መጋረጃ ይቀንጠጥ!!!!! 32

መጋረጃ ይቀንጠጥ!!!!! 32

ህውከት እዩ ኣመለይ!!
ፎርኦን! ናይ ኤርትራ
ቁምነገር ዘይገብር ጥራሕ ጃህራ!!!!!!

ህውከት ዝኣመለይ!!!!
ሰይጣን ባሪኹለይ!!!!!!
ሕልና ነይብለይ!!!!!!
መቕዘፍቲ ተግባረይ!!!!

ዝሓስቦ ዝገብሮ ኩሉ ይሰልጠለይ
ጨካን ዝመንፈሰይ ስጋ ሰብ ቀለበይ
ብደም ተጠሚቐ ጋንየን ፈቒዱለይ
ክቕንጽል ይነብር ዕረፍቲ ዘይብለይ።

ኣቐዲመ በጺሔዮ ክኸብር ክነብር!!!
ሚሂረ!! ኣዕብየ!! ከም ከልቢ ዝነብሕ ዝግዕር
ብዓይኒ ዝላኣኽ ዝደልዮ ዘስምር
ንቖላሕታ ዓይነይ ኣንቢቡ ዝምስክር
ዝገብሮ ዝኾነ ምስጢርዩ መስተንክር።

ክሓስብ ከልኹ ሰራዊተይ ክዕዘብ
መሪጸ ይቕንጽል ይብሉለይውን ዘብዘብ
ዝሓትት የለን እንትርፎ ዝዕዘብ
ቃል እንተ ኣውጺኡ ብኣጋ ይኽተብ
ብቕልጡፍ ይኣቱ ኣብ ጉድጋድ ይድብደብ።

ክጅምር ከለኹ ኣቐዲመ ኣጽኒዔ
ንሕስያ ንኸይገብር ንዓይ ዘቖጥዔ
ይግርፍ ብጨዓ ዝመረረ ካብ ኣምዔ
ብኽያት እንተብዝሔ እምብዛ ተነብዔ
ይድከር ይኽትከት ደም እንዳ ኣጉስዔ
ዝተረፉ ይለኣኹ ስልጣነይውን ጸንዔ
ኣዲኡ ትሕዘነሉ ሂወቱ ምስ ኣብቅዔ።

ኣደ ተጋዳላይ ተዅድዳ ትዘልል
ኣነ እንተኾነ ንወዳ ይቐትል
ዝዓበዩ ወዲኤ ዝነኣሱ ይምንክል
እንተ ንሳሞ ትስዕስዕ ትዘልል።

ኣቦኡ እንተዅነ ካብኣ ዘይሓይሽ
ጉራዴኡ ሒዙ ይድብል ይምርሽ
ንብረቱ ወሲደ ገዛኡ ዝሕምሽሽ
ምንም ከይሓሰበ! ደጋጊሙ የመጉስ።

ፈላጣት ዝበሃሉ ብዙሕ ዝተማህሩ
ብሩሑቕ ክትሪኦም ይመስሉ ዘይድፈሩ
ቅርብ ኢልካ ክትሰምዖም ዩኾኑ ወኻሩ
ከይጸዋዕካዮም ባዕላቶም ይኹርኩሩ
ኣሳማቶ መማህር ዘይሓስቡ ዘይመኽሩ
ነዚኦም ዝኣምን ኣብ ቑሪ! ምሕዳሩ።

ዕድለኛ ኮይነ ብዙሕ ተዓዲለ
መሪጸ ይቕንጽል ገለ ከይበደለ
ስም ሰብ! የጥፍእ! ንጸላኢ እናሰለለ
ከም ከልቢ ዝነብሑ ኣኻልባተ ኣዕሲለ
ኣብ ስደት እንተነበር ካብ ህዝቢ ነጺለ
ብቂምታን ብቕንእን ኣእምሮይ ሸብሊለ
እንሆ! ይነብር ዓራተይ ኣደልዲለ።

ስድራ ቤት ዘሪገ ጥርጠራ! ኣሕዲረ
እምነት ጠፊኡ! ወላዲ እንተ ኣማረረ
ፍቑራት ስድራ ቤት! ጽልእን ኣሕዲረ
ገዛውን ትዓኑ ኣቦን ወድን ኣመሳኺረ
ዝነበረ ንብረት ይዘርፎ ቆቛጺረ።

ኣብዚሔ ይኣስር! ደጋጊመ ይገርፍ
ዝሸምኩዎም! ኩላቶም ንዓዲ ዝዘርፍ
መኮነናተይ! መንእሰይ ንስደት ዘጉርፍ
ይሸይጥም ቖላዑ ዶላራት ዝጉድፍ
ሓለውተይ በዚሖም! ኣነንከ! ዝዓርፍ
ብሰልም ይሓድር ዝድቕስ ዘንሳፍፍ።

ቀደም ተመሪቐ ብጋንየን! ብሰይጣን!
ኩሉ ገቢተዮ ሃብቲ ኮነ ስልጣን።

ኣነስ ብዙሕ ተዓዲለ ኩሉየ ወኒነ
ንዓይ መን የርክበኒ ዋላ ዝሓንሓነ
ዝቐተልኩ እንቐተልኩ ዘይርከቦ ፈዳይ ሕነ
ጨሪሸ ከጽንታ ደጋጊመ ወሲነ
ዘይሰምዕ ህዝቢ ገጠመኒ ዋይ ኣነ!
ዋይ ኣነ!።

እዚ! ናተይ ዕድል ንዓይ ይገርመኒ
ኣቡኡ! ቐቲለሉስ ወዱ ይስዕበኒ
ሓዉ! ቐቲለሉስ ሓው የገልግለኒ
ሓፍቱ! ቐቲለሉስ መሊሱ ይኽተለኒ
ሰብኣያ! ቐቲለላስ ንዓይ ትስዕመኒ
ወዳ! ቐቲለላስ ኣዲኡ ትሓቑፈኒ።

ዝኣሰርኩ እንተ ኣሰርኩ ምስጋና ይበዝሓኒ
ኣብዜሔ ምስ ዝቐትል እምብዛ ይጠብቁኒ
የጥምየዮም! ዕድመኻ የንውሓዮ ይብሉኒ
በላዕ ሰብ! ምዃነይ ብዙሕ ጠቐመኒ።

ሃገር ገይረያ ሓዳር ኣልቦ
ቆላዑ ይዓብዩ ብዘይ ኣቦ
ማንም ኣይሃቦን ኣቓልቦ
ማእምናት ኣብዚሔ ወርቂ ዘቦ
ክሕነና ዝውዕላ ስራሕ ኣልቦ
ፍሽኽታይ! ንልበን ይሰልቦ
ኣቐዲመ ፈሊጠዮ ብዓንተቦ።

ኣብ ህውከት የንብሮም ሰላም ይህቡኒ
ሸቐልቐል! ኣቢለ ንዓይ ይርህወኒ።
ሰብ ! ኣይኮንኩን ጋንየን ወሊዱኒ።

ጥፋት ነጋንንቲ ማፍያ ህግደፍ
መብረስትን! መጥፋእቲ ህዝቢ ኤርትራ!!!

ሰላም ንደለይቲ ፍትሒ!!!!!!!
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
9 ሰነ 2014