Hzbawi Ma’ebel N’dHnet Hager Committee in Washington, DC

ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ብደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ፡ ዘካየድዎ ውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፊት እስራኤል ኤምባሲ ሎሚ ዕለት 7/3/2014 ኣካይዶም።

Hzbawi Ma’ebel N’dHnet Hager Committee in Washington, DC

ብስነ-ጥበባዊ ምሕረትኣብ ሚኪኤል ዝተዳለወት “ስቕታኻ ግዜ” ሓዳስ ሲዲ…

ብስነ-ጥበባዊ ምሕረትኣብ ሚኪኤል ዝተዳለወት “ስቕታኻ ግዜ” ሓዳስ ሲዲ…

ብስነ-ጥበባዊ ምሕረትኣብ ሚኪኤል ዝተዳለወት “ስቕታኻ ግዜ” ዘርእስታ ጥዑማት ባህላውን ዘመናውን ናይ ትግርኛ ዜማታት ዝሓዘት ሓዳስ ሲዲ ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ብምውፋይ ንዕዳጋ ቀሪባ ከምዘላ ብሓጎስ ነበስረኩም። ስነ-ጥበባዊ ምሕረታኣብ ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ’ሓደነት’ (http://www.youtube.com/watch?v=lm4C9rFKngM)፡ ’ተበራበር’ (http://www.youtube.com/watch?v=yDNL-sTsfkQ)፡ ’መንኩም’ዩ’ ኤርትራዊ ን ዝብላ ንህልው ኩነታት ሃገርና ዘስተንትና ንወኒ ደለይቲ ፍትሒ ዘበራብራ ምኡዛት ዜማታት ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሕጂ ከኣ እታ ሓያል ጻዕርን ድኻምን ፍሲስዎ ኣብ መፈጸምታኣ በጺሓ ዘላ ሲዲ “ስቕታኻ ግዜ” ጆባእ ይብለና ኣሎ። ንሕና ከኣ ነዚ ንማሕለኻታት ህግደፍ ስዒሩ ንከቢድ መነባብሮ ስደተኛታት በዲሁ ብ ስነጥበባዊ ፍርያቱ ዘተባብዓና ዘሎ ወናም ድምጻዊ ንፍርያቱ ብምግዛእን ብምስማዕን ነተባብዓዮ። ብዘይካዚ ድምጻዊ ምሕረታብ ኣብታ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወጸት ”ስውእ ተዛሪቡ” እትብል ሓዳስ ናይ ትገርኛ ፊልም’ውን ተርኡ ኣበርኪቱ እዩ። ሲዲ “ ስቕታኻ ግዜ” ካብ ሎሞ ጀሚራ ብሕሳብ $10.00 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ተዘርጊሓ ከምዘላ ከኣ በዚ ኣጋጣሚ ከነዛኻኽረኩም ንፈቱ። ኣብ ምዝርጋሕ እዛ ሲድ ክትሓባበር ዝደሊ ብቁጽሪ ቴለፎን +1702-545-7822 ን ኣቶ ለማ ኣድሓኖም ክንውከስ ንክእል።

ድምጻዊ ምሕረትኣብ ቅድሚ ሕጂ ‘ውን ኣብ ስነ-ጥበብ ሃገርና ሓያል ኣበርክቶ ገሩ እዩ። እዘን ዝስዕባ ከኣ ገለ ካብተን ንስነጥባበውያን ዝበረከትን ፍርያቱ እየን። “ድላየይ” ን ዳዊት ሺላን፡ “ሹኾር” ን ሮበል ሚኪኤል፡ “ሕራይ በሊኒ” ን ፍረሰላም ሙሴ፡ “ሰበይ” ን ዓንዲት ዑቁባይ፡ “ንወደን”ን ሮበል ሚኪኤል፡ “አፈርኩቡ” ን ሮበል ሚኪኤል፡ “ኣፋኒወኒ” ን ሊያ ባይሩ፡ “መዓብይተይ” ን ሊያ ባይሩ ገለ ካብ ፍርያቱ እየን። ንሓየለ ካብ ህቡባት ድምጻውያን ሃገርና ኣበርክቲኡ እዩ። ድምጻዊ ምሕረትኣብ ድሕሪ ናይ 15 ዓመት ብህግደፍ ተረጊጽ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ሓርነቱ ኣዊጁ ኣብ ፍልማይ ሕትመት ሲዲ በጺሑ ኣሎ እሞ ሃየ ንተሓጋገዞ።

ቅሬን ግርጋ ኡሰዉኹ

ቅሬን ግርጋ ኡሰዉኹ

ኤውሮቢል ሊኽ ኣመሪ ጃብ ኡሰው፣ መናብረትል ኣኽኒ ፖሎቲካ ድገሩዅል ፍሪርድኖኽር መርሒድኖኽርን ቅቡባን ሰጘክ። ኡሰሪ ግርዊልድ ለጥ ይረሪዲ ኒ  መታን ፈጠርስረሪ ያዅ ዓዋዲ ክለዎሎም ሰጞኵ። ክድመትል ንር ኤምርሰናኽር ንር ክኺናርሰናኽር ከፈልሰላ፣ ንሪ ፍሪርዳኽስክ መሄርስቶ  እንከልቶ እምንቶ ፈቐድሱላ ሰጘላ። ሕብረተሰብ ዓንቀይል፣  ዲመክ ግርዊልድ ጀረበው እኽኖ ጂቦለን መንደርቱኑ ሰጘነኵ።  ንድ ቀጠበው ሸቓሎ ኡሰው ቅሬኑ ልጘር ማሕበርነት ዲቢል ኮበንሃገንትል 1910 ኣክብስኖ ዕምጭ ኒን ክብቲሮ ለመለም ኤስተሄለትለን ብያን ፍድኑኹ። 1912 ትልኻ 8 መጋቢት (march) ኤመሪ ሺባ ዕምጭ ኡሰዉኽሲ ለመለም ይድኖኽር ውራ ደርብ ፍርነት ቋልድኖኽር ታና ኣክቶለን ቅሬኑ ሸቓሎ ኡሰው ተሰማምዕነሪ ግርጋ ግን። ኡሰሪ ሸቓሊት ክድመትል ንርጨር ሸቃሎዲ ኣኽሮ ሑር ኣኽቶ ለመለም ይሩ፣ ኒዲ ሕበርደ ኮዶ ኡሰሪ ግርዊልድ ገመውላ ዕምጭልድ ሑር ኣኽቶ ለመለም ዪረሪ ኣኽረውድ ለጛ ሙኽር ለመለም ሙዅርደሪ ጝን።

ሕቡራት መንገስታት ዲቢል ኒዩ-ዮርክትል 2012 ትል  ሊኽ ኮላተልድ 8 መጋቢት (march) ብርፍ ይረትልድ 100 ኤመሪኽ በሀር በዓል ኣብዓልድኑዅ። እና ሊኽ ኤመሪል ገሪ ኮላተል ኡሰሪ ዳሕና ኣኻዅ ናይ ሰርገልዱ ብጅኻና ኮላተልኻ ልሳዕ እን ኤውሮቢል ሊኽ ኤመታት ጃብ ሰጛዅስን ጂባኹ መንደርትረት ተብድኒዅ ውሪ ቛልኑዅ። እማ ለመለም ኢሰዉኹ ደርብ ገፍ እኳ ፈርገት ተሰማሚዕኖ ለመለም ጃቢትሮ ተፋነይኑኹ።

ኤርትራይት ኡሰሪ ንርበለዲ ንርከውዲር መታን ነሳኽር መጡ ኣባይ ኮልድ ዳገንቶ ተሓረብሮ ንር ዋጅብ እስረር ግን። ላኪን ህ.ግ.ደ.ፍ መሪ ኣኾ አስመራ ዔሮ ሰና፡ሰልፍድ ጠለምሰውልድ ላሪ ኡሰሪ እርግቲ።እነ ደከው 23 ኣሜታተል ጂበገንላ ላሪ ድኳ ረይሕስትሮ ክረሪ ግርጋ እልላ። ኮል ዋንትረን ሓግላንዲ ዕድርዲር ዳግሊ የታይም ለገደቲ እንኩቲ። ጂቦላ ጋይትሮ በለድሲ ባርዶ ፍረደንኻ ኮዶ ንርጃል ድየውላ ኣጭጉም ኒን ይሮ ደገምሰው ኣኽላ። እና ደመን ኒል ኡሰሪ ኤርትራይት ክብር ኣዳምሩኽ ብሮ ዳድራኽክ ሽብዎላ ሀርገፍ ዪሩ ባሓርሊ እዃርዱ ክረቲ እንኩቲ።

ኩ ገነት ኩ ሻኒት ክሱስንኻ እንከልሲ ክኻንትረሪት ንርትልኻ ኣባጥሕ እዃርደሪት ዓምጭነዲ ቃበብነዲ ጋቢቶሉኽር ስማሳዅ ግን። ኡሰሪ ዋኒግራኽ ወራት ነፍዓላ ይነኩን ኮዶ ጃቢቶ ጀረብረን ሓብለክነኩንላ። እና ገፍ ዪነሪ ሓድርልኽር መናብረትል ንር ናይሲ ከበርድነን ናትክድ ሰርገልዲ ርድቕዲ ኣኸት ኤርእኖ ጃዅንዅን። ገና ዋነጝረን እኽርኽር እላ። እኽርሲ እንጠራ ኣኽላ ገነትኽር ኣኽርኮት እከላኽር ከበርዳኽር። ኩ ገንትር ኩ ሻኒትር ኩ ቁረትር ቋሊ እማ ኔስ ከብርድንን ግን እን8 መጋቢትር (march) ሽንክራ። እማ ነሰኸው ይና እምነዲ ይና ግብርዲ ላት ፈረሰና እሲኖ 8 መጋቢት (march) ተዓየበቲና።

ኤርባ መጋቢት ናይ ኡስውሲ ለመለም ዩኖ ክኒ ትክያኽ ይና ሹሽኽር ይና ቆልዕድር ኡነሪ ኤርባ ግን። ወረባ ይናኹል ኡሰሪ ዓምጭስጝሪን ንርዳን ሱቖይሲ ቋልስጝሪን ንሪጀረብራዅ ክኒትል ከብተጝሪን ፍትሕድር ዓዋዲስኽር ኡስሪ ሑር ኣኽቶ ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑኹ ሆደ የቲ። ሓይሳንዲ ካብራንዲ ይና ሻን ኡሰው በላይን፣ 8 መጋቢት (march) ከብርቶኽር ኡሰሪ ንር ሓቕ ኤርቶኽር ሆደትል ደበልታ። ለመለምድ ካያ ግን ናይ ን ኤረርሳዅ።

ይነ ፍዳታት ዲመሲ እልብስናው!!!
8 መጋቢት (march) ዓንበብርርኒ!!!
ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑኹ/ሆደ።  7-3-2014
D.O.B.N.E. /HODE: Email: <[email protected]>;