ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ምዱብ ፈነወኣ ጀሚራ

ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ምዱብ ፈነወኣ ጀሚራ

ሬድዮ ሕድሪ፣ ካብ ሃገረ ካናዳ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ማለት ሰሉስ፡ ሓሙስን ቀዳምን ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 5 ድ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 9 ምሸት ምዱብ ፈነወ፣ ካልእ መዓልታት ከኣ 24 ሰዓታት ዝተፈላለዩ ደርፊታት ክፍኖዉ ኢዮም። ብዘይካ ደርፊታትን ሙዚቃታትን ብሄራት ሃገርና እውን ዜማታት ሱዳንን ካልኦት መዘናጋዕቲ ሙዚቃታትን ክህልዉ ኢዮም።

እዚ ኣብ መበል 23 ናይ ናጽነት ዓመታት ዝተጀመረ መደብ እዚ፡ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ኣጋጢሙዎ ዘሎ ሓደገኛ ፍግረ-መሬት ዝከላኸል ሃገራዊ ጀሪፍ ንክኸውን ንትስፎ። ንሕና ሎሚ ስለ ሕድሪ ሰማእታትና፡ ንዝተጨውየ ባህግና ንምምላስ፣ ንዳግማይ ትንሳኤ ኤርትራውነት ሱባኤ ንእቶ። ሬድዮ ሕድሪ፤ ኣዕኑድ ክብርታት ኤርትራ ሃገርና /ባህሊ፡ ያታ፡ እምነት፡ ስነ-ምግባር፡ ስነ-ጥበብን ታሪኽን/ ንምዕቃብ ዝከኣላ ንምግባር ተበጊሳ ኣላ። ኣብዚ ዘመን ህግደፍ፡ ሰረገላ ብቕድሚት፣ ፈረስ ከኣ ብድሕሪት ኮይኖሙሉ ዘሎ ህሞት፤ ሬድዮ ሕድሪ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘሎ ኤርትራዊ ወለዶ፡ ብዝተፈላለዩ ሃገራውያን ዜማታት ማእኪላ ናይ ኩላተን ብሄራትና ደርፊን ያታን ንምዕቃብ ናብ ረዚን ሃገራዊ ማህሌት ኣሃዱ ክትብል ኢያ።

እቶም ብዝተፈላለዩ ስነ-ጥበበኛታት ሃገርና በብግዚኡ ዝፈረዩ ዜማታት፡ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ደኣ እምበር ንማንም ውድብ ወይ ስርዓት ዝብጽሑዎ ኣይኮኑን። ናይ ህግደፍ ደርፊ፡ ናይ ህግደፍ ድራማ የለን። ህግደፍ ኣብ ዘመነ-ኣካሒዳ ዝተወልደ ሓድጊ ዘይብሉ ጭደል ኢዩ። ኩላቶም ስነ-ጥበባዊ ክብሪ ዘለዎም ባህልታት፡ ካብ ንዳእቲ ግራት ህዝቢ ዝተሓፍሱ፡ ኣብ ዳንዳን ቆፎን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈረዩ ምህርቲ ብዙሓን ኢዮም።

ስለዚ ኩሉ ቅድምን ደሓርን ብደቂ ኤርትራ ዝፈረዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት፡ ግምጃ ህዝቢ ኤርትራ ኢዮም። ሬድዮ ሕድሪ፡ ላህጃ ብሄራትና ዝገልጹ ንሃገርን ሃገራውነትን፡ ስለ ፍቕሪን ጽንዓትን ዝተደርፉ ዜማታት፡ ኣውሎታትን ማሰታትን፤ ጥቕስታት ሓርበኛታት ኤርትራውያን፡ ጽሑፋት ቀደም ከምኡ እውን ንክብርታትና ዘላህምቱ ናይ ሬድዮ መዘናግዒ መደባት በብቋንቋኡ ንምዝርጋሕ ክትጽዕር ኢያ።ኣብ ፈነወ ሬድዮ ሕድሪ፡ ብድሕሪ ናጽነት ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት ዝተዘየሙን: ኣብ ደገ ብደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዝተደርፉን ክቐርቡ ኢዮም።

ብዘይካ ሃገራዊ ደርፊታት፡ ነቲ መራሒ ህግደፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ በብዓመቱ ዘመሓላልፎ ዝነበረ ምስሉይን ብሓሶት ዝተላዕጠጠን ቃለ-መጠይቓት፡ ከምዚ ናይ ትማሊ ብተለቪዥን ብዛዕባ ቅዋም ዘቕረቦ መደናገሪ ባዶ ጥበራን ብመጽሔት ንዝተጻሕፈ ወቀጥ ድርዳር መደረ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ምኩራት ደቂ ኤርትራ እናተራኸበት፣ ንሓቂ ካብ ሓሶትን ብድዐን መምያ፡ ከም ጸባን ማይ-ጨባን ንምፍላይ ክትጽዕር ኢያ። ኤርትራ ኣብ መጀመርታ ተስዓታትን እዋን ሚለንየምን ከመይ ትመስል ከም ዝነበረት፡ ብድሕሪ ኲናት ባድመን ማእሰርቲ ሓሽከት ዜጋታትን፣ ሎሚን ከመይ ትመስል ከም ዘላ ክዝርዘር ኢዩ።

ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት፡ ነቲ ኤርትራዊ ክብርታት ኣጋጢሙዎ ዘሎ ታሪኻዊ ስንክልና፡ ምርኩስን ዕርፊን ንምዃን ዝከኣላ ግደ ንምብርካት ክትሰርሕ ኢያ። እቲ ባህሊን ቅርስታትን ናትና ናይ ህዝቢ ንብረት ኢዩ። ጉጅለ ህግደፍ ግን ዘይንብረቱ ክነሱ ይሰርሓሉን ይነብረሉን ኣሎ። ንሕና ኤርትራውያን እምበኣር ነታ ኣቦታትናን ኣቦ ሓጎታትናን ዘመሓላለፉልና፤ ኣብ 30 ናይ ሰውራ ዓመታት ልዕሊ 65 ሽሕ ሂወት በራውር ደቂ ህዝቢ ዝተኸፍለላ፤ ከምኡ እውን ኣብቲ ህግደፍ ብስዉር ዝሸርጠጦ ኲናት ባድመ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሂወት ዝተኸፍለላ ሃገርና ወትሩ ከም ብሌን ዓይንና ክንሕልዋ፡ ምስንኻል ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ እውን ዋጋ ከፊልና ንዳሕረዎት ወለዶታትና ከነመሓላልፋ ሕድሪ ኣሎና።

ናይ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ ሓዋርያት ዝኾነ መንእሰይ፡ ነታ ከም ዑፍ መስቀል ንእንኮ ግዜ ጥራይ ዝተራእየት ሓርነት ናብ ንቡር ቦትኣ ንምምላስ፣ ንመሬቱ ናብ ተካእቱ ወለዶታት ንምውራስ ልዕሊ ኩሉ ጾር ኣለዎ። ከምቲ ነደቕቲ ዝነዓቑዎ እምኒ፡ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ ዝብሎ ቅዱስ መጽሓፍ፤ ዕላማ እዚ ፈነወ እዚ ድማ ብቐንዱ ንመንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ብታሪኽን ክብሪታትን ዘማእዝን ኮምፓስ ክኸውን ኢዩ። ካብ 1991 መዓልቲ ናጽነት ክሳብ ሎሚ ንዘሎ ጉዕዞ ታሪኽ ኤርትራ ኣብ እንዕዘበሉ ግዜ፡ እቲ ንሃገር ከም ሃገር መጠን ደው ዘበሎ ሃገራዊ መቖምያታት በብዓመቱ እናዓነወ ይኸይድ ኣሎ።

ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት’ምበኣር ባህሊ፡ ያታ፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ታሪኽ፡ ወ.ዘ.ተ… ዝብሉ ኣርእስትታት ሒዛ ናብ ኣየር ክትዝርጋሕ ኢያ። ኣብዚ ተኣፋፊ ግዜ፡ ነዛ ቅርሲ ኤርትራውያን ንምዕቃብ ትብገስ ዘላ ድምጽኹም ሬድዮ ሕድሪ፡ ኩሉ ዜጋ ብኢንተርነት፡ ብሞባይል፡ ኣይፓድ፡ ኣይፎን ወ.ዘ.ተ… ንክከታተላን ርእይቶኡ ንክልግሰልናን ንትስፎ። ምጅማር እዚ ዕዮ’ዚ ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ሃገራዊ ወፈራ ኢዩ።

ሬድዮ ሕድሪ፡ ብስካይፕን ተለፎንን ምስ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ፡ ሞያውያን፡ ምሁራትን ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያንን ዝርርብ ክትገብር ኢያ። ንዝሓለፈን ዘሎን ታሪኽን ጉዕዞን ኤርትራን ህዝባን ብሱል ዝርርብ ክግበር ድማ ዝከኣለና ምድላዋት ክንገብር ኢና። ተመኩሮኹም ናብ ሰማዕቲ ንምትሕልላፍ ብዘይ ምሕላል ክንሰርሕ ኢና’ሞ፡ ምትሕብባርኩም ከም ሞባእ ደብሪ ጌርና ክንርእዮ ኢና። ንርእይቶ ወይ ሕቶ፡ ወይ’ውን ዝኾነ ኣበርክቶ ንምግባር ብ www.alenaforever.com ወብ ሳይት ንክትረኽቡና፡ ወይ እውን ብፈይስ ቡክን ስካይፕን ብጽሑፍ ወይ ብድምጺ ሓበሬታኹም ንከተካፍሉና ንሕብር።

’ጉዕዞ ሽሕ ኪሎ ሜተር ብሓደ ስጉምቲ ኢዩ ዝጅመር’ ከም ዝበሃል፣ ናብቲ ብማዕዶ ዝረአ ዘሎ ጥርዚ ሓርነት ህዝቢና ንምብጻሕ ብሓደ ስጉምቲ ኣሃዱ ኢልና ንብገስ ኣለና። ከምቲ ውሉደ ክህነት ዝብልዎ፡ ንዝረቐቐ ከም ረጒድ፣ ንዝቀጠነ ድማ ከም ሓፊስ ጌርኩም ንክትርእዩዎ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዘኻኽር። ፈነወ ሬድዮ ብኢንተርነት ብዙሕ ሓላፍ-ዘላፍ ክህልዎ ኢዩ። ብዘይካ ተክኒካዊ ሕጽረት፡ ተመኩሮ እውን ንገዛእ ርእሱ ዓንዲ ማእከል’ዩ። ጉድለታትና ንምእራም ክንጽበ ኢና።

ንኺድ ከምዚ ሕጂ! ኣብ መንጎ መዶሻን ኡንኵዲኖን ንዝተቐርቀረ ስርዓት ማፍያ፡ ዕምሩ ንምሕጻር እወ ንኺድ። ዘይበሊ ነገር የለን፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣካይዳናን ድምጽናን ክሰምር ኢዩ! ነቲ ሽሕ ኪሎ ሜተር ከም ንበጽሖ፡ ንኣምን ኢና።

ደበሳ ኢዮብ ንህዝቢ ኤርትራ!
ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት።

 

 

 

 

 

Despite sanctions, Deputy Mayor celebrates conflict-prone state of Eritrea

Norm Kelly hopes to ”strengthen ties” with repressive government

Canadians are urged not to go to Eritrea. The Canadian ambassador to Eritrea is not even in Eritrea, but a diplomatic outpost in Khartoum, Sudan. Likewise, the Eritrean diplomat has been previously kicked out of Canada.

Relations between the two countries are strained. Eritrea has a similarly limited relationship with European countries and the United States.

But at least one Canadian leader is celebrating the conflict-prone state in the Horn of Africa. Deputy Mayor Norm Kelly is sending his best wishes to the African nation of Eritrea on Saturday, May 24, the 23rd anniversary of the country’s independence. 

In a letter addressed to the Consulate of the State of Eritrea, Kelly celebrates the ”friendship” between Canada and Eritrea. ”This occasion is an opportunity to acknowledge the achievements of the Eritrea’s people and celebrate the traditions and culture of your great nation,” he writes.

Eritrea is one of the poorest nations in Africa, yet Canada does not provide humanitarian aid to it. It rates 160th of 200 countries on the UN gross domestic product index.

Eritrea gained independence from Ethiopia in 1991, and was officially became a nation in 1993, though the struggle for independence lasted decades before in armed conflict.

In the short time it has been a nation, it has seen several wars, economic sanctions, and human rights and freedom of the press complaints.

In short:

  • Eritrea has a violent recent history with its neighbouring countries, with battles against Yemen and Ethiopia.
  • It is a one-party state with a knack for repression. There are an estimated 10,000 political prisoners filling its jails, according to Amnesty International. There are more journalists in jail in Eritrea than anywhere else in Africa. Reporters Without Borders ranks it last in the world on press freedom, below North Korea.
  • According to the UN, the rocky coastal nation also uses its money to support armed rebels opposing Ethiopia, and others with ties to the notorious al-Shabaab movement in Somalia. Because of Eritrea’s destabilizing role in the troubled Horn of Africa, the UN imposed sanctions on the country in 2009, hoping to choke off its access to arms and money. Canada later adopted them, meaning money sent to Eritrea could be violating UN sanctions and breaking Canadian law.
  • The nongovernmental organization Human Rights Watch has raised alarms about slavery existing in the country.

Ahmed Iman, head of consular affairs in the Eritrean embassy in Canada, made an Independence Day speech on May 18, in which he referred to criticisms of his government as ”external conspiracies.”

Kelly did not comment when asked about the appropriateness of the letter.

 

 

CBCNews

 

 

 

 

UN: Eritrea, release prisoners

Eritrea must immediately release thousands of prisoners held without charge or contact with the outside world, including the Swedish -Eritrean journalist Dawit Isaak. It demanded on Tuesday the UN rapporteur for human rights in Eritrea.

Geneva

UN rapporteur for human rights in Eritrea , Sheila Keetharuth , urged on Tuesday in strong terms the Eritrean government to release prisoners held in secret detention centers around the country. Most are believed to live in dreadful conditions without contact with the outside world, and subjected to regular torture and starvation. Very few have been prosecuted.

One of Eritrea’s many prisoners , the Swedish – Eritrean journalist Dawit Isaak and father of three who was arrested at his home in Eritrea in 2001. Since then, no one knows where he is or what his condition is. The Swedish government’s attempts to free him with quiet diplomacy seems to have led nowhere.

– I urge the Eritrean authorities to release immediately, prosecute or bring to justice all prisoners, including journalists who were arrested in 2001 as well as those who are imprisoned for their opinions or religious beliefs, says Sheila Keetharuth.

UN rapporteur estimates that there are about 10 000 political prisoners in Eritrea, and 28 journalists are still imprisoned. Nine journalists and nine politicians have died in captivity of torture, ill-treatment and lack of medicines, according to International PEN that is engaged in issues of free speech.

UN Rapporteur is particularly concerned about how the prisoners in secret detention centers treated.

”Prisoners are held incommunicado and at risk widespread torture”

Sheila Keetharut , UN rapporteur

– They are at high risk of torture and ill-treatment. The authorities must say where they are and give them access to their families, physicians, and legal representatives, says Keetharuth.

She welcomes, however, that eight prisoners should have been released in April of this year, data coming from human rights organizations, but has not been confirmed by the Eritrean government.

– Their release is a positive development, which I hope will be followed by more systematic releases. Eritrea must comply with their international legal obligations much better, stresses UN rapporteur.

It’s not the first time that Keetharuth condemns Eritrea and its arbitrary detentions, massive repression and persecution of dissidents. Her report on the human rights situation that was presented last spring was very stiff, and a second report is expected in June this year. But do these harsh statements and condemnations from the UN Eritrea reporter a difference?

– It keeps up the pressure, and exercise a sort of soft moral power. Eventually, things will change. Just look at what happened with, for example Burma. We hope the same thing, for example, North Korea and Eritrea says Xabier Celaya at the UN human rights office in Geneva.