ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ – ቀዳማይ ክፋል

ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ

ቀዳማይ ክፋል

ነጋውስ!? ካብ ኢሳያስ ወጻኢ ደኣ መን ነጊሱ? ስልጣን ኢሳያስ’ከ ምስ ንግስነት ይጽብጸብ ድዩ? ዋላስ ቅድሚ ኢሳያስ ብዛዕባ ዝነበሩ ናይ ባዕዲ ነገስታት እዮም ክዛረቡ ደልዮም? ካብ ዝለዓሉ ሕቶታት ገለ ክኾኑ ይኽእሉ፡፡ ብልክዕ ስልጣን ኢሳያስ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተሰጋገረ ናይ ስልጣን ሓረግ ኣይኮነን፡፡

PDF: ነጋውስ ባሕሪ-ነጋሽ part 1

ናብ ካልኣይ ክፋል

 

 

ዞባዊ ኮንፈረንስ ዞባ ሰሜን ኣሜርካ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ብዓወት ተዛዚሙ

ዞባዊ ኮንፈረንስ ዞባ ሰሜን ኣሜርካ
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ብዓወት ተዛዚሙ

ካብ 21 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጅያ ሰሜን ኣመሪካ ዝተኻየደ ዞባዊ ኮንፈረንስ ኣሜርካ ኤስደለ ኣብ ህልዊ ሃገራዊ፡ ከባቢያዊ፡ ኩነታት ከምኡ’ውን ህልዊ ውድዕነት ደንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ኣተሃላልዋ ኤሃባደለ ድማ ብፍላይ ብዕምቆት ዘትዩ። ኤርትራ ኣትያቶ ዘላ ፖሎቲካዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው፡ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ወዲቑ ምህላዉ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ንገብሮ ቃልሲ ንጽባሕ ይጽንሓለይ ዘየብል ናይ ኣፈ-ርክቡ ኩነታት ምዃኑ መዚኑ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ  መንእሰያት ድማ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ዘለዎም መጻኢ ዕድል ጸልሚትዎም ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢሎም ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ክነጥቡን ኣብ ጉዕዞኦም ድማ እዚ ዘይበሃል መሪር ስቅያት ከሕልፉን ክሳብ ኣካላቶም ተጎዛዝዩ ክሽየጥን ሂወቶም ክስእኑን ብከቢድ ሓዘን ንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ’ዩ።
 
እዚ ከምዚ ዝበለ ድቃስ ዘይህብ ኩነታት ቀልጢፍና ክንቅይሮ እንተድኣ ኮይንና ድማ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ሕድሕዱ ዘሎ ምቅርራብ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣማዕቢሉ ፍልልያቱ ብዝግባእ ኣመሓዲሩ ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከሓይል ከም ዝግባእ ርእዩ። ኮንፈረንስ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ንስምረትን ሓቢርካ ምስራሕን ዘለዎ ውፉይነት ከም ወትሩ ደገፍቱ ምዃንና ኣስሚሩሉ። ኣብ ርእሲኡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ምስቲ ኩሉ ክህልዎ ዝኽእል ድኽመታት እቲ ዝሓሸ ዝተጠርነፈ ኣካል ስለ ዝኾነ ዘለዎ ድኽመታት ወጊዱ ኣብ ምልጋስ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ምምስራት ሰላማውን ደሞክራሲያውን መሰጋገሪ መንግስቲ ዝሓሸ ዝተጠርነፈ ጽላል ምዃኑ ርእዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኤሃባደለ ዕዉት ክኸውን ዓቕምና ዘፍቅዶ ኩሉ ካብ ምግባር ድሕር ከም ዘይንብል ኣረጋጊጹ።
 
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ውልዶ ዘተን ስምረትን ሓሙሽተ ፖሎቲካዊ ውድባት ከም ምዃኑ መጠን ሓያል ጎድንናን መለለይናን ስምረት’ዩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ ውድባት ኤርትራ ብክንድ’ቲ ክቀራረብኦ ዝኽእላ ደረጃ ኣብ ናይ ሓባር ስራሕ ክጽመዳ ከም ዘለወን እቶም ኣብ ፖሎቲካዊ ፕሮግራሞም ፍልልይ ዘይብሎም ውድባት ድማ ግዜ ከይበልዑ ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ከም ዘለዎም እምነቱ ምዃኑ ዘረጋገጸ ውሳኔ ውድብና ይድግፍ።

ብዘይካ’ዚ ነቶም ንምምስራት ሰፊሕ ጽላል ንፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ውሳኔ ዝበጽሑ ውድባት ምሉእ ደገፉ ይገልጽ። ኩለን  ውድባት ኣብ መንጎኤን ዘሎ ፍልልይ ብዝግባእ ኣመሓዲረን ክኸዳ እንተኺኢለን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብዚ ዝጸንሖ ድኽመታት ክላቐቕ ከም ዝኽእል እምነትና ምዃኑ ነረጋግጽ። ከምኡ’ውን ኤስደለ ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ነቲ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዘሎ ናይ ምሁር ዓቕሚ እቲ ዝግበኦ ቆላሕታ ክገብሩሉ ከም ዘለዎም ንርኢ። ከምኡ’ውን እቲ ብሰንኪ ዘይፍትሓውን ዘይደሞክራስያውን ምሕደራ ህግደፍ ካብ ፖሎቲካዊ ኩነታት ሃገሩ እናረሓቐ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ሃገርና ብክጭበጥ ዝኽእል ሰውራዊ ተግባራት ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ውዑይ ተርኡ ክጻወት ክበቅዕ ጻዕርታት ክግበር ከም ዘለዎ ብምእማን ዞባና ኣብዚ መዳይ’ዚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ በርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
 
ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ እናሓጸረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዘሎ ሕሰም ድማ ብኡ መጠን እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ንግንዘብ ኣለና። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት መዛረቢ ምሉእ ዓለም ኮይኑ ዝጸንሐ ዋሕዚ ስደተኛታት መሊሱ ክውስኽ ጌርዎ ኣሎ። እዚ ተርእዮ’ዚ ደው ክብል ዝኽእል ድማ ስርዓት ህግደፍ ክውገድ እንተኺኢሉ ጥራሕ ስለ ዝኸውን ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ተቓለስቲ ሓይልታትን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓድነቶም ኣደልዲሎም ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝቐንዕ ቃልስታቶም ከባራትዑ ዞባና ይጽውዕ። ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ ምስ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ምስ ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ዝጀመሮ ዝምድና ከበራትዕን ንዕዉት ሰሚናሮም ቀጻልነት ክህልዎን ርእዩ። ኤስደለ ሕጂ’ውን ምስ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ( ሰደግኤ) ብፖሎቲካዊ መስመር ዝልለ ፍልልይ ብዘይምህላዉ፡ ስለዚ ክልቲኡ ውድባት ከይሰምሩ ዝዓግት ብቁዕ ዝኾነ ምኽንያት የለን ዝብል ጽኑዕ እምነት ውድብና ንድግፍ።
 
ኣብ መደምደምታ ድማ ኣብ ኮንፈረንስና ዝተሳተፉ፡ መግለጺ ደገፎም ንዝለኣኹ ውድባት ሰደግኤን ደምሳኤን፡ ካብ በርጌሳዊ ማሕበራት EFND: ኢጂኤስ (EGS) ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት መግለጺ ደገፍ ንዝሰደዱልና ኣባላት ኤስደለን ደገፍትን ልባዊ ሞጎስና ነቕርብ። ኣብ ጉዕዞና ይኹን ኣብ ስራሕና ንዝተሓባበሩናን ሞራል ዝሃቡናን ግዱሳት ሃገራውያን ኩሎም ድማ ነመስግን።

ዓወት ንደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ
ውድቀትን ሞትን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ

ዞባ ሰሜን ኣመሪካ
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
27 መጋቢት 2014

 

 

 

ዜና ዕረፍቲ

 ዜና ዕረፍቲ
                                    ረድኢ መሓሪ /ኣለና/    27-03-2014  

         ሰብ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ጋሻ እምበር ነባሪ ኣይኮነን። ብካልእ ኣበሃህላ፡ ዓለም ገዛ ክራይ ኢያ ይበሃል ኢዩ። ሓቂ ኢዩ! ወዲ ሰብ ካብዛ ዓለም ቅድሚ ምፍናዉ ግን ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ እንታይ ኣበርኪቱ ዝብል ሕቶ ኣሎ። ቀጺሉ እውን ሓድጊ ገዲፉ ዶ ይበሃል ኢዩ። ከም ስዉእ ኣሕመድ ወርቃዊ ታሪኽ ዝነበሮም ኣብ ዘዕርፍሉ ግዜ ከኣ፡ ሓበን እምበር ብኽያት ኣይመድለየን።

       መስዋእቲ ክቡር ተቓላሳይ ኣሕመድ ናስር  ዕለት 26 መጋቢት 2014 ሰሚዕና። ናብቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ ቅድሚ ምብጽሑ ብምስዉኡ ከኣ ጉሂናን ሓዚንናን። ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር ሙሉእ ዕድመኡ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቡን ሃገሩን ዝተቓለሰ ሓርበኛ ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ኤርትራውያን ከም ኣሕመድ ናስር ሙሉእ ሂወቶም ንቃልሲ ዝወፈዩ ዜጋታት ውሑዳት ኢዮም። ንታሪኹን መዝገብ መንገዱን ዝቕይሮ ሰብ ድማ የለን።

        ምስ ክቡር ተጋዳላይ ኣሕመድ፡ ንክራኸብን ብዛዕባ ጉዳይ መንገድና ንክዘራረብን ብዙሕ ሃረርታ ነይሩኒ ኢዩ። ክልተ ግዜ ብስልኪ ከም ዝተራኸብና እዝክር። ደሓር ድማ ኣብቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተገብረ ናይ መንእሰያት ዋዕላ፣ ብኣካል ተራኺብናን ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይና እውን ተመያይጥና ኔርና ኢና። ስዉእ ኣሕመድ ኣዝዩ ምቕሉልን ዘይሕለል ኤርትራዊ ከም ዝነበረን እምስክር።

       ሰብ ኣብ ዓለም ነባሪ ኣይኮነን፡ ግን ከም ኣሕመድ ናስር ዝኣመሰሉ ገዳይም ተቓለስቲ ስለ እቲ ዝተጋደሉሉ ዕላማ፡ ፍረ ጻዕሮም ክርእዩን ሞሳ ክቕበሉን ምተገብአ። ሎሚ ውን ከም ኣሕመድ ዝኣመሰሉን ዝኣመሰልናን ካብታ ንሙሉእ ሂወትና ዝተቓለስናላን እንፈትዋን ክብርቲ ኤርትራ ርሒቕና ከይንስዋእን ኣብ ዘይንፈልጦ ሓመድ ከይንቕበርን ካብ ኣውራጃን ሃይማኖትን ከምኡ እውን ውድባዊን ሰልፋዊን ፍልልያትና ኣወጊድና ብሓደ ንክንሰርሕ  ግዜ የዘኻኽረና ኣሎ።

       ክቡር ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር በቲ ዝነበሮ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ፡ ንገዛእ ርእሱ ቤተ መዘክር እምበር ውልቀ-ሰብ ጥራይ ኣይነበረን። ስለዚ ከም ኣሕመድ ናስር ዝኣመሰሉ ዜጋታትና ኣብ ዘዕርፉሉ ግዜ፡ እቲ ታሪኽ ቃልሲ ንናጽነትን ሓርነትን ምስኣቶም ከይቅበር፡ ኩላቶም ጸሓፍቲን ናይ ታሪኽ ተመራመርቲን ክስንድዎ ይግባእ።

       ንኣሕመድ ናስር መንግስተ ሰማያት የዋርሶ፣ መቓብሩ ይለምልም! ኣሰሩ ይጥለል!!
               ንስድራ ቤቱን ኩላቶም መቓልስቱን ድማ ረቢ ጽንዓት ይሃቦም።

 

 

 

መግለጺ ሓዘን – (ኤስደለ)

መግለጺ ሓዘን

ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ብስም መላእ መሪሕነቱን መሰረታቱን ብ26 መጋቢት 2014 ብዝጋጠመ ሃንደበታዊ መስዋእቲ ተጋ/ኣሕመድ መሓመድ ናስር ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን የገልጽ።

ስውእ ተጋ/ኣሕመድ መሓመድ ናስር ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ምእንቲ ነጻነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ተሓኤ ተሰሊፉ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ኮይኑ ዝተጋደለ፡ ዘጋደለን ዝመርሐን ልሉይ ሃገራዊ ባእታ’ዩ ነይሩ። ብድሕሪ ነጻነት’ውን እንተኾነ ህግደፍ ንኩሉ’ቲ ዕላማታት ሰውራ ጨውዩ ገባትን ዲክታቶያውን ስርዓት ምስ ሃነጸ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘብጽሕ ዘሎ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኣደራዕ፡ ኢ-ሰብኣዊ ግፍዕታት፡ ግህሰታት፡ ነጺጉ ደኺመ ከይበለ ውሕስነት መሰልን ማዕርነትን ኩሎም  ዜጋታት ተረጋግጽ ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ንምህናጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ብዘይዝኾነ ተጉላባነት እናተቃለሰ’ዩ ካብዚ ዓለም ብሃንደበታዊ መስዋእቲ ተፈልዩ ዘሎ። መስዋእቲ ተጋ/ ኣሕመድ መሓመድ ናስር፡ ንቤተ-ሰቡን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዓቢ ክሳራ’ዩ።

ስውእ ተጋ/ ኣሕመድ መሓመድ ናስር፡ ምሉእ ዕድሚኡን ንእስነቱን ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ተቓሊሱ ከብቕዕ፡ ብስንኪ’ቲ ኣግላሊ ዝኾነ ፖሊስታት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ሓንቲ መዓልቲ ኣየር ዓዱ ከየስተንፈሰ ካብዚ ዓለም ብመስዋእቲ ምፍላዩ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ ኣብ ገዛእ ሃገሩ፡ ብኩሎም ቤተ ሰቡ፡ መቓልስቱን ፈተውቱን ብክብሪ ተሰንዩ ንቡር ስነ-ስርዓት ቀብሪ ብምስኣኑ፡ ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደጊሙ ዝስምዖ መሪር ጓሂ ይገልጽ።

ተጋ/ኣሕመድ መሓመድ ናስር መንግስተ ሰማይ ክወርስ፡ ኩሎም ቤተ-ሰቡ፡ መቓልስቱን ፈተውቱን ድማ ጽንዓት ክረኽቡ ድማ ይምነ።    

ፈጻሚ ኣካል
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
27 መጋቢት 2014

 

 

Europe-Africa Summit : Eritrea and Sahara Occ , new controversy and threats of boycott

The Council of the African Union Peace and Security would invite the Heads of State and Government of the countries of the continent to boycott the summit between the European Union and Africa expected next week in Brussels , in protest against what is considered ” imposition ” of the EU who can participate or not in the meeting.

To say it was the Minister of Foreign Affairs of Zimbabwe, Simbarashe Mumbengegwi , in an interview with the pro-government newspaper in Harare ’ The Herald ’ .

According Mumbengegwi , the Council for Peace and Security would adopt this resolution following the EU ban on the participation of Eritrea and the failure to call the Saharawi Democratic Arab Republic , both full members of the AU.

The report of the Council for Peace and Security also emphasizes also the failure to invite Sudanese President Omar al-Bashir , although it points out that the Government of Sudan has been invited to participate in the summit to be held the next 2 and 3 April .

In recent days, the president of Zimbabwe, Robert Mugabe, had invited the heads of state and government of the other African countries not to attend the summit due to the failure to grant an entry visa to Belgium with his wife Grace Mugabe ’s address as same as a European ban on travel imposed in 2002. Mugabe has however been temporarily exempted from the ban just to attend the summit in Brussels . The demand for Mugabe to attend the summit was also his wife , however, was rejected by the head of the EU mission in Zimbabwe , Aldo Dell’Ariccia , who had declared as the only establishment figures had received an invitation from Brussels.