ብሊና ዕግሎ-ሻኑዅ(ኮንፈረንስ) እስቶኾልምል

ብሊና ዕግሎ-ሻኑዅ(ኮንፈረንስ) እስቶኾልምል
08 ትልድ 10-08-2015 ኣኽራሲክ እርጋዂ
ሰርገልድ ደኩዅ።

እና አወት ህድግሶ ህንባኹው ግርጋትሊ ብሊና ዕግሎ-ሻንዅ(ኮንፈረንስ) እስቶኾልምል ኣኽሮ ሻን ሓይሳን ብሊና መቕርሕ እስቶኾልሙ ሺራዂልድ ነየትናዅዲ ግብርሊ እርግሮ ሰሄርናዂዲ ግን። እና መቕርሕ ስቶክሆልሙ እክባ እኩዂ ኒ ብርፍ የትልድ 25 ኤመታት ደኩሶ ህንቦ ህንበኲ። እና እክባ በ ሪል ኣኽን ጅዋ ይና ኮሊትል ብሊንሲ ና ጋብ ዲ ና ዓዋዲት ና ናይ ዲ ተብድኖ ጉድጉድነድ ፈለዃ ሻዂ ግን። ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡ እና ዕግሎ-ሻኑዅሲ ‘’ኳኽ ኣንእከላዂ’’ ዮ ለበከድ ከልብሮ ኒ ተምኔት ሰና ጠፍሖ ሰርገልዶ ሻንዲ መቕሪሑኹር ለመለም ዩዂር። ውረድ ብሊና መቕርሕ እስቶኾልሙዂ ኣኽኒ ናው ሽጝናዂ ክንፈረንስ፣ ብሊንሲ እክብነዲ፣ ና ወራት ሲ ና ላውድ ሻኽድኖ፣ ለመለም የንቱረዲ ኣኽውድ።

እና ግርጋ ኒል ተኸቱዲ ሺራዂዲ ላ ልጝል ዓገልና እማ ና ብጅኽ ረኤይ እክቡስኽር ና ፈራዕስኽር ና እምነትስኽር ገምድኖ ብሊና ወረበድኽር ታምም ገቢለትኽር ዋዓድ ጋብዲ ዓዋዲዲ ኣዋኸ ዳበርን ያዂ ኒ ንሰልፍ ግን። የሙሙ ገሸው በደርኖ ጥፍሕድኖ ወራሲ ደበልትኖ ሻኽንነዲንሉ ግርም ፈሩዂ። ዪና ቀልብ ኣዳንዶኽር ሚኺርሰውሲ ኤልብድሮኽር ዪና ሻን ኣምራንሲ ዓደሞኽር ተሪሶኽር ና ደም ደመድ ረደቕድኖሉ ሓቐፍንዂ። ኒ ተርልድ ኒ ድⶔንል ኣኽራስክ ሕሽምድ እንቲ ጋቢ ኣን ግጅሪ ኒኪደኩ ዪልድ ኒድ እወሉ ያዂ ዕግሎት እርጝነዲን ፍንሕኒሕ ብሊናዂ ዓጀብዳዂዲ ደንቢራ ወንተረጋኹዲ ኣኸት መስከርዱዂ። ገድም እነ ፍኒሕኒሕ ብሊኑዂ ቀረጭሰንኻ ጠጥዓኹ አበድረንኻ ትዲሰና ፍዲሰና ባጋዂ ጊራ ኣኽሮ ከወልደንኻ ገለርየት እሰ ሕንፍሎ ዶኳዂ ኣኸት ቛልስቱዂ። እን ሓደርኖ እርግናዅርድ ዪና እምነትል እምነት፣ ዪና ላሕሚል ላሕማ ኮዶ ዪና ሳደስ ሰማ ዓረግዱዂሉ።

ሻን ሓይሳን እና ክድመት ኒን ለመለምድ ጋእ ዪስታዂ ግን። ናጝር ሙርቛ ብሊናዂ ብሄር ክድመት ጨበረኩሉ። እና ዕግሎ-ሻንዅ (ኮንፈረንስ)ኽር ብሊና ጭገምዲ፣ ና ጋብ ድድሮ ጀርብሰትዲ፣ ኒ ብራ ወረርሰትዲ፣ ኒ ቊርኻ ቅሬናተል ፋሕ የነትዲ ቛሎ ህንበኲ። እና ጨገም ጀረዮና ህንባዂሲ ካርኖ ኣከን ብሊን ክድመትድር ላሕመድር ለመለም ዩኖ ዋነትና መገለይ እዎ ህንበኲ። ናውክ ዪን ህንብናዂልክ እክብስኖኽር እኺርኽርሲ ካባኹ እካ እክብ (መሕበር) ኢስኖኽር ተቛዂ ሙዂር ዪና ከስል ገምዱዂና። እና ፊና ኒን እርግናኽርድ ካያ ኣኽጚ ዋስና ብነድ ውሪ ክድመትድ ውሪ ሺርጝድ ከብትነኽርስር ቛላኹ ሻና ፊና ግን። ኒ በሀርድ ናውክ ጃለስናዂ ኣኽሮ አመረድ ኣከው ክድመት ብሊና ገብለት ጋይትኖ ህንብናኽር ድ መደብ እሰ ህንበኲ። ዪና አክ ኣካንሊ ዲባታት ሻኑ መህድኖ አመራ ደንብኻ እና ዲባታት እክብሶ ላሪ ገሽ ኤሮቢል እሲኖ ሓለንሶ ህንበኲ። ‘’ብሊናር ክድመትድ ጃቢትኒ ያዂ’’ ዪና ጀመራ ኣኾ ናውክ ዪና በና ዪና ሙርቛድ እሲኖ ዪና ዋጅብ ኣኸት ዪን ህንብናኹ ኮሊትልክ ኮድጝኒን።

ሻን ሓይሳን ኮንፈረንስ እስቶክሆልሙዂ ዪና ወራትሲ ኤሪው እሲድኖልና ወላ ጀረበነን ቀድረግነት ቋሎ ዪን ህንብናዂልክ ዪና ገቢለትድ ሓመምኖኽር ኮድጝኖኽር ሞኾኾ ኒ ዕግሎት ሰላምድር ሰገልድር ዱⶔዂ።

እስቶኾልም መደርተው ዪና ሻን ሓይሳን ና ነብረድር ና ዓቚድር ና ወሸቐድር ገሽ ፋርሕድ ከለብረውሲና ዓየሸውሲና ሓመድነኩን።

ሰርገል ዪና ኮልስኽር ዪና ወረበድር!!
ገሽ ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ ሆደ!! 8/14/2015

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.