ዞባዊ ኮንፈረንስ ዞባ ሰሜን ኣሜርካ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ብዓወት ተዛዚሙ

ዞባዊ ኮንፈረንስ ዞባ ሰሜን ኣሜርካ
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ብዓወት ተዛዚሙ

ካብ 21 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጅያ ሰሜን ኣመሪካ ዝተኻየደ ዞባዊ ኮንፈረንስ ኣሜርካ ኤስደለ ኣብ ህልዊ ሃገራዊ፡ ከባቢያዊ፡ ኩነታት ከምኡ’ውን ህልዊ ውድዕነት ደንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ኣተሃላልዋ ኤሃባደለ ድማ ብፍላይ ብዕምቆት ዘትዩ። ኤርትራ ኣትያቶ ዘላ ፖሎቲካዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው፡ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ወዲቑ ምህላዉ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ንገብሮ ቃልሲ ንጽባሕ ይጽንሓለይ ዘየብል ናይ ኣፈ-ርክቡ ኩነታት ምዃኑ መዚኑ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ  መንእሰያት ድማ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ዘለዎም መጻኢ ዕድል ጸልሚትዎም ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢሎም ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ክነጥቡን ኣብ ጉዕዞኦም ድማ እዚ ዘይበሃል መሪር ስቅያት ከሕልፉን ክሳብ ኣካላቶም ተጎዛዝዩ ክሽየጥን ሂወቶም ክስእኑን ብከቢድ ሓዘን ንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ’ዩ።
 
እዚ ከምዚ ዝበለ ድቃስ ዘይህብ ኩነታት ቀልጢፍና ክንቅይሮ እንተድኣ ኮይንና ድማ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ሕድሕዱ ዘሎ ምቅርራብ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣማዕቢሉ ፍልልያቱ ብዝግባእ ኣመሓዲሩ ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከሓይል ከም ዝግባእ ርእዩ። ኮንፈረንስ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ንስምረትን ሓቢርካ ምስራሕን ዘለዎ ውፉይነት ከም ወትሩ ደገፍቱ ምዃንና ኣስሚሩሉ። ኣብ ርእሲኡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ምስቲ ኩሉ ክህልዎ ዝኽእል ድኽመታት እቲ ዝሓሸ ዝተጠርነፈ ኣካል ስለ ዝኾነ ዘለዎ ድኽመታት ወጊዱ ኣብ ምልጋስ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ምምስራት ሰላማውን ደሞክራሲያውን መሰጋገሪ መንግስቲ ዝሓሸ ዝተጠርነፈ ጽላል ምዃኑ ርእዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኤሃባደለ ዕዉት ክኸውን ዓቕምና ዘፍቅዶ ኩሉ ካብ ምግባር ድሕር ከም ዘይንብል ኣረጋጊጹ።
 
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ውልዶ ዘተን ስምረትን ሓሙሽተ ፖሎቲካዊ ውድባት ከም ምዃኑ መጠን ሓያል ጎድንናን መለለይናን ስምረት’ዩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ ውድባት ኤርትራ ብክንድ’ቲ ክቀራረብኦ ዝኽእላ ደረጃ ኣብ ናይ ሓባር ስራሕ ክጽመዳ ከም ዘለወን እቶም ኣብ ፖሎቲካዊ ፕሮግራሞም ፍልልይ ዘይብሎም ውድባት ድማ ግዜ ከይበልዑ ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ከም ዘለዎም እምነቱ ምዃኑ ዘረጋገጸ ውሳኔ ውድብና ይድግፍ።

ብዘይካ’ዚ ነቶም ንምምስራት ሰፊሕ ጽላል ንፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ውሳኔ ዝበጽሑ ውድባት ምሉእ ደገፉ ይገልጽ። ኩለን  ውድባት ኣብ መንጎኤን ዘሎ ፍልልይ ብዝግባእ ኣመሓዲረን ክኸዳ እንተኺኢለን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብዚ ዝጸንሖ ድኽመታት ክላቐቕ ከም ዝኽእል እምነትና ምዃኑ ነረጋግጽ። ከምኡ’ውን ኤስደለ ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ነቲ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዘሎ ናይ ምሁር ዓቕሚ እቲ ዝግበኦ ቆላሕታ ክገብሩሉ ከም ዘለዎም ንርኢ። ከምኡ’ውን እቲ ብሰንኪ ዘይፍትሓውን ዘይደሞክራስያውን ምሕደራ ህግደፍ ካብ ፖሎቲካዊ ኩነታት ሃገሩ እናረሓቐ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ሃገርና ብክጭበጥ ዝኽእል ሰውራዊ ተግባራት ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ውዑይ ተርኡ ክጻወት ክበቅዕ ጻዕርታት ክግበር ከም ዘለዎ ብምእማን ዞባና ኣብዚ መዳይ’ዚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ በርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
 
ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ እናሓጸረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዘሎ ሕሰም ድማ ብኡ መጠን እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ንግንዘብ ኣለና። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት መዛረቢ ምሉእ ዓለም ኮይኑ ዝጸንሐ ዋሕዚ ስደተኛታት መሊሱ ክውስኽ ጌርዎ ኣሎ። እዚ ተርእዮ’ዚ ደው ክብል ዝኽእል ድማ ስርዓት ህግደፍ ክውገድ እንተኺኢሉ ጥራሕ ስለ ዝኸውን ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ተቓለስቲ ሓይልታትን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓድነቶም ኣደልዲሎም ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝቐንዕ ቃልስታቶም ከባራትዑ ዞባና ይጽውዕ። ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ ምስ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ምስ ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ዝጀመሮ ዝምድና ከበራትዕን ንዕዉት ሰሚናሮም ቀጻልነት ክህልዎን ርእዩ። ኤስደለ ሕጂ’ውን ምስ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ( ሰደግኤ) ብፖሎቲካዊ መስመር ዝልለ ፍልልይ ብዘይምህላዉ፡ ስለዚ ክልቲኡ ውድባት ከይሰምሩ ዝዓግት ብቁዕ ዝኾነ ምኽንያት የለን ዝብል ጽኑዕ እምነት ውድብና ንድግፍ።
 
ኣብ መደምደምታ ድማ ኣብ ኮንፈረንስና ዝተሳተፉ፡ መግለጺ ደገፎም ንዝለኣኹ ውድባት ሰደግኤን ደምሳኤን፡ ካብ በርጌሳዊ ማሕበራት EFND: ኢጂኤስ (EGS) ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት መግለጺ ደገፍ ንዝሰደዱልና ኣባላት ኤስደለን ደገፍትን ልባዊ ሞጎስና ነቕርብ። ኣብ ጉዕዞና ይኹን ኣብ ስራሕና ንዝተሓባበሩናን ሞራል ዝሃቡናን ግዱሳት ሃገራውያን ኩሎም ድማ ነመስግን።

ዓወት ንደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ
ውድቀትን ሞትን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ

ዞባ ሰሜን ኣመሪካ
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
27 መጋቢት 2014

 

 

 

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.