ኤርትራ ንኤርትራውያን! ንመን ድኣ..? – ሳልሳይ ክፋል

ኤርትራ ንኤርትራውያን! ንመን ድኣ..?

ሳልሳይ ክፋል

ቅድሚ ናብቲ ዘልዓልኩዎ እዋናዊ ዛዕባና ምእታወይ፡ ገለ ካብቲ ዝመጻኒ ኣዝዩ ብዙሕ ርእይቶታት ኣነ ውን ናተይ ትዕዝብትን ንእሽቶ ኣፍልጦይን ወስ ከብል፡፡ ብዙሓት ምስቲ ዘልዓልኩዎ ሓሳብ ዝሰማማዕ ጉዳይና ኣብ ሸንኮለል ኣይነእትዎ፡ ሕቶ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብቓልስና ተመሊሱ ዝተዓጽወ መዝገብ ኢዩ ዝብል ስለ ዝኾነ፡ ነቢቦም ንዝሃቡኒ ሃናጺ ርእቶኦም ከመስግኖም ይደሊ፡፡ ገለ ሒደት ግን፡ እንተስ ብፍላጥ ሓደው ሕጂ እውን ከምታ ዘለናያ ኣብ ሃለውሳ ንንበር ዝዓይነቱ ግብረ መልሲ እውን ኣንቢበ ኣለኹ፡፡ ናይ ገለ ከኣʼሞ ንቐባራይ ምርዳእ ብኣፍልጦ ዘይኮነ ብስሚዒት፡ ነቲ ናይዚ ኩሉ ገጢሙና ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጥፍኣትን ብርሰትን ተሓታቲ ዝኾነ፡ ኢሳይያስን ሒደት ጉጅልኡን ተቓወምቲ ዝመስሉ ጠበቓታት እቲ ስርዓት፡ ኲናት መን ከም ዝጀመረ እንታይ መረጋገጺ ኣለካ..? ለውጢ ንደሊ ኢና ግዳ  ንሓደ ኢሳይያስ ጸሊእካ ዘይኮነ ኣይትዛረብ ዝዓይነቱ ኢዩ፡፡ እታ እዋናዊት መዛረቢ ዛዕባና ኢሳይያስ ብሃሱሳቱ ኣብ ምክፍፋል ደምበ ተቓውሞ ዝደረሳ ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን እውን ይውስኹ፡፡

ሓደ ከነጽሮ ዝደሊ ኢሳይያስ ነዚ ኩሉ ወሪዱና ዘሎ ኣደራዕ ክጥጅእን ክገብርን ከም ሰይጣን በዓቲ በይኑ ኣይተጓዕዘን፡፡ ሕጂ ውን ኣብ ምጥፋእናን ምጽናትናን ንበይኑ ኣይኮነን ዘሎ፡፡ ቃልስና ምስ ሓደ ኢሳይያስ ጥራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን፡፡ ኢሳይያስን እቲ ባዕሉ ጸፍዩ ባዕሉ ዘንጫጨሖን  ጉጅልኡን ዘስረጾ ግናይ ኣተሓሳስብኡን መዓሙቕ ክድበዩ ኣለዎም፡፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ እንተዘይ ኮይኑ፡ መለሳ  ቆሎ ጥጥቖ ዝዓይነቱ ስርዓት ኣየድልየናን ኢዩ፡፡ በቃ ስልጣን ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ብዊንታ ሸፋቱ ዘይኮነ ብሕግን ስርዓትን ትመሓደር ሃገር ክትህልወና ኣለዋ፡፡ ንብዙሕነትና ማእከል ዝገበረ ሕጋውን ተሓታትን መንግስቲ ክህልወና ኣለዎ፡፡  ስለዚ ጽሑፈይ ምጽላእን ምፍታውን ንኢሳይያስ ዘይኮነ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ዝተበገስኩሉ ቁኑዕ ፖለቲካዊ ስነሓሳብ መሰረት ዝገበረ ኢዩ፡፡ መሰረታዊ ለውጢ ክረጋገጽ ድማ፡ ኣብቶም ስልጣን ብሰለማዊ መንገዲ ናብ ህዝቢ ከረክቡ ዘይክእሉ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ጠበንጃ ደምበ ተቓቀወሞ ክቐንዕ ኣለዎ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ስልጣን ብሰለማዊ መንገዲ ከረክቡ ከም ዘይክእሉ ብተደጋጋሚ ነጊሮምናን ርኢናዮምን ኢና፡፡

ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ ጥራይ ስለ ዝበሉ፡ እቶም ሞዴላት ጅግንነትን ሓርበኛነትን ዝኾኑ፡ ገዳይም መራሕቲ ገድሊ ኤርትራ ሕልፈቶም ማሕዩር ዒራ ዒሮ ኮይኑ ኢዩ፡፡ ናይ ትማሊ ተበግሶ 21 ጥሪ እውን ፍትሒ ይንገስ፡ ብቕዋም ዝመሓደር መንግስቲ ይተኸል፡ ብዘይ ክስን ፍርድን ተኣሲሮም ዘለዉ ንጽሃት ዜጋታትና ይፈትሑ ዝብል ህዝባዊ ሕቶ እምበር ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክንሸጣ ኢና ዝብል ኣይነበረን፡፡ እቶም ሃዋርያ ለውጢ ተባዓት ጀጋኑ ግን ሕጂ እውን ሕልፈቶም ሞትን ማሕዩር ካርሸልን ኢዩ ኮይኑ፡፡  ብቛንቋ ኢሳይያስን ኢሳይያስ ዘስረጾ ግናይ ኣተሓሳስባን ናይ ጅግና ጀጋኑ ክንሶም፡ ጉጅለ ተሳዓርቲ: ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጥዋ ሓሲቦም፡ ልእኻት ናይ ወያነ፡ እስላማዊ ምንቅስቓስ ዝብል ጸለሎ ጠቐነ ተቐቢኦም፡፡ ኢሳይያስ ዝደረሶ ንህዝቢ ኤርትራ ንዘንተ እለት እዳፈረሓን እንዳተጠራጠረን ከም ዝነብር እትገብሮ ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን፡: ኣብዓለም ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ናይ ሓዋሩ ጸላእቲ ኣለውኻ ዝብል መርዚ ስነ-ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ከም ዝሰርጽ ተገይሩ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ክሳብ ካብ ዓሚቕ ድቃስና ንበራበር ኣብዚ በዓትዚ ተሓቢኦም ኣብ ኮረሻ ምልኪ ተወጢሖም ዕድመ ስልጣኖም ከናውሑ እውን ኣኽኢልዎም ኢዩ፡፡ ሎሚ ካብቲ ከቢድ ድቃስና ምስ ተበራበርና ከኣ፡ ህዝቢ ኣብ ውሽጥ ስደትን ንቓልሲ ብማዕበል ክትንስእ ምስ ጀመረ፡ ካባ ተቓወምቲ ዝወደዩ ሃሱሳት ስርዓት ህግደፍ ንደምበ ተቓውሞ ዘራጊቶ ከእትውሉ ናዕታታት ኢሳይያስ ዜማ ቀይሮም ክደርፍዎ ንሰምዖም ኣለና፡፡

እንተ እቲ ንኲናት መን ጀሚርዎ ዝብል ግን፡ ንቐባራይ ምርዳእʼዩ ንዓይ፡፡ ካብቶም ኲናት ኢሳይያስ ከም ዝጀመሮ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ሓደ ኢየ፡፡ ኣበጋግስኡን መፈጸምትኡን ብውሑዱ ዝፈልጥ ሰብ እየ፡፡ ብዓቢኡ እውን ኣብታ 300 ገጻት ዝሓዘት ቦኽሪ መጽሓፈይ “ሚስጢረ ምብራዕ ኲናት ባድመ” ብዝብል ብሰፊሑ ኣቕሪበዮ ኣለኹ፡፡ ዝገርመኒ ነገር ግን ኣሎ፡፡ ዋላ ነቲ ኢሳይያስ ኲናት ባዕለይ ጀሚረዮ ብምባል፡ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ካሕሳ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ክትከፍል፡ ተገቲሩ ንኮሚሽን ካሕሳ ክታሙ ዘንበረሉ ሰነድ ክንጣበቐሉ ክንፍትን ዘሕዝን ኢዩ፡፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ትንፈር እምበር ጤል ኢያ ኣተሓሳስባ ድማዩ ሓሸውየ ዘእትወልና ዘሎ፡፡ ሰብ ዝፈልጦ ድቓላ ሓኒቕክን ኣይትቕተላ ዝበሃል ምስላ ደቂ ግዜ ኣሎ፡፡ ሎሚ ኢሳይያስ ጀማሪ ናይቲ ኣስካሕካሒ ኲናት፡ ኢሳይያስ ተሓታቲ ናይቲ ኩሉ ጥፍኣት ምዃኑ፡ ህዝቢ ብኣፈሙዝ ብረት ድኣ ኣፉ ተሎጒሙ እምበር ኣዳዕዲዑ ፈሊጥዎ ኢዩ፡፡ ወደሓንኩም፡፡

ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዘበነ ሕሱም ምልኪ ህግደፍ ኢሳይያስ እቲ ድርሰት መዓስ ኢዩ ደሪስዎ፡፡ እዚ ሕጂ ንኣእዛና ዘጽምመና ዘሎ ትያትሮ፡ ኣብቲ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ንምእላይ ዝተገብረ ኲናት ሕድሕድ 1981 ኢሳይያስ ኣልዒልዎʼዶ ነይሩ ይኸውን? ኣብ 1982 ኣብ ወፍሪ ዘመቻ ቀይሕ ኮኾብ (ሻድሻይ ወራር) ተጋደልቲ ሕወሓት ኣብ እምባታት ሳሕል ብሓደ ምስ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንደርጊ ክምክትዎን ክስውኡን ከለዉ ኣይንደልየኩምን ተኣለዩልና ተባሂሉʼዶ ነይሩ ይኸውን? ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኲናት ሽረ ክሳብ ምእታው ኣዲስ ኣበባ ምስ ናይ ቃልሲ ብጾቶም ተጋደልቲ ህውሓት ብሓደ ክምርሹን ክስውኡን ኣይፋልናን ናይ ሓዋሩ ጸላእትና ኢኹም ተባሂሉʼዶ ነይሩ ይኸውን?  ኣብ ተስዓታት ማለት ኣብቲ ጽቡቕ ዝምድና ስርዓት ህግደፍን ወያነ ኢሂወደግን ዝነበረሉ ግዜ ንፈውሲ ማሕላ ተላዒሉ ይፈልጥʼዶ ነይሩ ይኸውን…? ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ኢትዮጵያ ነበር ነፍስሄር ኣቶ መለስ ዜናዊ ምስ የመን ኣብ ዝተገብረ ኲናት ብጉዳይ ሓንሽ “ኣፍንጫ እንተሃርመ ዓይኒ ይነብዕ” ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝእወጅ ውግእ ኢድና ኣጣሚርና ኣይንርእን እንክብል፡ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ጭርሕʼዶ ሰሚዕና ንኸውን…? ኢሳይያስ ኣብ መንበረ ምልኪ ተኾይጡ ክነብር ምእንቲ፡ ታንክታትን መዳፍዓትን ኣምሪሑ፡ ናይ ዕብዳን ውግእ ክጅምር እንከሎ፡ ብስልበጣ ወያነ ወሪሩና፡ ሞኮንናትና ቀቲሉ ክበሃል እንከሎ ኤርትራ ንኤርትራውያን ትያትሮ ተደሪሱ ዶ ነይሩ ይኸውን…? ሃዋርያ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኮኑ ሓርበኛታት ገዳይም መራሕቲ ገድሊ ኤርትራ ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ ኣብ ዝበልሉ ድራማ ኤርትራ ንኤርትራውያን ንሰምዕ ነይርናʼዶ ንኸውን…? እዝን ቁጽጽርን ስርዓት ህግደፍ ተበታቲኑ ብሰንኪ ዓቕሊ ጽበት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት 25 ኪ.ሜ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ንኽኣቱ ኢሳይያስ ተንበርኪኹ እሺ ክብል እንከሎ ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣእዛና ሰሚዕዎʼዶ ነይሩ ይኸውን……..ወዘተ…..ወዘተ……እቲ ዝርዝር ብዙሕ ኢዩ፡፡

ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን መዓስ ኢዩ ተደሪሱ….? ኣሕዋት ኣይንዓሹ ምምርማር ዝመስልዎ የለን ንመራመር፡፡ እዚ ድርሰት እዚ ናይ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓመታት እዋናዊ ትያትሮ ኢዩ፡፡ ስለምንታይ እዚ ትያትሮዚ ኣብዚ ናይ መጠረሽታ ዋግዋጎ ግዜ ተላዒሉ..? ኣኸር ጣልጋ ዝበሃል ኣሎ፡፡ ናይ መጠረሽታ ጥይት መፈላለይ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ክኸውን ዝተደርሰ ትያትሮ ኢዩ፡፡ ንሓደ ዋና ሓላይ ህዝቡ ሃገራዊ ነቲ ሓደ ጓና ሸያጢ ዓዱ ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብር ትያትሮ፡፡ እዚ ትያትሮ እዚ ሎሚ ድኣ መልክዑን ሕብሩን ቀይሩ እምበር ስርዓት ሃጸይ ሃይለ ስላሴን ስርዓት ደርግን ህዝቢ ንምድንጋር፡ ድምጺ መሰለይ ኢሉ ዝተላዕለ ህዝቢ ኤርትራ ብኣፈሙዝ ጠበንጃ ንምዕፋን ዝተጠቕምሉ በልዩ ዝተጓሕፈ ድርሰት ኢዩ፡፡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መሰል ሕቶ ናይ ናጽነት ሕቶ ክንሱ ጀብሃን ሻዕብያን ብሽያጥ በንዚን ተዓሲቦም ንኤርትራ ናብ ዓረብ ክሸጥዋ ዝደልዩ ተገንጸልቲ ኢዮም እኮ ተባሂሉን ኣእዛን ግሩሃት ኢትዮጵያውያን ኣጽሚሙን ኣደናጊሩን ኢዩ፡፡ ኤርትራ ብመስዋእትናን ድምጽናን ነጻ ሉኡላዊት ሃገር ድኣ ኮይና እምበር ናብ ዓረብ ክትሽየጥን ክትልወጥን ኣይተራኣየን፡፡ ሕጂ እውን እቲ ግጥሚ ንሱ ዜማ ተቐይርዎ ክድረፍ ንሰምዖ ኣለና፡፡ የግዳስ መንዩ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጣ…..?

ኣብ መጠረሽታ ስለምንታይ ብቓልስናን መስዋእትናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ክብሪ ሎሚ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ተደልዩ፡፡ ስለምንታይ ኤርትራውነትና ብመንጽር ምውድዳር ምስ ህዝቢ ትግራይ ብፉሉይ እውን ብመንጽር ምውድዳር ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ክኸውን ዝፍተን ዘሎ….?

ራብዓይ ክፋል ይቕጽል………………….

ሚካኤል እምባየ (ኣራንቺ)

[email protected]

Tele +251-921924501

Surviving the terror of the organ-harvesting trade

An Eritrean refugee living in Melbourne gives horrific details of human traffickers and organ harvesters in the Sinai.

An Eritrean refugee living in Melbourne has given horrific details of human traffickers and organ harvesters he says held him captive for months in Egypt.

The man, kidnapped in Sudan and taken to Egypt’s Sinai Peninsula, says he feared he would die as Bedouin tribesmen demanded either a ransom or one of his kidneys.

He is one of a small number of survivors in Australia of what has become a notorious trade in people and their organs in the lawless Sinai.

 

Beyene Weldegiorgis has the details.

 

Samson Habtemariam was 26 years old when he fled Eritrea, hiding in a truck.

He had been imprisoned for more than a year, then held under house arrest, accused of cooperating with opposition forces.

But after crossing the border, he was caught by Sudanese security forces, who sold him as a prisoner to a tribe of Bedouin called the Rashaida.

Samson Habtemariam eventually found himself in the Sinai Desert in neighbouring Egypt, along with other victims of a human-trafficking and organ-harvesting operation.

He has told SBS Radio’s Tigrinya program tribal leaders ordered them to pay a ransom of more than 30-thousand dollars or they would lose their kidneys.

(Tigrinya, then translated:) ”They told us that they would sell one kidney for $25,000 and two of our kidneys for $50,000. Then all of us decided to die, as there was not any way to save our lives. Some three or four people were dying every day. We were blindfolded, we couldn’t see each other, and, therefore, we could not discuss anything. You could not know who is dying or alive. Because there was a guard for 24 hours, we could not discuss anything.”

 

He says he and the others were held in a house where kidneys were removed.

(Tigrinya, then translated:) ”The house was full of human bodies. If you pick anything from the ground, you find human hairs, bones. These bodies were the people who died after their kidneys have been taken. After the operation, they dump the body in that house. There were bodies that were thrown outside as well.”

Samson Habtemariam says he was imprisoned for six months, with his family unable to raise the ransom.

 

Then one night, he and others in the camp staged a mass breakout.

(Tigrinya, then translated:) ”Thirty-five of us were tied. If one of your hands is free, the other one is tied with another leg. You cannot run, but we ran by rolling on the ground. Then, they started to shoot at us. From the 35 people, most of them were killed. Two of them entered Israel on the same night. Nine of us were hiding in bushes. In total, 11 people escaped.”

 

He says he initially found refuge in a mosque.

 

He then travelled to Cairo, before being resettled in Australia by the United Nations relief agency, the UNHCR.

The director of Human Rights Concern Eritrea, Elsa Chyrum, says Mr Habtemariam’s case is definitely not an isolated one.

”Many like him who fled persecution in their own country were kidnapped at the Eritrean and Sudanese border and sold and resold by traffickers to the highest bidders and, from there, taken to the Sinai Desert. There, they were subjected to torture, rape, chained and beaten, and also demanded to pay ransoms up to $45,000 per person. We have interviewed many people who were asked to pay between $30,000 and $45,000. So for the traffickers, it becomes an income-generating business.”

 

Sister Azezet Kidane, also known as Sister Aziza, is an Eritrean-born Catholic nun who works as a volunteer with Physicians for Human Rights Israel.

She has interviewed well over a thousand refugees who have suffered kidnapping, torture, rape and forced labour while passing through the Sinai.

 

She recently spoke at a conference in the Vatican.

”I met people burned with melted plastics. I have met people burned with kerosene. I have met people with deep wounds with chains. I met people who became blinded because, for six months, eight months, they were blindfolded, and, when they take them out to the sun, they lose their sight. The worst is when their mind and soul is wounded.”

Various international organisations, including the United Nations, have reported thousands of refugees fall victim to people traffickers and organ harvesters in the Sinai.

Ethiopia’s honorary consul to Australia, Graham Romans, cites a recent report to the European Commission finding up to 30,000 people trafficked over five years.

 

He says most were from Eritrea.

”Most of those who are trafficked have died in captivity, even after ransoms have been paid. It’s estimated that some 600 million US dollars has been paid out in ransoms, and the report suggests that many Eritreans do not survive the trafficking and torture. And (it’s) calculated between five (thousand) and 10,000 hostages have died or been killed in captivity, with children as young as two or three years (old) among the victims.”

 

Samson Habtemariam says he believes most of the people who detained him in the Sinai were Egyptian.

(Tigrinya, then translated:) ”They were Egyptians — they spoke Arabic — but I can say there were Israelis as well. There were times to see special soldiers who spoke good English. Though they didn’t speak much in front of us, sometimes they came and asked us when are we going to pay the money. But the guards were Egyptians and Palestinians.”

 

He also believes those removing the organs had medical training.

(Tigrinya, then translated:) ”They let the victim lay on a bed. The operators wear appropriate medical dress. They use anaesthesia. After they take the kidney from your body, they send it directly … Sorry, I don’t want to talk about this ⦠(starts to cry …) But as we have heard, they send the kidney to the neighbouring countries. It won’t go back to Egypt. Special cars come to the place. They use instruments just like what they use in hospitals. Those people are experts, they are doctors.”

 

Saleh Johar is an Eritrean activist who has written a book about Eritrean victims of the people smugglers.

He believes the organs are placed in cooled containers and taken by road to Cairo, or across the border into Israel, then flown to countries where recipients are waiting.

”The kidney cannot stay for more than 48 hours. So to transport it to Europe, Australia or America, you need airplanes. The closest airports are in Israel and Egypt. From this argument, if one wants to transport a kidney, it should be through Egypt or Israel.”

Egypt is a major destination and transit country for asylum seekers.

At the beginning of this year, the country held about a quarter of a million people from Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudan, Syria and Iraq.

 

(Transcript from World News Radio)

 

 

 

Eritrean currency fights back dictatorshipEritrean currency fights back dictatorship(Asmara 27/08/2014) Freedom Friday (Arbi Harnet) activists have successfully launched an innovative project to encourage young Eritreans to resist the regime that is pushing them into exile. The initiative which was successfully launched at the annual festival held in Asmara (expo) aims to spread the message by writing anti dictatorship and motivational slogans on currency notes (the Eritrean nakafa). The initiative named Nakfa Talks (“Nakfa Tezaribu”), has so far released 5,000 Nakfa worth of bank notes.The regime is said to have taken note of the initiative and has started following some trails of inquiry but so far with little success. In their latest communication members of the Project Team inside Eritrea stated that they are all in good spirit and getting ready for their next project which they hope to launch shortly.It is to be remembered that, last week, Freedom Friday made thousands of calls encouraging parents to not send their children back to the indefinite national service training center following the summer break for those who completed (graduate of the 27th round) their six months mandatory training.Organizers of Freedom Friday wish to encourage all Eritreans to support this latest initiative by asking their friends and family to participate in resistance inside Eritrea by writing messages of defiance and solidarity on bank notes and putting them into circulation. Thanking all those who have been supporting the initiative project coordinators are also calling on all Eritreans to support upcoming projects by making a small contribution to Freedom Friday.End
Notes
Freedom Friday is a movement aimed at encouraging resistance to dictatorship inside Eritrea by developing innovative projects that encourage collective actions of defiance and linking these with the resistance in the diaspora.For further information please contact the project on [email protected]

ዜና ዓርቢ ሓርነት – ናቕፋ ተዛሪቡ

ዜና ዓርቢ ሓርነት – ናቕፋ ተዛሪቡ

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ህዝቢ ኣንጽር ምልኪ ሓቢሩ ንኽልዓል ዝጽውዕ ጭርሖ ዝተጻሕፎ ሓሙሽተ ሽሕ ናቕፋ ኣብ ኣስመራ ዘርጊሖም። ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ገንዘብ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ ዝተዛዘመ ፈስቲቫል ኤርትራ ዝተዘርግሐ ክኸውን ከሎ፡ ገለ‘ውን በተን ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ዝርከባ ዝተፈላለያ ናይ ንግዲ ትካላት ኣቢሉ ኣብ ዕዳጋ ይዘውር ከም ዘሎ ነቲ ስራሕ ዝፈጸሙ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

እቲ ዝተዘርገሐ ገንዘብ “ስደት መፍትሒ ድዩ፧ ተላዓል!” ዝብል ሓረግ ዝተጻሕፎ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ሓረግ እቲ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ጸንኪርዎ እግሩ ናብ ዝመርሖ ካብ ሃገሩ ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ ኮይኑ፡ ዘይሕጋዊ ስደት ናብ ሞትን ህልቂትን ዘምርሕ ድኣ እምበር ፍታሕ ዘምጽእ ከምዘይኮነ ብምዝኽኻር፡ ኤርትራዊ መንእሰይ ነዚ ስርዓት መኪቱ ሓርነቱ ኣብ ምውሓስ መሪሕ ተራ ንኽጻወት ዝተባብዕ እዩ። በዚ ዝተኻየደ ናይ “ናቕፋ ተዛሪቡ” ዝብል ካምፐይን ዝተረበሸ ጉጅለ ህግደፍ ብፍርሕን ራዕድን ተዋሓጡ ከምዘሎ ከኣ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ። ነዚ ኣብነታዊ ፍጻሜ ዘካየዱ ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ከም ወትሩ ሞራሎም ሓፍ ብምባል ንኻልእ ስራሕ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ከኣ እቲ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። በዚ ኣጋጣሚ ዓርቢ ሓርነት ንኹሎም ንለውጢ ዝንቀሳቐሱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ተባዓት ኤርትራውያን ነዚ ሓሳብ ብምድጋፍ ብብወገኖም “ስደት መፍትሒ ድዩ፧ ተላዓል !” ዝብል ጽሑፍ ኣብ ናቕፋ እንዳጸሓፉ ከዙሩ ትጽውዕ።

ካልእ ምስዚ ኣብዚ ዝተኣሳሰረ ዜና፡ ዓርቢ ሓርነት ዝሓለፈ ሰሙን ወለዲ ነቶም ካብ ሳዋ ተመሊሶም ኣብ ገዝኦም ዝርከቡ ኣባላት 27 ዙርያ ዝኾኑ ደቆም ናብ ሳዋ ንኸይመልስዎም ዝጽውዕ “ድቅኻ ኣበይ ኣለው”  ዝተስምየ ናይ ቴለፎን መልእክቲ ናብ ኤርትራ ኣማሓላሊፋ ከም ዝነበርት ዝዝከር እዩ። ቀንዲ ዛዕባ ናይቲ መልእኽቲ ከኣ ወለዲ ነቶም ድሮ “ደቅና ናብ ሳዋ ደጊምና ኣይንሰድድን” ብምባል እምቢትኦም ዘስምዑ ዘለዎ ወለዲ ብምድጋፍ ዝተረፉ ወለዲዊን ኣብ ጎድኖም ደው ክብሉን ንውልዶም ንኸይሰዱን ዝጽውዕ እዩ ነይሩ።

ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ንኹሎም ብገንዘብን ብምኽርን ዝድግፍዋ ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን እንዳ ሞጎሰት፡ ደግፎኩምን ምኽርኹምን ከይፍለያ በዚ ኣጋጣሚ ደጊማ ተዘኻኽር።

26 ነሓሰ 2014
ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት

 

Eritrean currency fights back dictatorship(Asmara 27/08/2014) Freedom Friday (Arbi Harnet) activists have successfully launched an innovative project to encourage young Eritreans to resist the regime that is pushing them into exile. The initiative which was successfully launched at the annual festival held in Asmara (expo) aims to spread the message by writing anti dictatorship and motivational slogans on currency notes (the Eritrean nakafa). The initiative named Nakfa Talks (“Nakfa Tezaribu”), has so far released 5,000 Nakfa worth of bank notes.The regime is said to have taken note of the initiative and has started following some trails of inquiry but so far with little success. In their latest communication members of the Project Team inside Eritrea stated that they are all in good spirit and getting ready for their next project which they hope to launch shortly.It is to be remembered that, last week, Freedom Friday made thousands of calls encouraging parents to not send their children back to the indefinite national service training center following the summer break for those who completed (graduate of the 27th round) their six months mandatory training.Organizers of Freedom Friday wish to encourage all Eritreans to support this latest initiative by asking their friends and family to participate in resistance inside Eritrea by writing messages of defiance and solidarity on bank notes and putting them into circulation. Thanking all those who have been supporting the initiative project coordinators are also calling on all Eritreans to support upcoming projects by making a small contribution to Freedom Friday.End
Notes
Freedom Friday is a movement aimed at encouraging resistance to dictatorship inside Eritrea by developing innovative projects that encourage collective actions of defiance and linking these with the resistance in the diaspora.For further information please contact the project on [email protected]

Bodies of African migrants found washed up 30 miles east of Tripoli after boat carrying hundreds trying to cross to Europe sinks less than a mile from Libyan coast

Bodies of African immigrants have been found washed up on shores 30 miles east of Tripoli.

It comes after nearly 200 migrants were feared to have drowned after a boat sank less than a mile from the coast of Libya during an attempted crossing to mainland Europe.

The small vessel – which was crammed with men, women and children – sank late on Friday, according to the local coast guard.

Bodies of African would-be migrants are washed up on the shore of al-Qarboli, 30 miles east of Tripoli, Libya

Abdel-Latif Ibrahim said earlier that 16 people were rescued. He said five of the victims were children.

It comes as Italy’s maritime search and rescue team are being called upon to retrieve hundreds of migrants who are trying to flee North Africa via the Mediterranean Sea on a daily basis.

A Libyan coastguard spokesman Abdellatif Mohammed Ibrahim said: ’A few miles off the coast, we found the remains of a wooden boat which had some 200 migrants on board.

’We managed to save 16 people and recovered 15 bodies, but the search continues for some 170 people who disappeared at sea.’

He added: ’It seems that among them are Somalis and Eritreans in addition to other nationalities. One of the fatalities was an 18-month-old child.’

Members of the Libyan coast guard retrieve a body from the water – one of 200 feared to have gone down with a small vessel that tried to cross to mainland Europe

Around 3,500 migrants and 19 corpses have been discovered since Friday during a spate of attempted journeys by traffickers trying to take advantage of calmer summer seas.

The Italian ship Sirio recovered 18 corpses and 73 survivors from a raft, after a frigate picked up one corpse along with 1372 survivors on Friday night.

The Mare Nostrum search and rescue mission began after a shipwreck near Italy’s coast killed 366 people last October.

The mission costs around 9 million euros (£7.5 million) a month and has sparked fierce debate in Italy, which slipped back into recession in the second quarter after years of stagnation.

A breakdown of order in Libya since the toppling of Colonel Gaddafi has been exploited by human traffickers, pushing the number of arrivals into Italy since January past 100,000.

At the frontier between Europe and Africa, Italy has long attracted seaborne migrants, but the number of arrivals this year is already above a previous record of just over 60,000 for all of 2011, when the Arab Spring uprisings fuelled migration.

Italian Prime Minister Matteo Renzi has called on the European Union to take responsibility for rescuing migrants by investing in border control agency Frontex, and on the United Nations to intervene in Libya to manage the flows of refugees.