን ጸጋታት ሃገር ይዘምትዎ ኣለው፡፡

እቲ ሕንኽ ዘይብል ዓይኒ ዘውጸአ ደረቐኛ ወዲ ፊውቶራሪ ስጉምታቱ ምኹኑይ ንምምሳል ኣብ ልዕሊ ኡሱራት ብዝፍጽሞ መግረፍትን ስነ-ኣእምራዊ ጸቕትን ንምጉልባብ ክብል ምንጪ ወጻኢ ሸርፊ ሃብቲ ዓሳ ምስ ወጻኢተኛታት ሸሪኾም ዘሚቶምዎ እናበለ የውሪ ኣሎ፡፡

ኣብ ልዕሊ ትካሉ ድፍረት ወዲ ፊውቶራሪ ዝተዓዘበ ሚኒስተር ተወልደ ቀላቲ ኤክስፐርት ባሕሪ ንዝኾኑ ኣባላት ሚኒስትሪኡ ብሚስጢር ኣኪቡ ወዲ ፊውቶራሪ ንፖሊሲታትን ኣሰራርሓታትን ሚኒስትሪና ጥሒሱ ንዝፍጽሞ ተግባራት ንምጽናዕ ኣዋፊሩን ንባዕሉ ዑደት ገይሩ ሓድሓደ መጽናዕታት ኣኪቡ ጸብጻብ ናብ ፕረዚዳንት ኣቕሪቡ ዋላ እንተነበረ ኣውንታዊ ግብረ መልሲ ኣይረከበሉን ጥራይ ዘይኮነ ብኣንጻሩ ሚኒስተር ተወልደ ቀላቲ ዘይሕወሶን ዘይፈለጦን ንጽላት ባሕሪ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዘለዎ ቦርድ ኣቖመሉ፡፡    

——-ይቕጽል

==========[[[[[[]]]]]]]]]]================

ናብ ሳልሳይ ክፋል 

መልቀስ ወየ!!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!

መልቀስ
ወየ!!!!!!ወየ!!!!!ወየ!!!!!

ኣንታ ጥዑም ወረዶ ተሳእነ
ኣንታ እንታይ ክንብል ሎሚቕነ
ህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ስኣነ
ኣብ ዘዘለዎ ርእሱ እናድነነ
ኣብ ሃገሩ ንኸይነብር ተኾነነ
ዝነበር ሓመድ ሃገሩ እምበር ሰኣነ።

ተጋዳልይ መሓመድ ናስር
ብሃገሩ ክሓስብ ከይደቀሰ ዝሓድር
ዲሞክራስያዊት ሃገር እናበለ ዝምድር
ዓዱ ከይተመልሰዶ! ኣብ ስደት ይሓድር
ኣብዚነኻ ጉድ ዓዲ ዘየጋብር
ሕልና ዘለዎ ወድ ሃገር ይጠርነፍ ይመድር።

መሓመድ ናስር በጽሒ ናይ ስሳታት
ሃገርይ ኢሉ ዝሓስብ ዝኹሉ ዓመታት
ደኸመኒ ከይበለ ሓለፈ ዘበናት
ዕጥቁ ከየዝለቐ ብዓል ድርብ ቕናት።

ኣንታ ወዲ ጢዖ!  ኣንታ ወዲ እምባ ቖሓይቶ
ንጉሆ ምስወጸ ከይተመልሰ ኣብ እቶእቶ
ኣብ ግዳም ዝሕድር ኣብ በረኻ ለይቶ
ኣብድላዩ ከይበጽሔዶ! ዓለም ኣርከበቶ።

መሃመድ ናስር ኣንታ ተጋዳላይ
ወዲ እምባ ሶይራ ወዲ በሪኽ ላዕላይ
ኣብ በርኻ ውዒሉ ዝሕምብስ ኣብ ቃላይ
ኣብ ግዜ ንእስነት ከም ተምን ተወርዋራይ
ንኹሉ ከሔጉስ ኣየቐይምን ብሃላይ
ንህዝቡ ዝሓሊ ከይበለ ንዓይ! ንዓይ!!!
ጅግና ወዲ ሃገር ዉፉይ ተቓላሳይ።

መሓመድ ናስር ወዲ እምባ ሶይራ
ወዲ ኣከለጉዛይ ኢኻ ትውለድ ብሓበራ
ባዓል ንስኻ ነበርኩም ሓሰብቲ ናይ ኤርትራ
ዝዘንበለ ፍትሒ ይእከብ ይኸውንዉን ኩምራ
እምነት ምስ ጎደለ ኣይፍታሕን ብኻራ
ዝተፈትሔ ገመድ!  ደጊምካ መን ይኣስራ
ሓንሳብ ዝተዘርዘረ መን ይመልሶ ኣብ ሰፈራ
ምኽንያት ከይተገልጸ ኣይወጽእን ሓራ።

መእስይ ከብሳ ምስ ወረደ ባርካ
ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንስኻ ተሸምካ
ክንዲ ትሕብሕቦ ኣፍልጦ ስኣንካ
ወገንካ ምዃኑ ኣቐዲምካ ረሲዕካ
ሰውራ ድዩ ወይስ ደስነት ኣዔሸወካ
የማናይ ኢድካ ንኹቑረጽ ስቕ ኢልካ ርኤኻ
ፋሉል!! ፋሉል!! እናትባህለ ክህደን ኣብ ቕድሜኻ
ንዝፈልጥ ሹዑ ጠፍኤ መንበርካ! ኮነ ዓራትካ።
 

ከይዉዓለ ከይሓደረ ደርጊውን ኣይደቀሰ
ንሃገርና መጸ ብዓድን ብበርኻን ገስገሰ
ሓራ ንዝወጸ መርየት ደጊሙ ቀስቀስ
ዓዲ ምስ ተወረ ሰራዊት ፈሰሰ
ዝቐደመ ከይ ኣክል ዝደሓረ ንስደድት ፈለሰ
ህዝባዊ ግንባር ተጸቒጡ ነገር እና ኣጣቖሰ
ፍትሒ ንዝሰኣነ ተጋዳላይ ዕርዱ እናፈረሰ
ኣባኻ ነበረ ትጽቢቱ ነገር ክሕደሰ
ኣይከ ኣልካን! ከተድሕኖ ነገርውን በስበሰ
ድሕሪ ዕስራ ዓመት ተሓኤ ንሱዳን ፈለሰ
ሹዑ እዩ ቃልሲ ኣብቅዔ!!!  ደጊም ነይተመልሰ።

ሓመድ ናስር መልክዕ ናይ ገድልና
ተስፋ ከይቖረጸ! ኣብኻ ኣመነ ህዝብና
ይኣክል ኣይበልካን! ሓቑ ከይነገርካና
ንሕናውን ረሲዕናዮ ፉጡራት ምዃና
ሃንደበት ኣብዛ ሓሳዊት ዓለም ራሕሪሕካና
ጠንበርበር ኮይኑዩ ሕጂ! ክንሓስብ ግደና
ቃልሲ ኣይተወድኤን ኣሎ ገና! ኣሎ ገና!!!።

ወዲ ሃገር ከይትብል ጠምበርበር
ኣብዘዘለኻይ ምኸር ተበራበር
ቃልሲ ገናዩ ኣይተውድኤን ነገር
መሓመድ ናስር ካብ ከደ ኣለና ቁምነገር
ዝጀመሮ ክንፍጽሞ ከነድሕን ሃገር
ኣየድልን ብኽያት ወይ ጓልነገር።

መሓመድ ናስር ወዲ ኤርትራ
ኣብኡ ንዝጽንሑካ ንኹሎም ብሓበራ
ከይፈለኻ ኩላቶም ስዉኣት ኤርትራ
ንገረልና ቃልሲ ኣይተወድኤን በብተራ
መንእሰይ ተላዒሉ ኣሎ ህዝቢ ንኽወጽእ ሓራ
እንተ ንስኻሞ ንሲኦል ስገራ።

ካብ ከድካ ሰዓትካ ኣኺሉ
ኣምላኽ ይቀበልካ ኣብ ጽላሉ
መሓመድ ናስር ከይዱ ተላዒሉ
ዕድሜኡ ሙሉእ ተቓሊሱ ዓልልሉ
ንዝጀመሮ ፍትሓዊ ቓልሲ ተኸተሉ
ኣብ ፍትሓዊት ሃገር ሓወልቲ ትኸሉ
ንሰማእታት ሙያኦም ኣኽብሩ ዓልልሉ
መንእሰይ ብረት ኣልዕል ፍትሒ ተኾልኾሉ
ሸፋቱ ሃገርና ብቶሎ ክንቀሉ
ተጋዳይ ሓመድ ናስር ሓው ናይ ኩሉ
ቤተሰብ ተሓበኑ ዓልልሉ  ።

ተኻፋሊ ሓዘን
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
ሰምየን ኣመሪካ
29 መጋቢት 2014

ናይ ሓዘን መግለጺ ብስዋእቲ ተ.ኣሕመድ ናስር – ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ

ናይ ሓዘን መግለጺ ብስዋእቲ ተ.ኣሕመድ ናስር
ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ

ብምኽንያት መስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር ረቡዕ 26 መጋቢት 2014 ኣብ ስቶክሆልም፣ ሽወደን ዝተሰማዕና መሪር ሓዘን ንገልጽ። ተጋዳላይ ስውእ ኣሕመድ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ብጉዳይ ህዝቡን ሃገሩን ካሳብ ዕለተ ሞቱ ዝተቃለሰን ዘቃለሰን እዩ፡፡ኣብ ጽንኩር መድረኻት ክምህ ከይ በለ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ምህናጽ ናቱ እሻራ ዘዕረፈ ሓርባኛ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። በዚ መሪር ኣጋጣሚ`ዚ ዝተሰማዓና ዓሚቑ ሓዘን ደጊምና ኣንዳገለጽና፡ ንስድራቤቱን ኅ፣ ንኩሎም መቓልስቱን፣ ፈተውቱን፣ ሃገርን ጽንዓት ይሃብኩም፣ ይሃበና፣ ንብል። ንገዲም ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር ድማ መንግስተሰማይ የዋርሶ። እቲ ዝገደፈልና ሕድሪ ኣብ ምዕራፍ ከነብጽሖ ድማ በዚ ኣጋጣሚ`ዚ ቓል ንኣቱ::

ተ. ኣሕመድር ረቡዕ 26 መጋቢት 2014 ኣብ ስቶክሆልም፣ ሽወደሊ፣ ክረስ ዋስነሰና ገሪኹድክ በኻዅዱዅና፣ በሀር ክድመት ድገሲ ኒሽጙልድ ከደማዅዲ፣ ተምኔታዅዲ፣ ፋርስ ኣዳም ፈሩኹና። ኒትኻ መንግስተ-ሰማይ ንዕያልዲ ንወንድዲ ኒጨርዲ ኮሊድስኻ ኤማን እውንተት እውን ይነት ይነኩን።

ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ