25 ኣመራ ባሕሮ ጀበረ ቲሩዂድ (ናጽነት) ፈዂ እክባ ፋሪዒ ሙርቛ ብሊነሪ ሆደር ክቱብ።

25 ኣመራ ባሕሮ ጀበረ ቲሩዂድ (ናጽነት) ፈዂ
እክባ ፋሪዒ ሙርቛ ብሊነሪ ሆደር ክቱብ።

ኤርትርትሪን ተርተረሲ ሒልድ ሓከምድኖሎም እንተውሲ ሰላም ደርብድ ዋንስድኖሎም እሲነኽ ወጥን ወቀይ እንገት ከብተሰና፡ ሰልፋ ግርጋ ያኸንትሪ (sept) 1961 ትልድ ተርሲነ፣ ስላሕ ሙዂርኖ ኢትይብየዲ ካያ ኣኽጚ ንርታለይቱዲ 24 ክቢትሪትል (ግንቦት) 1991 ሰዓርኖ ና ድገትል ና ኣባይሲ ዳገኑዂ። ጀበረቲ(ናጽነት) ነቀስቶኽር ሓቕ ደፈንስሮኽር ለመለም ያዂ እርግላ። እነ ሺብሮ ድጎግረው ፍዳታት ዲ ዲመሲ መግደሮ ከብተውዲ ና ደገጊ ተማም ሐው የውዲ ና ብረስ ባሮኖ ዲመሲ ጋይቶውዲ ጨበርናዂ ኒንጝን ያዂ ኮሊዂራ ናን ወክትል እላ።

ንኪ 25 ኣመራ ባሕሮ ጀበረቲሩዂ አልብድኑ ህግደፍስኻ ወዓብዲ ሓበንዲ ሻዓብድኻ ከኤርዲ ጋይትነዲ ድድነዲ ኣኾ ዋነት ኳሪ ኣድሒሪር ሰና ባርህ ጝን። 25 ኣመራ ኣወይሲ መቅርሕድ ክሳኽ ፍትሕ-ወረቢዂ መርሓዂ እንገረሪ ላሪ ኤርትራ ጝን። ኤርትረትል ንኪ ኣዳምንድኽራ ክብርዲ ሓቅ ዲ ናይ ፋሪዕዲ (ዲሞክራሲ) እላ። ሰላምዲ፣ ሕሽምዲ፣ ሺቓንድ ዳበርነዲ፣ ፍትሕዲ፣ እከ-ማሕበሩዂ መንፍዓትዲ ኔን ነበኺ ኣኾ ክረም ህግደፍሩ ናው ጀረበሰና ሀበናዂድ እሰናዂዲ ድገ ኣኽሮ ህንበቲ። እና ጭምድ ህግደፍሩዂልድ ዪና ከውታት ኪዳ ቂር እንትሮሎም ሳዳ እላ። እን እቚቱ ና ናትተል እርገውሲ ኮሊር ቅርሺ ለውትነዲን ኒ ናቱትል እሰ ከደንድ እንተረው ካበና ድገቑሩዂሲ ኒ ጀረባኹ ደርብ ሰረፍዶ ዕምጭ ዕምጭ ዳግል ሓጋለት ናሽሸል ቱዎ ከውታት ቋነውዲ ጀኤነውዲ ብኖ ጋቢነን ኻ ዋሳዂ ብኖ ጂባዃኣኽላ ያዂስክ እሸወውር ረሸነውር ኣኽንነዲን ድገዂ ዃራ ዋዕየው ኣኸውድ ኤርእድነውር ኣኸውድ ናት ደገምነሊ።

ዪና ኮሊ ላሪ ብረሪ ኣኽላ። ኤራ ንር ጅንጅንስድ፣ ፉሩታ ንርጅንጅንስድ፣ ሸብ፣ ስኻ፣ ደሄብ፣ በንዚን ከዉ ነባኽረው ርድቕስክ ሻኽቲ፣ ንርከውር ሻቕለንዲ ሉሑማዲ ኣኸውድ ጀረብደውክ ህንበኩላ። እና ርድቕ ኒስ ከደንድ ሓንቖው የው ኣባይትስ ዳገኖ ደኲሮና ሳድኑ ህግሓኤስ በሓታዂ ክረም ህግደፍሩ ዪና ስጠይልድ እኳርሰው ናው ንኪ ዪና ኣፋይቲ ኣኽኖ ደገምሰዊሲ ውሪ እርግንዂን ውሪ ዋስነኲን እንኩንዂን። ና ብርፍልድ 1991 ተርሰ፡ ላ ኣዳም ኒ ምራድ ሰና ለዋለያኽ መሪ እሰት 20 ትጟንሪ (june) 1991 ትል፣ ድንጋሕ (ኣዋጅ) ‘’ኤርትርይል ውድባት ሱጙድ ሓሸውየ እላ’’ ያካ እን ኒመታን ለመለም ዪናዂ ዪና ፊዂዲ ዪና ስድቕዲ ዪና ማልዲ ኡናዂ ሑርየትሲ ቀበጫ ያዂ ግርጊልድ ኒኪ ኣኽራስ ኒኒ ትክዪረር ጝን ዪስታዂ ድገሲ እሲላ። ንኪር ቂር ኣኽራሲክ 25 ኣምራ ተማም ላሪ ለውታ ኣንገት ኒቱ ኒ ምራድ ሰና እሱ ፈሮኲ እንኩኽ።

እነ ናው ሻኽኖ ህንበናዂ ደርብሲ ሰላምድ ባርኖ ጝን ያዂ ሳዳ እላ። ሰላዲዲ ኤምርዲ ጎደሎምሎም ኣኽላ። ርድቕ ሲ ቋላዂድ ኣመራ ደኳዂሊ ካያ 2015 ቢሻልድ ደሃብ ሕንፍደሪ ሸሪከት ከነዲሪ ላ ብልዮን ዶላር ኤወይሲ ንዳግሊ ኮዶ እነ ደከው ለጟ ኣመታተል ስዑድያዲ ኢማራት ኣል ዓረብያዲ ኡነውሉ፣ 2% ከፍልሰውዲ፣ ለጛ ሊኽ ምልዮን ኤውሮፓ ኡረውሲ ኮድሮ ርድቕ ብላ። ጂባዃ ዪና ከዋ ናንትተል እርገው ኣቕራሺ ኮሊር ሰላዲ ለውትሱሮ ጝን ዮ ሓፍተቶ ከውሲ ትግርድር ጓቚስኽር ዕስክርነትድ ጨቕጦ ህንባዂሲ እን ግልል ዪኖ ህብናኽር እና ባሕሮ 25 ኤመሪኹ እዩበልሲ ኣወሃብነ ዓጨጭንንሉ ዪናዂ ግርጋ ኣኽሮና ጨበርነኲን።

ለመለም ሙርቛ ብሊናዂ ሆደ፡ ዋዲክ ኣና ብራ ካያ ሓር ኣኾ ላ ጎርሲ ኤበድኖ ፈርሓትል ገእሰትና፣ ዪሩ ሊጝር ለመለምር ሰርገል ሺራዂ ኣኽላ የቲ። መናብረት ዪና ከዋዂሲ ድግግምነክ ጋብነው ኣኸውድ ናት ድምኖልኩም ጀረብነሊ። ዪና ዋጅብሲ ቛላዂድ ብሊና ኒት ቛላዂሲ እሲ ዪግሪሉ ሰጘራዂ ኣኻዂድ ኮድኽር ተብኽር ካይ ዪነኲን። ዋነንኽር ባሕሮ ብሊና ረድዮሩዂር ዪና ደደርብድ እንትኖ ወረበድኽር ዪና ሓሪቲስኽር ዪና ለበከዲ ዪና ቀስዲሲ ጋብነ ዋንቲንነድን ኒት ፈይሕድኑ ፈርና ካያ ጝን። ናይ ዪናዂሲ መንዲዕኖ ኣከን ላሕመዲ ሕሽም ከዋኹዲት ጃቢስኖ ህንበኲና። ዓመጭስነኲን ዪኑ ዓመጭኖ ቃበብስነኲን ዪኑ ቃበብኖ ኣከን ደርብል ፍኖ ህንበነኲን፣ ኮዶ ዕምጭዲ ጎላልዲ ቅቤዲ ዪና እክለው ዓዋዲ ኣክላ እማ ኣኺርኺርሲ ሓሸምድንን። ኒንኻ ጝን ዪና ፍዳታት ፋይነይናዂና የቲ ሆደ። ከተዲ ሕምቕዲት ኣኽን እመሪዲ ንኪዲሲ ኣካዂሲ ኣኽን ዲባ እስረ ጃበረስር ህንብራዂስኽር እንተራዂስኽር ጉርጉርዶ ጎማትድ ኪዳዂሲ እስኒል ናውኲ ጉኖ ህንብናዂሲ ሳብኑ ሆደዲ ጃብትንን ዪነኲን።
ከዋ ለመለም ላኳሪል ሳንሲዕሳዂ ነብራ ኣኽላ፣ ወክት ቋዂ ጝን፣ ህግደፍ ሒለቱዂ ተካዃ ለብሮ ጝን። ኮዶ ወረበስ ኣኽን ኮሊት እንከልናኽርዲ ለመለም ህንብነኲን ዪናኽርዲ ነበካ ናትካዂ ባርና ሙዂርና ሓሸምድና ሳዳ በተግሪ ለመለም ዲ ጝን።

ኤርባ ትጟንትሪትል (ሰነ) 23 ጀኔብ ስዊስ በለድል ሰላምድ ገንደልናዂ (manfestation) ግርጋ ጝን። ኒል ሆደ ኣኽርን ናውክ ሰላምዲ ፍትሕዲ ኤውናናርዲ ጀረበው እን ሕቡራን ንገስታት ‘’ዩና ኮል ዕምጭ ኮዋ ዳጝል ገማዂ ኒ ተቕድ ወንጀል ጝን እማ ውሪ ደው ስዲኖ ውሪ ኣቅራንድ ድንጊ እስቲሮሎም’’ ያናዂል ዪና ካበነስ ቋልስኖ ዪና ክድመሲ ባርኖ ደበልትኖሉ ህንበዂና ግርገስ ሕበርሲትኖ ፋነይነኲንኲም።

ከብተዂሲ መልኣኽር ሰየስዳኽር ዪኑ፣ ዪን ጋብናዂ ዪና ወረበድ ጝን እማ ዪነዲ ደበልትኖ ሽጙኑ፣ ጃቢቶ ጎርቦቶ ዪና ሰርገል ከብተጋዂ ጝን ዪሩ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊኑዂ ሆደ እንትን ህንብደናዂልክ ሰላምዲ ዓፍየዲ ግርጋ ዪና ተምኔሲ እምን እሳዂዲ ኣኽሮና ተምኔትኑ ወደሓንኩም ዪነኩን።

ፍትሕዲ ሰላምዲ ዪና ኮሊ ኤርትረሲ!!!
ፍዳታት ዪነዉ ዲመሲ ከበርናዉ!!!
እክባ ፋሪዒ ሙርቛ ብሊነሪ ሆደ
ለንካ ክኒዲ ሓበረዲ

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.