ኣብ እስራኤል ሖሎት ኣብ ዝተባህለ ክፉት ቤትማኣሰርቲ ኣስታት 1200 ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት፣ ፍሉይ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ዶብ እስራኢልን ግብጽን የካይዱ ኣለዉ

ኣብ እስራኤል ሖሎት ኣብ ዝተባህለ ክፉት ቤትማኣሰርቲ ኣስታት 1200 ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት፣ ፍሉይ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ዶብ እስራኢልን ግብጽን የካይዱ ኣለዉ።

ናይ እግሪ ጉዕዞ ንልዕሊ ሰዓትን ፈረቓን ብምድረበዳ ተጓዒዞም ናብ ዶብ እስራኢልን ግብጽን ገማግም ሲናይ ብምምራሽ እቲ ተጻዒኑዎም ዘሎ ማእሰርቲ ክለዓለሎም ብዓቢኡ ድማ ከም ስደተኛታት ተሓሪሙዎም ዘሎ ናይ ዑቕባ መሰል ክሕለወሎም ዝጽውዕ ፍሉይ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ዘካይድዎ ዘለዉ።

እቶም እሱራት ኣቐዲሞም ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ሖሎት ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ምጽንሖም፣ ነቲ መዓልታዊ ንሰለስተ ግዜ ዝካየደሎም ቁጽጽርን ወይ ፎልዮንን ካልእ ኣተሓሕዛን እቲ ቤት ማእሰርትን ንምቅዋም ዝገበርዎ ኣቐዲሙ ይፍለጥ።

ሓያሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ግብረ ሰናይን’ውን ጎን ጎኖም እናተጓዕዛ ንኩነታቶም ይከታተላ ምህላወ ተፈሊጡሎ። መንግስቲ እስራኤል ብወትሃደራት እናዓጀበ ኩነታቶም ክከታተሎ እኳ እንተጸንሐ፣ ናብ ሲናይ ከይኣትዉ ክኽልክሎም ጀሚሩ ኣሎ። ዶብ ግብጽን እስራኤል ዝበጽሑ ስደተኛታት ናብ ሲናይ ገጾም ክቑርጹ መደብ ኳ እንተነበሮም፣ ወተሃደራት እስራኤል ግን ዓጊቶም 300 ሜትር ንድሕሪት ተመሊሶም ክስለፉ ከምዝሓበሩዎም ይሕበር።

 

 

ንዓመታ ኣብ ኤርትራ 2ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ንዓመታ ኣብ ኤርትራ
2ይን ናይ መወዳእታን ክፋል
28 ሰነ 2014
ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ሓቀኛ ታሪኽ’ዚ፣ “ፍቕሪን ብጻይነትን፤ ፍቕሪን ሓያል ዕላማን። ናይ ሜዳ ፍቕሪ፣ መርዓን መስዋእቲን ጉዳም ኢዩ። ክልቴኻ ኣብ ሓደ ኣሃዱ ትምደበሉ ግዜ’ውን ብዙሕ ኢዩ። ኲናት እናክጽዕጽዕ ኣብ ክንዲ ናይ ገዛእ ርእስኻስ ናይ ኣፍቃሪትካ ሂወት ይርኣየካ። እቲ ምንታይ ፍቕሪ፣ ስለ ፍቕሪ ጥራይ ስለዘይነበረ።” ብዝብል ሕጡበ-ጽሑፍ ኢና ተፈላሊና።

ናይ መወዳእታ ክፋሉ እነሆ፤
ንኣዲኡ ጸሃይቱ’ውን ነቲ ግጥሚ “ብሃና” እትብል ደርፊ ኣሰንዩ ኣብ ካሴት ቀሪጹ ኢዩ ሰዲዱላ። ካብቲ ብዛዕባ ብኲናትን ጸበባን፤ ምፍልላይን ምንፍፋቕን ዝተፈራረቐ ትዝታ ፍቕሩ ዝጸሓፎ ግጥምታት ዝተረኽበ እነሆ፦

ኣበባ…ኣበባ … ኣበባየ
ዎ… ኣበባ
ኣቡቺ!
ኣበባ’ዶ ኣይኮነን መጸውዒ ስምኪ
‘ሃየ’ባ በልኒ ከም ኣመልኪ
ካን’ዶ ክኢልክዮ ኣጽቂጥኪ ምድቃስ
ተኣርኒበን ኢድኪ ርእሰይ ካብ ምድህሳስ።

ካበይ ኣምጺእክዮ ናይ ጭካነ ልቢ
መን’ዩ ሓቢሩኪ ናይ ሓዋሩ መዕለቢ።

ን ህ ላ ዌ ይ!!! ንህላዌና…
ንህላወ ክብርቲ ሃገርና
ንራህዋን ፍትሕን ህዝብና…

እንተተነጻጽርዮ ናይ ቀደምን ሎሚን
ለኪምክኒ ምኸድኪ ኢለ’የ ዝኣምን
እንታይ ክተርፈሉ ብድሕሬኺ
ምስ መን ክዛረብ ብዘይካኺ
ንብዓተይ… እወ’ቲ ከም ማይ ሓምለ
ብለይቲ ጃሕ-ጃሕ በለ
ብቐትሪ ንውሽጢ ከብደይ ገማጠለ
ጥዑይ ይመስል’ምበር ተጸሊለ።

መርድእኪ ሰማዕኩ’ሞ ሕልናይ ሞተ
ኣብ ቢንቶ ብ’ዓረዛ’ዩ ወርሒ ኣርባዕተ
ዕለት 18 ንግሆ ሰዓት ትሽዓተ።

ብጋህዲ ኣይነገሩንን ተሰዊኣ ኢሎም
ግን ክመዝኖ ጸኒሐ ጥንቃቐ ቃላቶም
ኣበባ ከምዚ ኢላ… ዝነበረ ልምዶም
ምስ ምስንባትኪ ጥርቅም ኢላ ኣፎም።

ናይ መጨረሻ መርድእኪ ዝሰማዕኩሉ ከባቢ
ኣብቲ ናይ ዘየለዉ ዘበለ ዕጥቂ መአከቢ
ዕጥቆም ንከለልዩ መማጽእተይ ውጉኣት ነበር
ክሻታት ዕጥቂ ክፍትሹ ወጸ’ቲ ቁም-ነገር።

መጀመርያ ካብቲ እሳር መሰስ ዝበለት
ነገር ዝዓደመት ክፉፍኪ ደኣ ኮነት
ወይዛ ክፉፍ ፈገር
ምሳኺ’ኸ ዘይትቕበር
መን’ዩ ክዓጥቃ እንታይ ኢያ ክትገብር?
መስዋእትኺ ክትነግር
ዓወት ተረኺቡለይ ያኢ
መሰስ ትብል ከም ምሩጽ ዘርኢ
ወይ ብስክሊት እንቋዕ ኣይትርኢ
ንብዓተይ ብዕትሮ ሓዘነይ ብገንኢ።

በታ ታርጋ ዕጥቅኺ
ፈለጥኩኺ ኣለለኹኺ።

ተቢዐ ናይ መን’ያ ኢለ ክሓትት
ብኳሬንቲ ከም ዝደንዘዘ ተኾርመኹ ኣብ መሬት
ኣይተጠራጠርኩን ፍጹም ኣይሰጋእኩን
ሂወትኪ ከም ዘብቅዐ ደጊመ ኣይሓተትኩን።

ንምትራፍ ንስኻ’ባ ንስኺ’ባ
ከም ዘይተበሃሃልና ኣብ ሓደ ሩባ
ስእሊ ሒዝካ ካብ ምትራፍ ኣድሕነኒ
ኣማን ብኣማን ኣምላኽ ወጺዑኒ ።

ኢሰያስ ንኣዲኡ ብደብዳቤ ናብ ድግድግታ ክትመጾ’ኳ እንተሓተታ፣ እዋኑ ጸላኢ ባጽዕ ንምምላስ ብሙሉእ ዓቕሙ ናይ ሞት ወይ ሕየት ኲናት የካይድ፤ ጅግና ተጋዳላይ ድማ ባጽዕ ንምዕቃብ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ዓሪዱ ብጽንዓት ዚከላኸለሉ ዝነበረ ግዜ 1990 ብምንባሩ፣ ኣብቲ ኩነታት እቲ ንወዳ ክትረክብ ስለዘይከኣል ኣይተበገሰትን።

ካብ ባጽዕ ናብ ዓዲ-ቀይሕ ዘራኽብ ጽርግያ ሩባ ሓዳስ ተሰሪሑስ ዓዲ ቀይሕን ሰገነይትን ናጻ ምስ ወጸ ግን ጸሃይቱ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ዝተፈልየቶም ቤተ-ሰባን ዓዳን ከምኡ’ውን ንወዳ ክትርኢ ኢላ ተበገሰት። ኣብቲ ግንባር ምስ በጽሐት ኣቀባብላ መራሒ ክፍለ ሰራዊት 52 ስዒድ ፈረጅ ደስ ኣይበላን። “ቅድም ክርእየኒ ከሎ በየን መጺእኪ ኢሉ ዝሕጎስን ወጃዕጃዕ ዚብል ዝነበረን ብዛዕባ ወደይ ዘጻውተኒ ዝነበረን፤ ዘረባ ኣቋሪጹ ዝን ምስ በለ፣ ብዛዕባ ኢሰያስ ወደይ ኣይሓተትኩን።

ጸሃይቱ ‘ወደ’ውን ተሰዊኡ ኢዩ’ ኢላ ስለዝገመተት፣ ኣበየናይ ቦታን በየናይ ዕለትን ከም ዝተሰውአ ንከተረጋግጽ ናብ ቤት ጽሕፈት ክፍለ ሰራዊት 52 ከደት። ሓሰን ንዝበሃል ተጋዳላይ ብላዕሊ ኮይና፣ መስዋእቲ ወዳ ከም እትፈልጥ ነገረቶ። መዓስን ኣበይን ከም ዝተሰውአ ከኣ ሓተተቶ። “ክድዓትን ሕማቕ ታሪኽን ናይ ወደይ እንቋዕ ኣይሰማዕኩ’ምበር ተሰዊኡ ምስ በሉኒ ተሓቢነ እየ።’’ እናበለት ደጋጊማ ተዛረበቶ።

“በሊ …’’ ኢሉ ዘረብኡ ጀመረ ሓሰን። “ብሓቂ ጌርናዮ ኣይንፈልጥን ኢና። ንስኺ ግን ጽንዕቲ ኣደ ኢኺ። መስዋእቲ ኢሰያስ ንዓኺ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ንውድብ’ውን ዓቢ ክሳራ ኢዩ፣’’ ኢሉ ብ 8 ነሓሰ 1990 ኣበይን ብኸመይን ከም ዝተሰውአ ገለጸላ። ሽዑ ጸሃይቱ “ከም ወላዲት ወደይ ክፍለየኒ’ኳ እንተዘይደለኹ፣ መስዋእቱ’ውን ሎሚ’ዶ ጽባሕ እናበልኩ ይጽበዮ ስለዝነበርኩስ ኣይሰንበድኩን። ከብደይ ገጥ ኢሉ፣ ኣነ ምስኡ ኣብ ሜዳ ስለዘለኹ’ምበር እቶም ካልኦት ስድራ ድኣ እንታይ ኢዮም ክብሉ? ንኹሎም ስዉኣት ዘኪረ ድማ ኣይነባዕኩን። ኢሰያስ ኣብ ዱሮ ዓወት ኢዩ ተሰዊኡ፣ ካብቶም ቅድሚኡ ዝተሰውኡ ንሱ ይሓይሽ ኢለ ተጸናናዕኩ።’’ እወ! ንወላዲ ስዉእ፡ ኣምላኽ ኢዱ የንብረሉ!! ዝሓለፈ ምስ ሓለፋ ከኣ፡ ንዓመታ ኣብ ኤርትራ ክንራኸብ ኢና።

ብድሕሪ’ዚ ሓሰን ደብዳቤ ሂቡ ናብ ሓለፍቲ ኮር ንክትከይድ ሓበራ። “ምስ ከድኩ ወዲ ስሑል ኣደ ኢሳያስ ምዃነይ ስለዘይፈለጠ ተቐቢሉኒ እምበር እቶም ካልኦትሲ ረርእዮሙኒ ኢዮም ሃዲሞም። ኮኮል መጺኡ ነታ ሓሰን ዝሃበኒ ቡስጣ ምስ ሃብኩዎ ነቢዖም። ሓቃቶም! ኣነ ግን ጨካን ኮይነ ድየ ኢለ ንነብሰይ ሓተትኩዋ። ንብዓት ኣይመጸንን፣ መዓናጦይ ዝሕልሕል ክብል ግን ተፈሊጡኒ” ትብል።

“ንመጀመርያ ግዜ ኢና ንሓንቲ ኣደ ወድኺ ተሰዊኡ ኢልና ንነግር ዘለና፣ ጽንዓትኪ ስለዘተባባዓና ኢዩ።’’ ኢሎም ከኣ ሙሉእ ታሪኽ ሂወት ወዳን ጅግንነቱን ተወፋይነቱን ዘርዚሮም ኣዕለሉዋ። ካብ እመት ስድሪ ኣላታ ግን ቦታ መስዋእቲ ወዳ ሓንሳብ እምባ ክብርቲ፣ ሓንሳብ ድማ ኣብ ሕክምና ማዕረባ ምስ በጽሐ ተሰዊኡ ዝብል ዘረባታት ምስ ሰምዐት፣ ከም ወላዲት መጠን ንከተረጋግጽ ኣብ ሰገነይቲ ንዝነበራ ኣዲኣ መንቀሊኣ ከይነገረት፣ ክዛወር እየ ኢላ ናብ ማዕረባ ከደት።

ኩላቶም ዝፈልጡዋ ደሃይ ወዳ ከይትሓትት ረርእዮማ ስለዝተሓብኡ ግን ዝቕበላን ዘዕልላን ሰኣነት። “ዓቕለይ ምስ ጸበበኒ ንጓል እገ ብሰብ ጸዊዐ ከም ትረኽበኒ ገይረ።’’ ጓል እገ ጸሃይቱ በየን ከም ዝመጸት ስለዘይፈለጠት “ኢሰያስ ወድኺ ኣሎ ኣይተሰውአን፣ መን’ዩ ተሰዊኡ ዝብለኪ’’ ብምባል ከምቲ ኩሉ ተጋዳላይ ዝገብሮ ዝነበረ መግናሕቲ ዝተሓወሶ የእምን’ዩ ዝበለቶ ዘረባታት ኣስመዓታ። ከም ዝተነግረት ምስ ኣዕለለታ ግን፣ ንሳ’ውን ነብዐት።

ዝወደቐላ ታባ ከርእዩዋ’ሞ፣ ነታ ታባ ንመዘከርታ ክትስእላ ኣጥቢቓ ለመነቶም። ጽንዓታ ስለዘተባብዖም ድማ ነታ ታባ ጥራይ ዘይኮነስ መቓብር ወዳ’ውን ኣርኣዩዋ። “ቅሰን’ዚ ወደይ ናብ ኣፍደገ ዘብጻሕካዮ ዓወት ኣነ ኣዴኻ ክዛዝሞ’የ!’’ ብምባል ድማ ንዝዓጠቐታ ካላሽን ናጽነት ኤርትራ ከይተረጋገጸ ንከይትፈትሕ ኣብ ልዕሊ መቓብር ወዳ ኮይና መሓለት።

ብድሕሪ ናጽነት ኣስከሬን ናይቶም ኣብ ግንባር ደቀምሓረ ዝወደቑ ሰማእታት ኪእከብ እንከሎ፣ ጸሃይቱ ንኣስከሬን ወዳ ኢሰያስ ባዕላ ኢያ ኣውጺኣቶ። ነቶም ዝተረፉ ተጋደልቲ ደቃ ሒዛ ናብቲ መቓብር ብምኻድ፣ መቓብር (ኣስከሬን) ሓዎም ርእዮም ንዝወደቐላ መሬት ንክከላኸሉላ ቃል ኣእትያቶም። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢሰያስ “ተጋዳሊት’’ ኢሉ ስም ጓል 18 ዓመት ሓብቱ፣ ጸሃይቱ ንሽክና ኢሰያስ ሒዛ ምስ ረኣየታ፣ ሕማቕ ተሰሚዑዋ በኸየት። “ኣይትንብዕለይ… ኣስከሬን ወደይ ባዕለይ እየ ዘውጽኦ’’ ብምባል ጸሃይቱ ኣስከሬን ኢሰያስ ወዳ ባዕላ ኣውጺኣ ምስ ኣስከሬን እቶም ካልኦት ጀጋኑ ሓወሰቶ።

ካብ መስረትቲ ህ.ሓ.ሓ.ኤርትራ ስዉእ ተጋዳላይ ኣብርሃም ተወልደ “ጽንዒ! ምስጢር ዓቅቢ…ንኩሉ ሽግራት ሓሊፍና ክንዕወት ኢና፣ ንሕና ክንስዋእ ኢና፤ ዳሕረዎት ግን ሰላም ኪረኽቡ ኢዮም” ዝበለኒ ወትሩ ኣብ ልበይ ስለዘላ፣ ደቀይ ጅግንነት ናይቶም ቀዳሞት ብምውራሶም ብዕልልታ ቀቢረዮ’’ ትብል ሓርበኛ ጸሃይቱ።

ኢሰያስ ኣብታ ኣበባ ዝተሰዋኣትላ ዕለት፣ ወርሒ – ወርሒ ዝክረ ሰማእታት ገይሩ ጾሙ ንክውዕል ኢዩ መደቡ። ጀሚሩዎ ድማ ነበረ። እንተኾነ ንሱ’ውን ከምቲ ኣበባ “ጽቡቕ ኣይገድፈልካን’ዩ በሰላ ፍቕርና፣ እናዘመርካ ጥራይ ኣርክበኒ… ደርፊ ሃና… ሃና!’’ ኢላ ዝተላበወቶ፣ ነታ ኣበባ ዝተሰዋኣትላ ራብዓይቲ ወርሒ’ውን ብሓንቲ መዓልቲ ቀዲሙዋ፤ ድሕሪ ሰለስተ ወርሕን ዕስራን ትሽዓተን መዓልታትን ኣርኪቡዋ።

ሓወልቲ ኣብ ልብና!
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!
28/06/2014
ንዓመታ ኣብ ኤርትራ ክንራኸብ ኢና

 

UN agency to probe rights violations in Eritrea

GENEVA, Friday

The UN’s top human rights body launched an investigation on Friday into widespread abuses in Eritrea, including extrajudicial executions, torture and forced military conscription that can last decades.

“The human rights crisis in Eritrea has been forgotten for too long and the scale of violations is unparalleled, putting the country among the worst human rights situations worldwide,” Somalia’s representative to the UN in Geneva, Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, told the council.

The UN Human Rights Council adopted a resolution tabled by Somalia and France establishing a one-year special commission of inquiry into the situation in the autocratic Horn of Africa state.

China, Pakistan, Venezuela and Russia refused to join the consensus, but the resolution passed without a vote, calling for the creation of a three-member investigation team to probe “all alleged violations of human rights in Eritrea.”

RESOLUTION SLAMMED

The team will include the UN’s current monitor on the rights situation in the country, Sheila Keetharuth, and is set to present its findings to the 47-member council during its February-March session next year.

Eritrea’s representative on the council, Teestamicael Gehrahtu, slammed the resolution which he said was made up of “fabrications, wrong perceptions and baseless assumptions” used to create the illusion of a “fake crisis.”

He accused Eritrea’s arch-enemy Ethiopia of orchestrating the resolution in a bid to raise international pressure on his country.

Keetharuth told the council last week that brutal government repression and Eritrea’s system of open-ended conscription of all men and women at the age of 18 was driving nearly 4,000 Eritreans to flee the country every month.

She told reporters that many in Eritrea are forced to toil for hardly any pay in the military and other state jobs, including in ministries and schools, until retirement age.

MILITARY TRAINING CAMPS

Friday’s resolution equated the system with “forced labour.”

It said children are forced to complete their final year of school in military training camps, and deplored the “intimidation and detention of those suspected of evading national service in Eritrea and their family members.”

Friday’s resolution also strongly condemned other serious rights violations committed under the iron-grip rule of President Issaias Afeworki, including “cases of arbitrary and extrajudicial executions, enforced disappearances, the use of torture, arbitrary and incommunicado detention without recourse to justice, and detention in inhumane and degrading conditions.”

Eritrea is also ranked last in the world for press freedom by the rights group Reporters Without Borders.