ስርሒት ዘኢትነገር!!

ስርሒት ዘኢትነገር!!

ብመጀመርያ ርሑስ በዓል ዳግማይ ትንሳኤ ንኹሉኹም ኣመንቲ እምነት ክርስትና፡፡ ሎሚ ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓንደረቦ ኢለ ዝጸሓፍኩዎ ጽሑፍ፡ ኣብ መጠረሽታ ብዝኣተኹዎ ቃል፡ መብጽዓይ ኣኽቢረ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ካብቲ ዝረኸብኩዎ ሓበሬታ ከካፍለኩም፡ ኣሃዱ ይብል ኣለኹʼሞ ኣይተስተዋሕድዎ፡፡ ከምቲ ኣቦዋት ዝብልዎ ዘለካ ተወከፍ ዘይብልካ ኣይትሰከፍ ኢዩ፡፡ ጽልኡለይ እዚ እንከለዎ እዛ ዓዲ ዓዲ ኩልና፡ ርስቲ ኩልና እንከላ ንበይኑ ከም ትብጽሖ፡ ገለ ምዕሮ ገለን ቁንጣሮ ኣፍልጦን ሓበሬታን ሒዙ ክሰብ መቓብር ዝጓዓዝ ድኣ፡፡ ሚስጢር ካልእ ኣርእስቲ ኢዩ፡፡ እንተ ሓበሬታ ግን ተወሳኺ ደፋኢ ሓይሊ ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ከምቲ ደጋጊመ ዘስምረሉ፡ ሎሚ እውን ነቲ ሰኣን ቅኑዕ ሓበሬታ ምርካብ፡ ዕፍ ኣምጽኣቶ ብዝዓይነቱ ሓበጀረዋይ ወረ ኣእዛኑ ዝጸመመ፡ ቅኑዕ ሓበሬታ ንኸይረክብ ፍጹም ዝተሓረመ ህዝብና፡ መዓሙቕ ኣቲና ሓቂ ከነስንቖን ከነፍልጦን ግቡእናን መሰልናን ኢዩ፡፡ እቲ ምንታይ ብዝሓለፈ ሓቂ ኣብ ግዚኡ ብዘይ ምፍላጥና ዝተሃሰናዮ ይኣክል፡፡

ናብ ዕለት 20 መጋቢት 2015 ዓ/ም ኣብ ዘውገሐ ዳዝዳዝ ሰዓት ኣርባዕተን ፈረቓን፡ ኣብ ክልተ ቦታታት ሃገርና ድምጺ ፍትሒ ድምጺ ይኣክል ኣቃሊሑ፡፡ ብርሕቀቶምን ትሕዝተኦምን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልተ ትካላት ስርዓት ህግደፍ ከቢድ ድምጺ ቶኽሲ ተሰሚዑ፡፡ ኣብ ማእከል መዐደኒ ወርቂ ቢሻን ኣብ መንጎ ትኹልን ማይ ዕዳጋን ዝርከብ፡ ብስም እንዳ ኣመሪካ ዝፍለጥ መኽዘን ኣጽዋርን ተተኮስትን፡፡ንስርዓት ህግደፍ እቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ፍጹም ዘይተጸበዮ ድቦላ ነገር ኢዩ፡፡ ከቢድ ስንባደን ነውጽን እውን ፈጢሩሉ ይርከብ፡፡ ስለ ዝኾነ ነቲ ብዘይ ተሓዚ ኣብ ልክዕ ቦትኡ ዝተሓጕሞ ማሕኈማ፡ ሚስጢር ናይቲ ዘኢትነገር መውቃዕቲ፡ ከም ደም ክሩምቲ ንውሽጢ ውሒጡ ጥርቅም ክብልʼዩ መሪጹ፡፡ ክሳብ እዚ መጠረሽታ ደቓይቕ እውን ነቲ ዘጋጠሞ ከቢድ ዕንወትን ክሳራን ዕፉን ብሽፍኑ ሒዝዎ ኣሎ፡፡ የግዳስ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ጽሑፈይ ዘቐመጥኩዎ ሰብ ዝፈልጦ ድቓላ ሓኒቕክን ኣይተቕተላ ኢዩ፡፡ ህዝቢ ብዓይኑ ዝረኣዮን ብእዝኑ ዝሰመዖን ቅሉዕ ነገር ክትሐብኦን ክትሽፍኖን ምፍታን፡ መርኣያ ድኹም ዓቕምኻʼዩ፡፡ ብዝኾነ ቅድሚ ስርሒት ዘኢትነገር ከመይ ነበረ? እንታይ ዕንወት ከ ወሪዱ ምዝርዘረይ፡ እቲ ሓበጀረወይ ዑፍ ኣምጺኣቶ ተባራርን ተባራዕን ወረታት ስለምንታይ ናብ ዝብል ቅድም ክምልስ ክፍትን እየ፡፡ስለምንታይ ከም ኣርእስቲ ስርሒት ዘኢትነገር ኢለ ሰይመዮ ውን ኣብ መጠረሽታ ክምልሶ እየ፡፡

ብመጀመርያ ስለምንታይ ስርሒት ዘኢትነገር፡ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግበኦ ኣቓልቦ ንኸይረክብ፡ ጫሌዳ ነገራት እናተወሰኾ፡ ኣብ ህዝቢ ዝተፈራረቐ ስሚዒታት ንኽንጸባረቕ ተገይሩ?እዚ ዘልዓልኩዎ ሕቶ ብሰለስተ መንገድታት ክንርእዮን መልሲ ክንህበሉን ግድን ኢዩ፡፡ እቲ ቀዳማይ ንእሽቶ ብትኽክል ዘይተረጋገጸ፡ ምስቲ ዘሎ ክውንነት ናይ ዓድና ፍጹም ዝተዓብሰን ፍርሂ ዝተሓወሶን ነገር፡ ዝተማለአን ዘተኣማምንን ሓበሬታ ክትረክብ ካብ ዘይ ምኽኣል ዝብገስ እዩ፡፡ ነቲ ሓበሬታ ወይ ተካብዶ ወይ ተፍኩሶ፡፡ ይኸውን፡ ይበሃል፡ ተባሂሉ፡ ዝበሃል ቃላት ውን ይውሰኾ፡፡ ካብቲ ቐንዲ ሕመረት ናይቲ ሓበሬታን ናይቲ ዘጋጠመ ኩውንነትን ግን ኣይትወጽእን፡፡ መብዛሕተኣን ነጻ ናይ ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታ ዘቃልሐኦ እንተ ተዓዚብናዮ ውን ከምኡ ቃና ዝነበሮ ኢዩ፡፡ ጋዜጣ ኣል ሰሓፋ ሱዳን ከም ዝዘርጋሓቶን ዝበለቶን ዝብል ናይ ኣብዝሓ መወከሲ ናይቲ ሓበሬታ ዝነበረ ኢዩ፡፡

እቲ ካልኣይ ባዕሉ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣንፈት ናይቲ ሓበሬታን ሰማዒ ህዝብን ንምጥፋእን ንምዝባዕን ንምዕፋንንዝጥቀመሉስውርናይ መናፍሕ ተግባራት ኢዩ፡፡ ኣብቲ በቲ ስርዓት ኮነ ተባሂሉ ዝፍነው መናፍሓት ኣይነበረን፡ ኣይተገብረን፡ ውጹእ ሓሶት ካልእን እንተ ተባህለ ኣየገርምን፡፡ ዕስራን ኣርባዕተን ዓመታት ሓቂ ክገልጽን ቅኑዕ ሓበሬታ ንህዝቢ ከስንቕን ዘይረኣናዮ ስርዓት፡ ሎሚ ዘይበህሪኡ ክለብስ ኣይንጽበዮን፡፡ ኣብቲ ወግዓዊ ናይ ዜናን ሓበሬታን ትካሉ ኣፉ መሊኡ ሓሶት ክብል ትብዓት ከም ዘይብሉ ውን ተመኩሮ ግርም ገይሩ ምሂሩና ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ኣብዞም ክልተ ቀዲመ ዝጠቐስኩዎም ኣካላት ብዙሕ ክብል ኣይደልን እየ፡፡ እቲ ክምለስ ዝግበኦ ሕንቅል ሕንቅሊተይ አብቲ ሳልሳይ ስለ ዝኾነ፡፡

እቲ ኣሰካፍን ዘተሓሳስብን አብቲ ንለውጢ ንቃለስ ኣለና እናበለ ዝንቡዕን ካብ ሓቂ ዝራሓቐን ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ዘቕርብ ዘሎ ኢዩ፡፡ እዚ ሳልሳይ ኣካል ንዘቕርቦም ሓሳባት ብጭቡጥ መርትዖታት ንምንታይ ዘየሰንዮ፡፡ ብርግጽ ከ እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብን ትንተነን መግለጽን ሓቀኛ ሓበሬታ ረኺቡሉን ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ምርምር ኣካይድሉን ድዩ ክምለስ ዝግበኦ ሕቶ ኢዩ፡፡ ብዓቢኡ ከኣ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ዘሕምሞ ዝተዘብጠ ቀታሊ ስርዓት ኮይንካ ንስኻ ጠበቓ ምዃን ብኸመይ መንገዲ..? ክሳብ እዚ መጠረሽታ ሰዓታት ስርዓት ህግደፍ ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ኣየር ኮነ ናይ ተወንጫፊ መጥቃዕቲ ወሪዱኒ ኣይበለን፡፡ ኣይከሰሰን ወን፡፡ እቲ ምንታይ መን ዳዕሚኹዎ ሕርሕረይ ገይሩ ይፈልጥ ኢዩ፡፡ ተሓጓሚ ዘየእወየ ተሓዚ ውን ዘይኮንካ፡ ጫሌዳ ሓበሬታ እናኣምጻእካ፡ ነቲ ቅኑዕን ብትብዓትን ጅግንነትን ኤርትራውያን ዝተፈጸመ ስርሒት ዘኢትነገር፡ ኣንፈቱ ከም ዝስሕት ምግባር ድኣ ስለምንታይ..? ጽባሕ ታሪኽ ዝሓተካ ገበን ምፍጻም ኢዩ፡፡ እቲ ምንታይ ስርዓት ህግደፍ ከም ኩሎም ዓመጽቲ ስርዓታት፡ ይቕረብ ይርሓቕ ግብኣተ መሬቱ ክአቱ ኢዩ፡፡ እቲ ንፍትሕን ደሞክራስን ብሓቂ ዝደልያን ዝቀለስን ዘሎ ውን ዓዱ ክኣትው ኢዩ፡፡

ምስዚ ብምትእስሳር ከነስተባህለሉ ዘለና ክልተ ዓበይቲ ነገራት ውን ኣለዉ፡፡ እቲ ቀዳማይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሊ ኣየር መሬት ኤርትራ ጥሒሱ፡ እቲ ኣብ መኽዘን ኣጽዋርን ተተኮስትን እንዳ ኣመሪካ ዝተፈጸመ ንግዚኡ ንጸጋም ገዲፍና፡ ኣብቲ ህግደፍ ምስ መሻርኽቱ ካናዳዊ ትካል ኔብሰን ዝውንኖ መዓደኒ ወርቂ ቢሻ፡ ብኣየር ኮነ ብተወንጫፊ ክሃርምን ከዕኑን ተኽእሎ ኣለዎ ድዩ…? ተኽእሎ ክብል እንከለኹ ኣህጉራዊ መሻርኽቲ ንዘለዎ ትካል ብዘፈቐደ ኣዕኒኻ፡ ከም ድላየይ ብዝዓይነቱ ሕጊ ጫካ ክትከይድ ከምዘይ ትኽእል፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጥ ድዩ ኮይኑ…? መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሊ ኣየር ኤርትራ ጥሒሱ፡ ኣብ መዓደኒ ወርቂ ቢሻ፡ ናይ ኣየር ኮነ ተወንጫፊ ደብዳብ ኣካይዱ ዝበሃል እምበኣር፡ ትያትሮ ዓያሹ ኢዩ፡፡ ነቲ ስርሒት ዝፈጸሙ ጀጋኑ ስርሒት ኣግእዞ ኢሎም ዝግባእ መግለጺ ሂቦምሉ ኣለዉ፡፡

እቲ ካልኣይ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ዝብል ሸቐጥን ምድንጋርን ይጽነሓልና፡፡ ኣብዛ መዳሕንትና ዝተቐብረላ፡ ዝተቓለስናላ፡ ዝደመናላ፡ ዝተሰዋእናላ፡ ዝሰንከልናላ፡ ዝኸርተትናላ ግን ከኣ፡ ከም መልኣኽ ብዘምለኽናዮ ኢሳይያሳዊ ሳጥናኤል፡ መፈጠርና ክሳብ ንጸልእ ዝተገፋዕናላ ኣጸቢቕና ንፈልጣ፡ ብህግደፍ ትጉሕጓሕን ትባድምን ትነጽፍን ዘላ ኤርትራ፡ ኣሽንኳይ ንብረት ሃብቲ ህይወት ኤርትራውያን ውን፡ ኣብትሕቲ እቲ ስርዓት እንተሃሊኻ ናቱ ናየ ሓላሉ ኢኻ፡፡ ኣየናይ ዝተኣስረ ንጹህ ኤርትራዊ ኢዩ ብሕጋዊ ተታሒዙን ኣብ ሕጋዊ መጋባእያ ፍርዱ ዝሰመዐን ዝተማጎተን፡፡ ኣየናይ እሱር እዩ ቤተሰቡ ክበጽሕዎ ዝተፈቕዶን ስልጣንያ ወላዲቱ ዝተዓንገለን፡፡ ኣየናይ ህዝቢ ኢዩ እንትርፎ ስምዓናን ተኣዘዘናን ክዛረብን ክነቅፍን መሰል ዝተዋህቦ፡፡ ኤእ ሃየንታ ህዝቢ ሓያል ኢዩ፡፡ እዚ ጮቖቕ ኢሉ ዘጥረዮ ገዛውቱ ዝፈርሶ ዘሎ ህዝቢ ወርቂ ቢሻ እንታይʼዩ ዓቢሱሉ፡፡ እዚ መሪር ኣውያቱ እናቃለሐ ብዘይ መጽለሊ ብቑርን ጸሓይን ተለብሊቡ ኤህ ኢሉ ዝረግም ዘሎ ህዝቢ፡ ብኣቕራሽ ወርቂ ቢሻ ብዝዓንተሩ ደምህትን ኣርበኞችን ተደፊሩ እምበር መኣስ ከቢሩ፡፡ እዚ ንብረት ህዝቢ ኢዩእናበልካ ስምዒት ህዝቢ ከተረሳስንምፍታን ምናልባት ቀደም ብዓያሽና እንከለና እምበር ሎሚ ኣይሰርሕን ኢዩ፡፡ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣሽንኳይ ዓበይቲ ብቢሊዮናት ኣቕራሽ ዝትመን ትካላት ክውንን፡ ነታ ደም ርሂጹ ተሰዲዱ ዘጥረያ መጽለሊቱ ተራ ገዛ እውን ክልተ ካብ ሚእቲ ዕላዊ ጉቦ ንስርዓት ህግደፍ እናገበረ ኢዩ ዝሕልዋ ዘሎ፡፡

እቲ ሓቂ ከምዚ ብሓጺር ዝገለጽክዎ ክንሱ፡ ስለምንታይ ኢዩ ግን ኣብ ክንዲ ተዓወት ተዓወት ኢልካ፡ ነቲ ዝተፈጸመ ጅግንነት ኣብ ክንዲ ምምጓስ፡ ኣሰከፍትን ዘይነበሩን ጉዳያት እናልዓልካ ናብ ወየ ምባል ተኣትዩ፡፡ ኣብዚ ጉዳይዚ ሰፊሕ ትንታነ ክወሃቦ ይከኣልʼዩ፡፡ ኣጠቓሊለ ክርእዮ እንከለኹ ግን ዜርካ ዜርካ እታ መደምደምታ ሓንቲ ኢያ፡፡ ንሕና ዘይንፈልጦ፡ ንሕና ኢድና ዘይመለስናሉ፡ ንሕና ዘይባረኽናዮ ንዓና ዘርብሕ ኣይኮነን ዝብል ግጉይ ናይ ህልኽን ቅርሕንትን ፖለቲካ ኢዩ፡፡ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብመልኣኽ ይኹን ብሰይጣን ዘድሕኖ ኢዩ ዝደሊ ዘሎ፡፡ ዘድሕኖ ድማ ኢቲ ኣብ ናይ ሓሸውየ ፖለቲካ ተጸሚዱ ዕንክሊል ዝብል ዘሎ ዘይኮነስ፡ እቲ ዝሰርሕ እቲ ህይወቱ ንመስዋእቲ በጃ ክኸፍል ዝተቐረበን ኢዩ፡፡ ስለዝኾነ ካብ ውህሉል ተመኩሮ ዓለምና ተማሂርና፡ ሕጂ እውን ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝመጽእ ኣሚና፡ ነቶም መስዋእቲ ንምሉእ ሓርነት ዝኸፍሉ ውፍያት ኣጆኹም ብምባል ንዕሰሎም፡፡ ተስፋ ክኾኖም ድምጺ ሓድነትን ስምረትን ነስምዓዮም፡፡ ካብ ናይ ዝቐበጹን ዝተሓለሉን ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝዓይነቱ ስሱዕ ፖለቲካዊ ስነሓሳብ ንውጻእ፡፡ኣብ መጠረሽታ ከምቲ ጩሩ ብዓቕማ ትሕጐም ዝበሃል፡ ናብቲ መዓሙቕ ኣትየ ዝረኸብኩዎ ውዕሎ ስርሒታት ዘኢትነገር ከመይ ነበረ ከብለኩም፡፡

ብመሰረት ኣብ ዕለት 30 መጋቢት 2015 ስርሒት ኣግዞ ብምባል ባዕሎም እቶም ሰራሕቲ ቅያ ዝሃብዎ መግለጺ፡ ስርሒት ዘኢትነገር ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ሚስጥራዊ ውዳበን መጽናዕትን ከምዝነበሮን ከም ዝተኻየዶን ዝተነጸረ ኢዩ፡፡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ዜሮ ሰዓት ማንታ መጥቃዕትታት ኣብ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓሓቑ ቦታታት ብዓወት ክፍጽም ዝኸኣለ፡፡ ፈጸምቲ እዚ ንስርዓት ህግደፍ ፍጹም ዘርዓደን ዘባህረረን ስርሒት፡ ብዘይ ዝኾነ ክሳራ ተልእኾኦም ብዓወት ከም ዝፈጸሙ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡ ክሳብ እዚ መጠረሽታ ሰዓታት ህግደፍ ነቲ ሚስጢራዊ ጽኑዕ ውዳበ፡ ክሰብሮ ይኹን ክሰልኮ ከም ዘይከኣለ እውንዝተጨበጠ ሓበሬታ ኣሎ፡፡ ኮይኑ ግን ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ዝኣመሉ ስርዓት ህግደፍ፡ በቶም ምኩራት ቀተልትን ጨወይት ኣባላት ስለይኡ፡ ብዙሓት ምስቲ ሚስጢራዊ ውዳበ ምትእስሳር ዘይብሎም ሰባት ይጨውን ይኣስርን ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ሓበሬታታት ኣሎ፡፡ መዓገሲ ከቢድ ጭንቀቱ እቲ ናይ ምእሳርን ምስዋርን ተግባራቱ ክቕጽሎ ምዃኑ እውን ርጉጽ ኢዩ፡፡

ስርሒት ዘኢትነገር ከመይ ነበረ…? እንታይ ዕንወትን ክሳራን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ኣውሪዱ ኩሉና ክንፈልጦን ክንሰምዖን ሃረር እንብሎ ጉዳይ ኢዩ፡፡ እቲ ምንታይ እቲ ዓወት ዓወት ኩልና ኢዩ፡፡ ኩልና ክንሕጎሰሉን ሞራልና ክንውስኸሉን ዝግበኣና ስርሒት ስለ ዝነበረ፡፡ ብመሰረት ኣብ መንጎ ትኹልን ማይ ዕዳጋን ብእንዳ ኣመሪካ አብ ዝፍለጥ፡ መኽዘን ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡ ውን መኸዘኒ ነዳዲ ዲፓ፡ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናይቶም ጀጋኑ ፈዳይን ስርሒት ዘኢትነገር ዝተሓረየ ኢዩ፡፡ ንምንታይ ስርሒት ዘኢትነገር ብምባል ሰይመዮ እውን ምስዚ ቀዳማይ ታርጌት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ኢዩ፡፡ ኣብዚ መኽዘን ኣጽዋርን ተተኮስትን እንዳ ኣመሪካ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ብስርዓት ህግደፍ በልዑል ሸርፊ ወጻኢ ዝተሸመተ፡ ንደርዘን ክልተ ጎደል ዓሰርተ ቢኤም 27 ወንጨፍቲ ሮኬታት ኣትዩ ነይሩ፡፡ እዚ ገና ኣብ ዝኾነ ዓውደ ውግእ ዘይተፈተነ ሓደስቲ ወንጫፊ ሮኬታት፡ ብሓለውትን ኣባላትን እቲ መዓስከር ዘኢትነገር ብዝብል ቅጽል ስም ዝጽዋዕ ዝነበረ ኣጽዋር ኢዩ፡፡ ህግደፍ መዓት ፈሲስዎ ከይፈተኖ እንዶሞ ተሃሚኹ፡፡

ብመሰረት እቲ ዝተኻየደ ውሕሉል መጽናዕቲ፡ ነዚ ሓደስቲ ኣጽዋርን ነቲ እልቢ ዘይብሉ ተተኮስትን ዝሓዘ ሃንገርን ድማ ከም ዕላማ ቁጽሪ ሓደ ተሰሪዑ፡፡ ኣብ ሰለስተ ሸነኻት ድማ ሰለስተ ብግዜ ዝትኮስ ተባራዕቲ ፈንጅታት ተጻዊዱሉ፡፡ ሰለስቲኡ ፈንጅታት ድማ ብዝግባእ ዕላምኡ ሃሪሙ፡፡ ሽዱሽተ ካብቲ ኣብ ዕላማ ዝኣተወ ሓደስቲ ኣጽዋራት ቢኤም 27 ወንጨፍቲ ሮኬታት ምሉእ ብምሉእ ብምዕናው ናብ ሓሙኹስቲ ተለዊጡ ኢዩ፡፡ ሰለስተ ከፊላዊ ዕንወት ወሪድዎ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ከም ዝኸውን ኮይኑ፡፡ ሓንቲ ድማ ንመዘከርታ ንስክላ ካብቲ ባርዕ ተሸንጢፋ ተሪፋ፡፡ ማዕረ ማዕሪኡ እቲ እልቢ ዘይብሉ ተተኮስቲ ተኸዚንዎ ዝነበረ ሃንገር እውን ናብ ሓሙኹሽቲ ተለዊጡ ኢዩ፡፡ እቲ መዓስከር ምሉእ መዓልቲ ክተክኽን ጸጸኒሑ ዝፍንጀር ነገራት ቶግ ተሮግሮግ ክብል ከም ዝወዓለ ተረጋጊጹ ኢዩ፡፡ እቲ ንኢሳይያሰን እሙናት ጀነራላቱን ዘሰንበደ ድማ እዚዩ፡፡ ኢሳይያስ ከም ኢራብ በሪሩ ናብ ከተማ ደቀምሓረ ብጋሕጋሑ ከም ዝረአ ዝገበሮ እዚ ሃንደበታውን ዕውትን መጥቓዕቲ ዘኢትነገር ሰራሕቲ ቅያ ኢዩ፡፡

እቲ ካልኣይ ኣብ ተመሰሳሊ ሰዓት፡ ሰዓት ኣርባዕተን ፈረቓን ወጋሕታ ኣብ መዓደኒ ወርቂ ቢሻ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ኢዩ፡፡ እቲ ዝየዳ መዛረቢ ዛዕባ ዝኾነ ድማ እዚ ዕላማ ቁጽሪ ክልተ ዝነበረ ስርሒት ኢዩ፡፡ ብሰራሕቲ ቅያ ፈዳይን ዝዓበየ ግምት ዝተዋህቦ ግን ዕላማ ቁጽሪ ሓደ ኢዩ፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ዝተዳጻወደ ፈንጅታት ብቑጽሩ እውን ዝተፈላለየ ኢዩ፡፡ ኣብ መዓደኒ ወርቂ ቢሻ ክልተ ፈንጅታት ጥራይ ኢዩ ተጻዊዱ፡፡ ክልቲኡ ድማ ብልክዕ ተተኲሱ ኢዩ፡፡ ሓደ ፈንጂ ብትኽክል ዕላምኡ ክሃርም እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ ምስ ባህርያዊ ትሕዝቶ እቲ ከባቢ ዝተወሰነ ዕንወት ኣውሪዱ ኢዩ፡፡ መሻርክቲ ህግደፍ ዝኾነ ካናዳዊ ኔብሰን እውን ኣብ መዓደኒ ወርቂ ቢሻ ሰብ ዝሰረሖ ሓደጋ ከም ዝወረደ ገሊጹ ኢዩ፡፡ ዋጋ ብርክታቱ ኣብቲ ተኣፋፊ ሰዓት ለጠቕ ክብል እውን ተራእዩ ኢዩ፡፡ ማንታ መጥቃዕጥታት ስርሒት ዘኢትነገር በቶም ምዑታት ሰራሕቲ ቅያ ጀጋኑ ዕላምኡ ሃሪሙን ተዓዊቱን ኢዩ፡፡ ኣብዚ ክንከዶ ዝጸናሕና ናይ ልዕሊ ዓሰርተው ዓመታት ቃልሲ፡ ዝገብር ኢዩ ተሳኢኑ ነይሩ፡፡ ስሪሒት 21 ጥሪ ወዲ ዓሊ ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር ንኽንብል፡ እቲ መገዲ ኣርእዩና ኢዩ፡፡ ጀጋኑ ኣባላት ፈዳይን ስርሒት ዘኢትነገር ድማ ማዕበል ፍትሕን ሓርነትን 2015 ክቕጽል ምዃኑ ኣበሲሮምና ኣለዉ፡፡ ተዓወቱ!!!!! ሓደ ነገር ግን ንልቢ ክኾነና ወስ ከየበልኩ ጽሑፈይ ክዛዝም ኣይደልን፡፡ ዕፉንሲ ካብ ከርሲ እታ ደቃቕ ጣፍ ሓርጭ ዝወጽእ ኣይመስላን!! ዝብል ሓያል ምስላ መለበሚ ይኹነና፡፡

ሚኪኤል እምባየ (ኣረንቺ)
[email protected]

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.