ዋና ዝሰኣነ ህዝቢ!!

ዋና ዝሰኣነ ህዝቢ!!

ሰንበት 19 ሚያዝያ ድሕሪ ቀትሪ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍርሂ ከም ዝተዋሕጠን ከም ዝተረበሸን ርግጸኛ እየ፡፡ እቲ ምንታይ ማዕረ እቲ ካልእ ንዓይ ውን ከቢድ ፍርሂ ስለ ዝወረረኒ፡፡ ቀታሊ ጉጅለ ዲዕሽ 28 ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ እምነት ክርስትና ቀቲሉ: ዝብል ዜና ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ምስ ተጋወሐ፡ እቲ ነቲ ጉዳይ ልቢ ኢሉ ዝከታተሎ ዝነበረ፡ ካብ ሰሪ መዓቱ የድሕነና ክብል ብስቕታ ክከታተሎን ክርእዮን ኢዩ መሪጹ፡፡ ዋላኳ ብግዳማዊ ትርኢትና ንነብስና ክንቅሽሻ እንተሓለና፡ ውሽጥና ግን እቲ ሓቂ ሽዑ ንሽዑ ብሕሹኽታ ኣርዲኡና ኢዩ፡፡ ኣብዝሓ ካብቶም ግዳያት ስሕለት ካራ ቀታሊ ጉጅለ ዲዕሽ ( ISIS ) ዝኾኑ ሰማእቲ፡ ካብቶም ሓላይን ተሓላቕን ዋናን ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ምዃኖምሲ ነብስና ባዕሉ ነጊሩና ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ኩልና ብውሽጥና ብፍርሂ ዝተወሪርና፡፡ ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ተባሂሎም ናይ ቀረባ እዋናት ዝኽርን ተመኩሮን ግርም ገይሩ ምሂሩና ኢዩ፡፡ ስለምንታይ ኣብዝሓ ካብኦም ኤርትራውያን ክንሶም ኢትዮጵያውያን ተባሂሎም? ብሓቂኸ ከምቲ ጉጅለ ዲዕሽ ዝበሎ እዞም ሰማእቲ ኢትዮጵያውን ድዮም? ንእሽቶ ኣጸቢቐ ዝፈልጦ ሓቂ ወስ ከብለልኩም፡፡

ናይቶም ካብ መቕዘፍቲ ግብጻውያን በደዊን እንተስ ኣካሎም ጎዲሎም ገለ ድማ ንስክላ ድሒኖም ናብ ኢትዮጵያ ብመገዲ ዶክተር ኣልጋነሽ ጋንዲ ዝኣተዉ፡ ካብ እስርቤታት ግብጺ ክወጹ እንተ ኾይኖም ኢትዮጵያውያን ኢና ክብሉ ጥራይ ኢያ ሓንቲ ዕድሎም፡፡ ኣይኮነን ኣብቲ እስርቤት መጻወቲ ወተሃደራት ግብጺ ኮይንካ ምትራፍ ኢያ፡፡ ወይ ድማ ኤርትራዊ እየ ኢልካ ናብ መጻወድያ ህግደፍ ምእታው ኢዩ፡፡ ናብ ኤርትራ ተመሊስካ ምእታው ግን፡ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ካብቲ ዝተሓዝ ኣይመርጾን ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ኢዩ ድማ ካብ ምድረበዳ ሲናይ ንስክላ ዝደሓኑ ኣስታት ሓሙሽተ ሺሕ ኤርትራያን መናእሰያት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ገግዚኡ ዝኣተዉ፡፡ ፍጹም ዘደንጽወካ ነገር እንተሃልዩ፡ ብዙሓት ካብቶም ንሞት ርእዮማ ዝተመልሱ መንእሰያት፡ ተመሊሶም ምስ ሞት ክፋጠጡ ነቲ ኣስካሕካሒ ፈታኒ ግዕዞ ክደግምዎ ክትርኢ ኢዩ፡፡ ብዙሓት ነቲ ህይወት ዝጠልብ ንጸላኢኻ እውን ዘይትምነየሉ፡ ቀቢጸ ተስፋዊ ውሳነ ደጊሞም ክወስድዎ ርእየ እየ፡፡ ብወተደራት ግብጺ ይኹን ልብያ እንተ ተታሒዝካ፡ ኢትዮጵያዊ እየ ትብል መዋጽኦ ድማ፡ ቀዳመይቲ መልሲ ኢያ፡፡ እዞም ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕርን ኣብ በረኻታት ልብያን ብስም ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ እምነት ክርስትና ሰማእትነት ዝኮኑ ኣሕዋትና እውን፡ ካብዚ ቀዲመ ዘቐመጥክዎ ዝተፈለየ ነገር ኣይክህልዎምን ኢዩ፡፡ ሓደኳ ተታሒዙ ናብ ህግደፍ ክምለስ ዝደሊ ስለ ዘየለ፡፡

ሰንበት 19 ሚያዝያ 2015 ዳግማይ ትንሰኤ መዓልቲ፡ እቲ ነብሰ ስጋኻ ዝቐፍፍ ናይ ቪድዮ ትርኢት፡ ኣብ ህዝባዊ መራኸቢ ብዙሓን ተዘርጊሑ፡፡ ክሳድ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መናእሰያት፡ ብስሕለት ካራሩ ሰይጣውንቲ ዲዕሽ (isis) ክጉያሕ፡ ዘርኢ ምስሊ ተፈንዩ፡፡ ኤርትራውያን ተጨውዮም፡ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም፡ ናውቲ ኣካላቶም ተወሲዱ፡ ተቐቲሎም፡ ተዓሚጸን፡ ተዘሪፎም ……ዝብል ዜና እዚ ሎሚ ሎሚ ተለሚዱን ተራ ነገር ኮይኑን ኢዩ፡፡ እቲ ምንታይ ህይወት ኤርትራዊ ሓሲሩ፡ ዋናን ተሐላቕን ስኢኑ፡፡ ፍጻመ 19 ሚያዝያ ግን ኣብ ኩልና ስንባደን ድንጋጸን ምጥርጣርን ፈጢሩ፡፡ ንገለ ገለ ድማ ካብ ሚሒር ጭካኔኡስ ዓባስ ገይሩ ኣርሚምዎʼዩ፡፡ እቲ ብእዝንና ዝተላመድናዮ ድምጺ ስቅያት ወገናትና ብዓይንና ክንርእዮ ኣየኽኣለናን፡፡ ሞት ቅትለት ኣብ ጎደቦኻ፡ ኣብ ጎረቤትካ ክእወ ክትሰምዖን ኣብ ቤትካ ኣትዩ ክምንጥለልካን ይፈላለ ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ እቲ ዝረኣናዮ ኣሰቃቒ ኣቀታትላ ወገናትና ካብ ቤትና የርሕቆ ብምባል እናተፈለጠና ንነብስና ክንቅሽሻ ኢና ድንዕ ድንዕ ኢልና፡፡ የግዳስ ኣሰቃቒ ኣቀታትላ ጉጅለ ዲዒሽ ንዓናን ንጎረቤትናን ብሓደʼዩ ተሳሂሉና፡፡ ሞት ሓደ ይኹን ክልተ ምረቱ ማዕረ ኢዩ፡፡ ሞት ሞት ኢዩ፡፡ እንተኾነ እቲ ህልቂት ናብ መን ይዘጥጥ እንተ ኢልና ግን፡ ሓደን ክልተን ከይበልና ናባና!!!!

መን የርድእ ዝቐበረ መንከ ይንገር ዝወዓለ ኢዩ፡፡ ውጻእ መዓት ናይቲ ኣሰቃቒ ፍጻመ፡ ወዲ ዓሰርተው ሹዱሽተ ዓመት ትሕቲ ዕድመ ኤርትራዊ ናኤል ጎይትኦም፡ ነቲ ዘንተእለት ካብ ኣእምርኡ ዘይሕከኽ ኣስካሕካሒ ፍጻመ፡ የማነ ጸጋም ብዘየጋላብጥ ሓቂ፡ ኣብዝሓ እቶም ግዳያት ኤርትራውያን ምዃኖም ቃለ ምስክርነቱ ሂቡ ኣሎ፡፡ ዋላኳ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩዎ ውሽጥና እቲ ሓቂ እናፈለጦ ንነብስና ከነደናግራ እንተፈተና፡ ደም ንጹሃት ኣሕዋትናን መተዓብይናን ንሕና ኤርትራውያን ኢና ክብል ብዓውታ ከቃልሕ ንሰምዖ ኣለና፡፡ ድሮ እውን ናይ ልዕሊ ደርዘን ካብዞም ሰማእቲ፡ መንነቶም ብዝግባእ ተረጋጊጹስ ምስሎምን ዓዶምን ብምስናይ፡ ኣብ ህዝባውያን መራኸቢ ብዙሓን መዓልታዊ ቁጽሪ እናወሰኸ ክልጠፍ ንዕዘቦ ኣለና፡፡ ክሰብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለኹ፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ካብቶም ግዳያት ብንጹር ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ተረጋጊጹ ቤተሰቦም ተረዲኦም፡ ካብቲ ውጻእ መዓት ዝኾነ ትሕቲ ዕድመ ናኤል ጎይትኦም ዝገለጾ፡ ስድሪ እውን ፍልለይ የብሉን፡፡ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ውሉዳቶም ግዳያት ዲዕሽ ምዃኖም ዝተረድኡ ቤተሰብ ቁጽሮም ካብ ሸሞንተ ንላዕሊ ኣይኮነን፡፡ ብመሰረት ቃለ ምስክርነት ውጻእ መዓት ናኤል ጎይትኦም ድማ፡ ካብቶም ልዕሊ ሰማንያ ብጉጅለ ዲዒሽ ዝተጨውዩ እንትርፎ ሸሞንተ ኢትዮጵያውያን ካልኦት ኩሎም ኤርትራውያን ምዃኖም ኢዮም፡፡ ካብቶም ልዕሊ ሰማንያ ብዲዕሽ ዝተጨወዩ ንጹሃን ሰለማውያን ዜጋታት፡ ድሮ ኣርብዓን ሸውዓተን ሰባት ብኣሰቃቒ ኣቀታትላ ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ከም ዝተቐትሉን ኢዩ ዝፍለጥ፡፡ በዚ መሰረት ካብቶም ግዳያት ሰላሳን ትሽዓተን ኤርትራውያን ክኾኑ እንከለዉ ሸሞንተ ድማ ኢትዮጵያውያን ኢዮም፡፡ እቶም ዝተረፉ ኣስታት ፍርቂ ወገናትና ካብዚ ቀታሊ ጉጅለ ዲዕሽ ብህይወት ክተርፉ ኢዮም ኢልካ ምሕሳብ ውን እንድዒ…?

እቲ ሓቂ እዚʼዩ፡፡ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብመሰረት ቀታሊ ጉጅለ ዲዕሽ (isis) ዝፈነዎ ጭካነን ኣረመንንትን ዝተላበሰ መግለጺኡ፡ ኢትያጵያውያን ስለ ዝተባህለ ጥራይ፡ ኣዝዩ ከቢድ ክትገልጾ ውን ዘሸግር ናይ ሓዘን ድባብ ክሳብ ሕጂ ብዓይንና ንርእዮ ኣለና፡፡ በቲ ዘጋጠመ ኣስካሕካሒ ፍጻመ መላእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣትዩ ይርከብ፡፡ ሓዘንን ጓህን ዘለዓዓሎ ሕራነ መስቀል ኣደባባይ ኣዲስ ኣበባ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ብሓደ ድምጺ ቁጣዔኡን ኩኔንኡን ከስምዕ ርኢናዮ፡፡ ቁጠዐን ሕራነን ኢትዮጵያውያን ብዘገርም ቅልጣፈ ኣብ መላእ ሃገር ተላቢዑ፡ መላእ ኢትዮጵያ ማዕበላዊ ሰለማዊ ሰልፍታት ቀንዩ፡፡ ብደረጃ ሃገር ናይ ሰለስተ መዓልቲ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልታት ተኣዊጁ፡፡ ኩሎም ምእመናን ጸሎተ ፍትሓት ኣካይዶም፡፡ ክሳብ ሕጂ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ክረኣይ እንከሎ፡ ኩሎም እቶም ግዳያት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኢዩ ማሕበረሰብ ዓለም ፈሊጡን ተገንዚቡን ዘሎ፡፡ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ድግዲጊት ተዓጢቕካ ኡይይይይ ዝበሃሎ ጽዩፍ ተግባርʼዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ወገነይ ዝፍጸም ዘሎ ክሕደት፡፡ ይወእዪ ዋና ዝሰኣነ ኤርትራዊ ወገነይ ኤርትራውነቱ እውን ተኻሒዱ!!!

ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራቤታት ብጭቡጥ ውሉዳቶም ናይዚ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ግዳያት ምዃኖም ተረዲኦም፡ ኣብ ከቢድ ሓዘን እናሃለዉ፡ ብጥፍኣት ኤርትራውያን መናእሰያት ቅጭጭ ዘይብሎ ህግደፍ፡ አሽንካይ ንቤተሰብ ግዳያት ሕሰም ረኺብኩም ኢሉ ከጸናንዕ፡ ብተገላቢጦሽ ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ክጽመድ ኢዩ ተራእዩ፡፡ እቶም ገለ ከም ብዘበነ ውበ ዝጸመሙ ሕሉፋት ደገፍቱን፡ ልዕሊ ህይወት ገንዘብ ዝዓጀቦም ደም ኣልቦ ስነጥበባውያን እውን፡ ከላህዩን ክለሃዩን ተራእዮም፡፡ ተደራራቢ ሞትን ህልቂትን ኣርባዕተ ሚእቲ ወገናትና ባሕርን ዲዒሽን ክዘራረዩልና ድምብርጽ ኣይበሎምን፡፡ ቃላት ቀሺ ሙሴ ሲሳይ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ኣእምሮይ ኣቃሊሑ፡፡ ”ንሕና ቀተልቲ ሰብ ኢና! ንሕና ሓዘንን ዳንኬራን ዝተሐዋወሰና ህዝቢ ኢና! ንሕና ሬሳና ሓቢእና ንስዕስዕ ንድብል ህዝቢ ኢና!” ኣይተጋገኻን ቀሺ ሙሴ ሲሳይ፡፡ ይዋእዩ ዋናን ኣላይን ዝሰኣነ ህዝቢ ኤርትራ!!! እግዚኣብሄር ባዕሉ መዓቱ የቑርረልና፡፡

ኩሎም ግዳያት መንግስተ ሰማይ የዋርሶም፡፡ ንቤተሰቦም ጽንዓት ይሃቦም ኣሜን!!

ሚካኤል እምባየ (ኣራንቺ)
[email protected]

Brutalised Eritreans faced with a terrible choice

Horror has been expressed at the latest migrant drowning catastrophe in the Mediterranean. Little has been said, however, about Eritrea. But 22% of all people entering Italy by boat in 2014 were from the former Italian country, according to the United Nations refugee agency. After Syrians, they are the second-most common nationality to undertake these journeys. Many who died last week were from there.

So why is it so rarely discussed?

The answer is essentially the problem. Eritrea is without Western allies and far away. It is also in the grip of a highly repressive regime. This week, it was named the most censored country in the world by the Committee to Protect Journalists, beating North Korea, which is in second place. Reporters without Borders has called it the world’s most dangerous country for journalists. Nobody talks about Eritrea because nobody (that is, Westerners) goes there.

In 2009, I travelled there undercover with cameraman Scott Corben. We remain the only independent journalists to have visited the country in more than 10 years.

There we witnessed a system that was exerting total control over its citizens. It was difficult to engage anybody in conversation. Everyone believed they were under surveillance, creating a state of constant anxiety. Communications were tightly controlled. Just three roads were in use and extensive documentation was required to travel. There were constant military checks.

It is one of the most expensive countries in the world to buy petrol. Even maps are largely prohibited. At the time, Eritreans had to seek permission from a committee to obtain a cellphone.

Dissent is forbidden. It is thought there are more than 800 prisons spread around the country. Some are shipping containers in the desert. Torture is widespread.

The media is an arm of the government. All critical journalists have been imprisoned or killed. The news we saw entailed segments of the population praising Eritrea and denouncing its enemies. There were long broadcasts of soldiers moving in formation to local pop music.

Despite government declarations to the contrary, there was obvious poverty and food shortages. One of those we interviewed was sharing a toilet with 20 families and living on slightly less than a dollar a day.

Most people I met were highly educated but had no prospects after university. Instead, there is conscription for adult men and unmarried women until the age of 50. Bullying and sexual abuse are common within the army.

The country feels as if it’s at war and that’s the justification for what goes on there. After decades of conflict, Eritrea won independence from Ethiopia in 1993. Its leader, Isaias Afewerki, has consolidated his power by insisting another war is imminent. As a government supporter told me, sacrifices have to be made when “your existence is under threat”.

He also claimed that nobody would come to Eritrea’s aid if Ethiopia attacked it again. On this, regime critics agree. Ethiopia is a key Western ally in the Horn of Africa and Eritrea has compounded matters by forming alliances with al-Shabab in Somalia. Eritreans are thus faced with a terrible choice. They must either live in misery or risk death by leaving.

I met a number of people who were preparing to go. Despite a shoot-to-kill policy on the border, thousands still leave each month. Their journey is incredibly dangerous. Kidnapping is increasingly common en route to Israel. Or there’s the Mediterranean option. For the survivors, there is huge anxiety about those left behind. Relatives of escapees are sometimes arrested. The government also has spies within the expatriate community.

For us, of course, it was different. We, too, were followed and getting our film footage out was frightening, but at least we could leave. The Eritrean response to our films was immense. Though the links kept disappearing, they had hundreds of thousands of views on YouTube. There were also a large number of death threats directed at me. Complaints were sent to Al Jazeera’s English service. But there was little reaction from Western audiences.

All kinds of solutions to the Mediterranean crisis are now being considered, including better regulation for asylum seekers. Many agree that the causes of migration must also be examined. I think wanting to know about what is happening in Eritrea is an important first step. – Guardian News & Media 2015

ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!

ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!
ረድኢ መሓሪ /ኣለና/
30 ሚያዝያ 2015
1ይ ክፋል

ብድሕሪ ስርሒት ተርግእ ቢሻ፡ መመርገጺኻ ኣፍልጥ ኢዩ ኮይኑ ቀንዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻሜ ምምጽኡ’ውን ሻነ’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ከኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዝተበየነ ኣህጉራዊ እገዳ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኣለና ካብ ዝብሉ ኤርትራውያን ብዙሕ ፈያር ርእይቶታት ሰሚዕና ኢና። “… ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ እገዳ ክግበር የብሉን! ብእገዳ ህዝብና ክህሰ’ዩ” ኢሎም ተማጒቶም ኢዮም። ነቲ መራሒ ህግደፍ ኣብ ተለቪዥን ቀሪቡ፣ “…ኣብዚ ሃገር እኽሊ ምሻጥ ክልኩል ኢዩ። ብሑቕ’ውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ የብሉን።” ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝኣወጆ ግሁድ እገዳ ረሲዖሞ ያኢ።

ያኣኽዋንና! እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ኣይጸላእናዮን። ምኽንያቱ ነዊሕ ጉዕዞ ከይከድና እንከለና፡ ብኣግኡ ነናትና ኣረኣእያታት ምንጻሩ ግሩም ስለዝኾነ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ዝረኸቦ ሓደ ረብሓ ኣሎ።፡ እቲ ሃራሚ፡ ኣሳሪን ረሻኒን ተዛራባይ ትግርኛ ብምዃኑ ጥራይ። እቲ ፍልልይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ማርያም ግንቢ ኣስመራ፣ ናብ ሰፈር ኣዛብእ ዒራዒሮ ምቕያሩ ጥራይ ኢዩ። ስለዚ መግዛእቲ ጨካን ኢሳይያስ ካብ ዘበነ ሃይለ ስላሴን ግዝኣት ደርግን ብምንታይ ኢዩ ዝፍለ? እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ሓደገኛ፡ ነዛ ሃገር ከኣ ናብ ሃው ዝበለ ጸድፊ ዝኸተታ ስርዓት፡ ኣብ ዘሕምሞ መትኒ እንተተሃርመ ስለምንታይ ኢዮም ሰባት ሕግብግብ ኢሎም።

ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለና ኣረኣእያ’ውን ካብዚ ንኣሽቱ ተርእዮ ኢዩ ዝብገስ። ብድሕሪ ፍጻሜ ተርግእ ቢሻ፡ ቅልጽም ህግደፍ እናተዘብጠን ጎማ ኢሳይያስ መስማር ከም ዝኣተዎ እናነፈሰን፡ “ምትእትታው ኢድ ወያነ” ብዝብል ምኽንያት ናይ ደገፍቲን ተቓወምቲን ሓባራዊ ቁዘማ ክንሰምዕ ቀኒና ኢና።

ሰባት ነናቶም ኣረኣእያ ክህልዎም ሰናይ ኢዩ። ክንድዝኾነ ከኣ፡ እዚ ናተይ ናጻ ርእይቶ ምዃኑ ከብርህ እደሊ። እቶም ቢሻ ትካል ህግደፍ ክህረም የብሉን ዝብሉ ዝነበሩ ድማ፡ ሕጂ ንኢሳይያስ ናብ እንዳ ጎሚስታ ወሲዶም የንፍሕዎ።

ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራ ቀጥታዊ ይኹን ብኢድ ኣዙር ወራር ናይ ዝኾነት ሃገር ኩኑን ኢዩ። ብዛዕባ ጉዳይናን ህሉው ዛዕባናን ክንዛረብ እንተኾይንና ግን፡ ንኢሳይያስ ዘህጥርን ዘጉስዕን ዘሎ ወርቂ ቢሻ ኢዩ። ስለዚ ንሱን ስርዓቱን ንሓዋሩ ክብንቆሱ፡ እቲ ዘጉስዖም ዘሎ ትካላት እውን ብዘይ ንሕስያ ክዓኑ ይግባእ። ኢሳይያስ ብድጋፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ክሳብ ሎሚ ጸኒሑ። ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣቐዲሙ ኣኻዕቢትዎ ብዝነበረ ሕቡእ ዶላራት፡ ብ2% ካብ ዜጋታት ዝኣከቦ ገንዘብን ኣብ መወዳእታ ድማ ወርቂ ስለዝረኸበን ጥራይ ኢዩ ብሂወቱን ኣብ ስልጣንን ዘሎ።

ወርቂ እንተዘይረክብ፡ ወይ እቲ እንዳ ወርቂ ዝኾነ እንተሊ /ጉድጓድ/ ብኣግኡ እንተዝህረም፣ ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንድዚ ኣምበይምኾነን። ስርዓት ህግደፍ ስለዝሃጠረ፡ መንእሰያትና ግዳይ ሲናይን ባሕሪን ምዃኖም ጥራይ ከይኣክል፡ ሎሚ ድማ ግዳይ ግብረ ሽበራውያን ኣይሲስ /ISIS/ ኮይኖም ክሳውዶም ተሓሪዶም ኣለዉ። ጅምላዊ ሞትን መቕዘፍትን 300-400 ኤርትራውያን’ውን ከም ልሙድ ፍጻሜ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኢሳይያስ ኣብ 1973 ዓ.ም. ተኣልዩ ነይሩ እንተዝኸውን፡ ኣብቲ ተጋደልቲ ዝገበርዎ ናይ 1993 ኣድማ ተቐፊዱ እንተዝነብር፣ ወይ ኣብ 2001 እቲ ዝጀመረ ህዝባዊ ነውጺ ገሊፍዎ እንተዝኸውን፣ ወይ’ውን ኣብ 2013 ብስርሒት ፎርቶ መኸተ ጅግና ወዲ ዓሊ እንተዝኽምበል ነይሩ፤ ሎሚ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ’ኮን ምሃሎና? ኢልና ንሕሰብ። ኢሳይያስ ክእለ እንተተደልዩ፡ እቲ ኣብ ሰራውር ደሙ ዝተተኽለ ኢንፍዩዥን ክብተኽ ጥራይ ኢዩ ዘለዎ። ንሱ ከኣ ኢንፍዩዥን ወርቂ ቢሻ ኢዩ።

ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ ከም ዝበሃል፡ ትማሊ ቢሻ ተሃሪሙ ኢልካ ምቑዛም’ምበኣር ጣቋ ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን። ትካላት ኢሳይያስ ክህረም የብሉን ምባል፡ ብካልእ ኣዘራርባ፣ ኢሳይያስ ኣብ ስልጣን ይጽናሕ ከም ማለት እየ ዝቖጽሮ። ዝገርመኒ ኣረኣእያታት እውን ኣሎ፣ “…ኢሳይያስ ሎሚ እንተተኣልዩ፡ እዛ ሃገር እዚኣ ከም ሶማል ክትበታተን ኢያ። ስለዚ ከም ሃገር ጠሚሩዋ ዘሎ ንሱ ጥራይ ስለዝኾነ ክጸንሕ ይሓይሽ” ዝብሉ ወግዓውያን ተቓወምቲ ምህላዎም ኢዩ። ነቲ ‘ንከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና’ ዝበልዎ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም፡ ኣዘኻኺሩኒ።

እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ሕቡእ ጉስጢ፡ ዘዘለካ ቁስሊ ምጉዳእ ወይ ምጉጥጣይ ይበሃል። ሰባብ ስርዓት ህግደፍ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረን ዘሎን ግሁድ ምዕግርጋርን ጉስጢን ከም ቅዱስ ተግባራት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ምሃባ ግን ዘይቅዱስ ተግባር ኢዩ ምባል፣ ፍትሓዊ መርገጺ ኣይኮነን። ፍትሒ መታን ክንረክብሲ፡ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊን ኣህጉራዊን ጉዳያት ፍትሓውያን ምዃን፣ ወይ ፍትሓዊ መርገጺ ምውሳድ የድልየና ኣሎ። ኢሳይያስ ንከይህረም ዘሎካ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣወንዚፍካ፡ “ምትእትታው ወያነ” ብዝብል ምስምስ፡ ልዕሊ ሃገራውያን ሃገራዊ ክትከውን ምድላይ ግን ኣይግድን።

ብቅንያቱ፡ ኣሸበሸብ ቢሻ ተደብዲባ ኢሎም ‘ኣይትሓዙና’ ክብሉ ዝተሰምዑ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝርከቡ ዜጋታት ምርኣይ፣ ንመደንጾ ኢዩ ኮይኑኒ። ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ ዝተባህለ ከኣ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮ ምስ ተረኽበ ኢዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ሞት ከቢድ ክነሱ፡ ልዕሊ ሕልፈት ስለዘይቆጽሮ ኢዩ ‘ናይ ሕልፈት ይበኸ’ ዝብል መረዳእታ ዝመርጽ።

ሎሚ ኤርትራ እዛ ምድረ ሰማእታት ኣቐዲማ ሞይታስ ምግናዝ ኢዩ ተሪፉዋ ዘሎ። ብዛዕባ ሞታ ምጸንሐ’ሞ ብዛዕባ ሕልፈታ ክብከ ምተገብአ። ‘ንስኽን ዝሞትክን ዓሚ ሰነ፡ ኣነ ዝሰማዕኩ ሎሚ ቅነ’ ከም ዝበሎ ጥፉእ መላቐሲ፡ ኤርትራ ምስ ኢሳይያስ ምስ ተላፈነት ሞይታ ክነሳ፡ ዘይፈለጡ ነይሮምሲ፡ ብድሕሪ ስርሒት ቢሻ ኣልቂሶምላ።

ብልክዕ ንኤርትራ ክብከያ እንተኾይኑ፡ ኢሳይያስ ኣብ ብ1998 ዓ.ም. ኣብ ቅርዓት ባድመ ብደም መንእሰያት ጸወታ ክጅምር እንከሎ ኢዩ። ብሰበብ ዝወልዖ ኲናት ባድመ እውን፡ ኤርትራ ልዕሊ 44 ሽሕ መንእሰያት ከሲራ ኢያ። ኢሳይያስ፡ ንደም ኤርትራውያን ከም ደመ-ከልቢ ስለዝቆጾሮ፡ ኣብ ኲናት 1998-2000 ዓ.ም. “…ኣስታት 19 ሽሕ ተሰዊኦምና” ክብል ኣላጊጹ ኢዩ። ንኤርትራ ሽዑ’ውን ክብከየላ ነይሩዎ። ሽዑ ኣብ ጋዜጣ ‘ሓዳስ ኤርትራ’ ኣንስቲ ስዉኣትን ደቀንን ብዛዕባ ውርሻ ዝርኢ ምልክታ ንከይወጽእ ብወግዒ ደው ኢሉ ነይሩ ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ መመዓልቲ ክወጽእ ዝጀመረ ምልክታታት፡ ንብዝሒ ስዉኣት ባድመ ከየቃልዕ ስለዝተባህለ። ንህዝቢ ኤርትራ ሽዑ’ውን “…ወድነይ!” ብምባል ክብከየሉ ምተገብአ።

ኢሳይያስ፡ መዓስ ኢዩ ውጹእ ውልቀ-ምልካዊ ምዃን ኣግሂዱዎ፡ ብትኽክል ዕለትን ወርሒን’ኳ እንተዘይተገልጸ፣ ካብ ሜዳ ገቢሉ ንናጽነት ከም ዝኣተወ ግን ምንም ጥርጥር የለን። ነዛ ሓላል መሬት፡ ሽዑ’ውን ክብከየላ ምተገብአ።

ሞት ክናና ንኢሳይያስ!

ERITREA EU plans to provide Eritrea’s oppressive regime with new funding

Reporters Without Borders (www.rsf.org)
Press release 28 April 2015

ERITREA
EU plans to provide Eritrea’s oppressive regime with new funding

Reporters Without Borders calls on the European Union to condition additional aid to Eritrea via the European Development Fund (EDF) on a significant improvement in fundamental freedoms, including freedom of information.

The EDF is the main instrument for EU development assistance. Under the 11th EDF, the EU’s Eritrean “partner” is to get 312 million euros in aid between now and 2020 – three times what it was awarded in 2009 for the following five years – although it continues to flout freedom of expression and information, and human rights in general.

An Italian delegation that visited Eritrea from 24 to 26 March met with President Issayas Afeworki, his political adviser Yemane Ghebreaben, and several ministers. Ghebreaben assured the delegation that Eritrea would carry out democratic reforms “in its own way” during the next three to five years.

Such promises have been made in the past without any significant improvements ever being seen. The Eritrean authorities continue to be inflexible as regards the detention of political prisoners, including many journalists, claiming that high treason and national sovereignty issues are involved.

“It is astounding that the European Union provides Issayas Afeworki’s regime with so much aid without seeking anything in return in the areas of human rights and freedom of expression, although Eritrea’s constitution guarantees the right to free speech,” said Cléa Kahn-Sriber, the head of the Reporters Without Borders Africa desk.

“This country, which has never had democratic elections, is subject to a single man’s will. How can the European Union, which defends the rule of law and democratic values, support such a regime? While it is important to maintain a dialogue, there is a limit to how far you can go in accommodating a dictatorship that does not keep its promises”.

“Wouldn’t it be in the EU’s own interest, as the recent deaths of hundreds migrants in the Mediterranean have reminded us, to encourage the development of a government that respects human rights and allows young Eritreans to see an alternative to a future of forced conscription of indeterminate duration?”

Kahn-Sriber added: “We call on the European Union to condition its funding on Eritrean government guarantees for more respect for human rights, including the release of imprisoned journalists who are political prisoners and authorization for media pluralism.”

Reporters Without Borders condemned the five-year EDF funding that the European Union awarded Eritrea in 2009 although the situation of political prisoners had worsened considerably and more journalists had been arrested.

Contrary to its repeated promises to improve respect for human rights, the Eritrean regime has become steadily more oppressive and, although a small country, detains more journalists than any other African nation.

Since closing down all privately-owned media outlets in 2001, the government has exercised complete control over news and information, repeatedly cracking down on independent journalism and trying to jam independent news radio broadcasts from outside the country.

The least critical opinion can lead to permanent incarceration without trial in unbearable conditions in one of the country prison camps. Of the 11 journalists arrested in 2001, at least seven have died or taken their own lives in detention.

Eritrea is ranked last in the Reporters Without Borders press freedom index for the eighth year running.

Vigil held for 800 African refugees lost at sea

SAN DIEGO- Dozens of mourners gathered in Mission Bay Monday to remember the hundreds of North Africans who died attempting to flee Eritrea.

Over-crowed, dilapidated boats leave Libya daily, carrying refugees hoping to reach the shores of Italy, but few make it. European authorities report 800 documented immigrants died while attempting the crossing last week alone.

“They are searching for their freedom. How can we deny them?” said Haile Rufael, an Eritrean activist. Even before the immigrants make it to the boats, they are subjected to extreme peril.

“ISIS killed my cousin. He just wanted to leave,” saidTesfay, an Eritrean immigrant.

ISIS is targeting Christians in Libya, and family members say immigrants are sitting ducks while waiting for their boats to arrive.

Activists say the deaths will continue until the repressive regime of Eritrea changes.