መግለጺ 08 መጋቢት 2014

መግለጺ 08 መጋቢት 2014

ነፍሲ ወከፍ ዓመት 08 መጋቢት ብዓለም ደረጃ ብክብሪ ክትጽንበል ዝገብራ ምክንያት ምስ ዝህሉ ደቂ-ኣንስትዮ ድርብ ወጽዓታትን ኣድልዎን ብምውጋድ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ መዳይ ምሉእ መሰለን ይኹን ማዕርነተን ክረጋገጽ ብርቱዕ ቃልሲ ዘካየዳላን ሂወት ዝኸፈላላን ክብርቲ ዕለት ብምዃኑ’ዩ። እቲ ሽዑ ዝተካየደ ብርቱዕ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋእትነትን ድማ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ መሰለን ይኹን ማዕርነተን ንምርግጋጽ ዓቢ ኣፈደገ ከፊቱ፡ እንሆ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ቃልሰን ይቕጽል።

ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ’ውን ኣካል ናይዚ ቃልሲ ብምዃን ብጃካ’ቲ ብደቂ-ተባዕትዮ ዝበጽሕ ዝነበረ ዝተፈላለየ ባህላዊ ተጽዕኖታት ወይ ኣድልዎ ብተበራረይቲ ባዕዳዊ መግዛእትታት ዝተፈጸመ ማእለያ ዘይብሉ ኣስካሕካሒ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ጭቆናታትን ግፍዕታትን በሰላታቱ ኣብ  ታሪኻዊ መዛግብቲ ዝተወረቑ ህያው ምስክር እዮም። ብፍላይ ከኣ ብጨቆንቲ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝበጽሕ ዝነበረ ኢ-ሰብኣዊ ኣደራዕን በደላትን መወዳድርቲ ኣይነበሮን። ብውጽኢቱ ከኣ ንባዕዳዊ መግዛእትን ጭቆናታቱን ብምውጋድ ሃገራዊ ናጽነት ንምርግጋጽ፡ ኪንኡ’ውን ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ብምህናጽ ካብ ኩሉ-መዳያዊ ልዕልነት ደቂ-ተባዕትዮ ብምንጋፍ፡ ዝተማልአ መሰላትን ማዕርነትን ንምውሓስ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ክስለፋን ንሰውራ ክሕብሕባን ግድነት’ዩ ነይሩ።

ስለ ዝኾነ’ውን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ብድሕሪ ምስላፍ፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምስዓርን ሃገራዊ ናጽነት ንምርግጋጽን ካብ ኣሕዋተን ደቂ-ተባዕትዮ ዘይነኣኣስ መወዳድርቲ ዘይብሉ ንመላእ ዓለም ዘደነቐ፡ ጅግንነታዊ ቅያታት እናሰርሓን ከቢድ መስዋእትነት እናኸፈላን ኣብ መዝገብ ታሪኽ ንዘለኣለም ተሰኒዱ ዝነብር፡ ልዑል ኣበርክቶ ምግባረን ካብ ማንም ዜጋ ስውር ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ገጠራትን ከተማታትን ስደትን ዝነበራ ኣዴታትን ኣሓትን ሰላም፡ ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈና ኤርትራ ንምርኣይ ብወገነን ብጀካ’ቲ ብክንደይ ዒሕታን ጻዕርታትን ካብ ከርሲ ማህጸነን ዝተወለዱ ዕሸላት ውላደን ንናጽነታዊ ቃልስን ጽንኩር ብድሆታቱን ምብጃው፡ ንሰውራ ንምሕብሓብ ድራር እለት ህጻናተን እናመንጠላ ንተጋደልቲ መግብን ማይን እናኣቐበላን እናዓንገላን፡ ዝኸበረ ስልማትን እናበርከታን፡ ዘርኣየኦ ሓልዮትን ተወፋይነትን ካብቲ ልሉይ ኣብነታዊ ቃልሰን’ዩ። 
  
ኮይኑ ግን ኣብ ጽባሕ ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነት፡ እቲ ንኩሉ ባህግታትን ቃልስታትን ህዝቢ ኤርትራን ኣህጉራዊ ምዕባሌታትን ብሰንጠቕ ተጻሪሩ፡ ኣብ ኮረሻ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክውጣሕ ምቹእ ዕድል ዝረኸበ ትምክሕታዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ዘይጭበጥ ኣጉል መብጽዓታት ተጎልቢቡ ንመኽሰባትን ጸጋታትን ሰውራ ብምጭዋይ ሕድሪ ሰማእታትትን ትጽቢታት ደቂ-ኣንስትዮን ረጊጹ፡ ኣዕኑድ ጨቋኒ ስርዓት ንምድልዳል ተጓየየ። ብውጽኢቱ ከኣ ኤርትራ መባእታዊ ቅዋም ዝበኾራ፡ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ዝበሃሉ ሰለስተ ፖሎቲካዊ መንግስታውን ትካላውን ስልጣናት ወይ ኣሰራርሓ ዘይብላ፡ ሃገር ክትኸውን ገበራ። ብስንኪ’ዚ ከኣ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ማዕርነት፡ ግስጋሴ፡ ግዝኣተ ሕጊ፡ ናጽነት ፕሬስ፡ ተሳትፎ መላእ ሕ/ሰብን ፖሎቲካዊ ሰልፍታትን ተነፊጋ፡ ብዊንታን ድልየትን ሓደ ውልቀ-ሰብን ጉጅልኡን ክትመሓደር ጸኒሓን ኣላን። ብሳዕቤኑ ከኣ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብፍረን ባህታን ናይቲ ኩሉ ዘካየድኦ ብርቱዕ ቃልስታትን ዝኸፈልኦ ረዚን መስዋእትነትን ክድበሳ ስለ ዘይተዓደላ ንዳግማይ ሕሱም መግዛእቲ ደቂ ሃገርን ግፍዕታቱን ተፈሪደን፡ ኩሉ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላተን ይኹን ማዕርነተን ፍጹም ተጨፍሊቑ፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝኸፍአን ዝሓሰመን ፖሎቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ጭቆናታት የሕልፋ ብምህላወን ምሉእ ሓርነተን ከረጋግጻ ኣይኸኣላን።    

እዚ ስርዓት’ዚ ንሕ/ሰብ ኤርትራ ብህግደፋዊ ሰነ-ሓሳብ ወተሃደራዊ ስነ-ኣእምሮን ስነ-ምግባርን ንምህናጽ ኣብ ዘካይዶ ብርቱዕ ጻዕርታት፡ ንደቂ-ኣንስትዮ መጻኢ ዕድል ትምህርተን ኣጸልሚቱ፡ ምስ ምዕባሌታት ዓለም ከይስጉማን ከይዋስኣን ኣብ ድንቁርናን ድሕረትን ወተሃደራዊ ከበባን ክነብራ ክገብር ጸኒሑ። ንክቡር ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታት ህዝቢ ኤርትራ ብሰንጥቕ እናተጻረረ፡ ንቡርን ክቡርን ስነ-ስርዓት መርዓ ከይፍጽማ፡ ምውቕ ሓዳርን ስድራ-ቤትን ከይምስርታ፡ ካብ በኽሪ ሕጽኖተን ክሳብ’ውን ኣብ ድቂ ዝርኸባ መርዑት ብሓይሊ እናገፈፈ፡ ንኩሉ ባህርያውን ተፈጥሮኣውን መሰላተን ነፊግወን ይርኸብ፡፡ ገባቲ መንግስታዊ ርእሰ-ማል ንምዕባይን ቆፎ ህግደፍ ንምምላእን ኣብ ባርነታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍሪ ዋርሳይ ይኸኣሎን ብምውፋር፡ ልዕሊ ተፈጥሮኣዊ ዓቕምታተን ክሰርሓን ጉልበተን ብነጻ ክምዝምዝን ምጽንሑ ካብ ማንም ዝተኸወለ ጉዳይ ኣይኮነን።

ካብኡ ዝኸፍአ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መደበራትን መሓውራትን ኣብ ልዕሊ’ቲ ግዱድ መርወዪ ግዝያዊ ስምዒታትን መጋይጽትን መኮንናት ህግደፍ ክኾና ምብያኑ፡ ካብቲ ክቡር ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታት ህዝቢ ኤርትራ ወጻኢ ንጥንስን ሕርስን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዝተፈላለየ ተላጋብን ተላባዕን ሕማማት ፈሪድወን ይርኸብ። ብሳዕቤኑ ከኣ ብርክት ዝበላ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ነዚ ኣዝዩ ኣነዋርን ኣዕናውን ዝኾነ ፖሊስታትን ተግባራትን’ዚ ብምቕዋም ካብ መስርዕ ሰራዊቱ ኣምሊጠን ክስደዳ ዝተገደዳ፡ ኣብ ፍቆዶ ምድረ-በዳታትን ባሕርታትን ንዝተፈላለየ ግፍዕታትን በደላትን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንከቢድ ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጥታት፡ ስቓይን ሞትን ይጋለጻ ኣለዋ። ኣዴታት ከኣ 50.000 ክኸፍላ ክቕሰባን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒነን ኣስሓሕካሒ ስቓይ ከሕልፋን ምጽንሐን ምስጢር ኣይኮነን።

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ክቱር ትምክሕትን ብደዐን ካብ መጠን ንላዕሊ ሸንዲሕዎ፡ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት በብእብረ ብዘባርዖ ተደጋጋሚ ደማውን ኣዕናውን ኲናት፡ ደም ብርክት ዝበላ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንከንቱ ክፈስስን ክስንክላን ክገብር ጸኒሑ’ዩ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ንቡር ሓዘንን ተስካርን ኣብ ዝተፈላለየ ኲናት ናይ ዝጠፍኡ ውላደን፡ ብዓል-ቤተንን ወላዲአንን ከይገብራ ንደቂ-ኣንስትዮን ኣዴታትን ኤርትራ ምክልኻል፡ እዚ ስርዓት’ዚ ክሳብ ክንደይ ጨካንን ኣራዊትን ምዃኑ ብንጹር ዘመላክት ተግባር ምዃኑ የረጋግጽ። ብዝኾነ እዚ ስርዓት’ዚ ጸረ ህዝብን ጸረ ደሞክራስን ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ዝጭብጥ ንደሓር ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮን ኣዴታትን ኤርትራ ዘበጽሖ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ጭቆናታት ወይ ግፍዕታት ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። እዚ ከኣ ንቃልስታትን መስዋእትነትን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብሰንጠቕ ዝኽሕድ ፖሊስታትን ተግባራትን ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ካልእ ክወሃቦ ዝኽእል ትርጉም ኣይህሉን’ዩ። 

ኣብታ ብድሕሪ መሪር ቃልስታትን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ መስዋእትነት ደቓን ኣብ በኹሪ ሃገራዊ ነጻነታ መባእታዊ ቅዋም፡ ልዕልነት ሕጊ፡ ፍትሕን ሰናይ ምሕደራን ዝተነፍጋ ሃገርና፡ ብስም ሃገራዊት ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝተሰየመት ንመሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ይውክልን ይጣበቕን’የ ትብል ማሕበር ህግደፍ ምህላዋ ዝፍለጥ’ዩ። ኣብ ትሕቲ ሓደ ምልካውን ገባትን ስርዓት ዝነገሰሉ ኩነታት ንመሰላትን ማዕርነትን ሓርነታትን ደቂ-ኣንስትዮ ወይ ንዝተፈላለዩ ቀጸላታት ሕ/ሰብ ዝውክልን ዝጣበቕን ማሕበር ክህሉ ኣብ ተመክሮታት ዓለም ተሰሚዑን ተራእዩን ኣይፈልጥን’ዩ። ብድሕሪ ሕጂ’ውን ክስማዕን ክርአን ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ከኣ ብፍሉይ ክህሉ ዝኽእል ሰነ-ሓሳብን ክውንነትን ብዘይምዃኑ፡ ሃገራዊት ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ህግደፍ ብርግጽ ቀንዲ መጋበርያ ናይቲ ስርዓትን ጉጅልኡን ደኣንበር፡ ንባዕላ ካልእ ፋይዳ ዘለዎ ፖሎቲካዊ ትርጉምን ናጽነትን ክህልዋ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝሕሰብ ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ።

ካብ ዕለት ንዕለት ንእከይ ፖሊስታትን ተግባራትን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ምምራቕን ምድጋፍን ሓሊፋ ነቲ ግሉጽን ኣስካሕካሕን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ጭቆናታት ይኹን ኢ-ሰብኣዊ ግህሰታትን ተግባራትን ብጩቕ ክትብል ኣይትኽእልን’ያ። ብግብሪ’ውን ተሰሚዓ ኣይትፈልጥን’ያ። እንበኣርከስ ካብዚ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ብስም ሃገራዊት ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራን ተሰይማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ትነጥፍን ዘላ ፍጹም ክፈላለዩ ዘይኽእሉ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲምን ትካላት ጭቆናን ክሳብ ዝኾኑ፡ እዞም ኣካላት’ዚኣቶም ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክሳብ ዘይተወገዱ፡ መሰላትን ማዕርነትን ሓርነታትን ደቂ-ኣንስትዮ ተኽብር ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ሓዳስ ኤርትራ ክትህሉ ዝኸኣል ኣይኮነን።

እንበኣርከስ ኣብዚ ህሞት’ዚ ደቂ-ኣንስትዮን ኣዴታትን ኤርትራ ነቲ ኣብ ሃገርና ተንጠልጢሉ ዘሎ ተኣፋፍን ኣሰካፍን ፖሎቲካዊ ኩነታት ብግቡእ ብምግንዛብ፡ ብገባቲ ስርዓት ህግደፍ ከም ቀዳሞትን ልዕሊ ኩሉን ተጎዳእቲ መጠን ቀንዲ ጸላኢአን መን ምዃኑ ብምልላይ፡ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ብናህሪ ክለዓላ ይግባእ። እቲ ከም ፍርቂ ሕ/ሰብ፡ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዘበርከትኦ ታሪኻዊ ቅያታትን ጅግንነትን መስዋእትነትን ክሒዱ፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብዝኸፍአ መልክዑ ኩሉ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ይኹን ኣድማሳዊ ሓርነታት ደቂ-ኣንስትዮን ኣዴታትን ኤርትራ ገፊፉ፡ ንመዳርግቲ ዘይብሉ ዳግማይ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ ማሕበራዊ፡ ጭቆናታት ክወድቓ ዝገበረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ሓዳስ ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ንምምስራት ብዕቱብ ክቃለሳ ይህልወን። ምክንያቱ ከኣ ብዘይተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ዝኽእል ደሞክራስያዊ ለውጢ ምሉእን ብቑዕን ክኸውን ስለ ዘይኽእል።

ዓወት ንቃልስታት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ!!
08 መጋቢት ንዘለኣለም ተዘኺራ ትንበር!!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)
07 መጋቢት 2014

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.