ንብስራት! ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምዱብ ፈነወኣ ክትጅምር ኢያ።

ንብስራት!
ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ

ኣብ ቀረባ መዓልታት ምዱብ ፈነወኣ ክትጅምር ኢያ።

ኣብ ቀረባ መዓልታት፡ ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ እተን ሓርነት ንምድላይ ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገብራ ዘለዋ ሚድያታት ደለይቲ ፍትሒ፡ ደው ክትብል ኢያ። ንሓቂ ካብ ሓሶት ንክትፈሊ ሃሰው እትብል ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት፣ ካብ ሃገረ ካናዳ ብኢንተርነት ምትሕልላፍ ክትጅምር ኢያ። እዚ ኣብ ዱሮ 23 ጓንጓ ናይ ናጽነት ዓመታት ዝጅምር ዘሎ መደብ እዚ፡ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ኣጋጢሙዎ ዘሎ ሓደገኛ ፍግረ-መሬት ዝከላኸል ሃገራዊ ጀሪፍ ንክኸውን ከኣ ንትስፎ። ሎሚ ስለ ሕድሪ ሰማእታትና፡ ንዳግማይ ትንሳኤ ኤርትራውነት ሱባኤ ንእቶ።

ሬድዮ ሕድሪ፤ ኣዕኑድ ክብርታት ኤርትራ ሃገርና /ባህሊ፡ ያታ፡ እምነት፡ ስነ-ምግባር፡ ስነ-ጥበብን ታሪኽን/ ንምዕቃብ ዝከኣላ ንምግባር ትሸባሸብ ኣላ። ኣብዚ ዘመን ህግደፍ፡ ሰረገላ ብቕድሚት፣ ፈረስ ከኣ ብድሕሪት ኮይኖሙሉ ዘሎ ህሞት፤ ሬድዮ ሕድሪ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘሎ ኤርትራዊ ወለዶ፡ ብዝተፈላለዩ ሃገራውያን ዜማታት ማእኪላ ናይ ኩላተን ብሄራትና ደርፊን ያታን ንምዕቃብ ናብ ረዚን ሃገራዊ ማህሌት ኣሃዱ ክትብል ኢያ።

ኣብዚ ብኢንተርነት ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜ /ሰሉስ፡ ሓሙስን፡ ቀዳምን/ ዝፍኖ መደብ እዚ፡ ደርፊታት 60ታት፡ 70ታትን 80ታትን፣ ከምኡ እውን እቶም ዝተረስዑ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ዝተደርፉ ዜማታት ክቐርቡን ክስምዑን ኢዮም። እቶም ብዝተፈላለዩ ስነ-ጥበበኛታት ሃገርና በብግዚኡ ዝፈረዩ ዜማታት፡ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ደኣ እምበር ንማንም ውድብ ወይ ስርዓት ዝብጽሑዎ ኣይኮኑን። ናይ ህግደፍ ደርፊ፡ ናይ ህግደፍ ድራማ የለን። ህግደፍ ኣብ ዘመነ-ኣካሒዳ ዝተወልደ ሓድጊ ዘይብሉ ጭደል ኢዩ። ኩላቶም ስነ-ጥበባዊ ክብሪ ዘለዎም ባህልታት፡ ካብ ግራት ህዝቢ ዝተሓፍሱ፡ ኣብ ዳንዳን ቆፎን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈረዩ ምህርቲ ብዙሓን ኢዮም። ስለዚ ኩሉ ቅድምን ደሓርን ብደቂ ኤርትራ ዝፈረዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት፡ ግምጃ ህዝቢ ኤርትራ ኢዮም።

ሬድዮ ሕድሪ፡ ላህጃ ብሄራትና ዝገልጹ ንሃገርን ሃገራውነትን፡ ስለ ፍቕሪን ጽንዓትን ዝተደርፉ ዜማታት፡ ኣውሎታትን ማሰታትን፤ ጥቕስታት ሓርበኛታት ኤርትራውያን፡ ጽሑፋት ቀደም ከምኡ እውን ንክብርታትና ዘላህምቱ ናይ ሬድዮ መዘናግዒ መደባት በብቋንቋኡ ንምዝርጋሕ ክትጽዕር ኢያ።

ኣብ ፈነወ ሬድዮ ሕድሪ፡ ብድሕሪ ናጽነት ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት ዝተዘየሙን: ኣብ ደገ ብደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዝተደርፉን ክቐርቡ ኢዮም። ብዘይካ ሃገራዊ ደርፊታት፡ ነቲ መራሒ ህግደፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ በብዓመቱ ዘመሓላልፎ ዝነበረ ምስሉይን ብሓሶት ዝተላዕጠጠን ቃለ-መጠይቓት ተለቪዥንን መጽሔታትን እውን ምስ ዝተፈላለዩ ምኩራት ደቂ ኤርትራ እናተራኸበት፣ ንሓቂ ካብ ሓሶትን ብድዐን መምያ፡ ከም ጸባን ማይ-ጨባን ንምፍላይ ክትጽዕር ኢያ ። ከምቲ በይኑ ዝምጉት ዝረትዖ የብሉን፡ ንበይኑ ዝጎዪ ከኣ ዝቕድሞ የብሉን ዝበሃል፤ ንቃለ-መሕትታት ኢሳይያስ ክሳብ ሎሚ በዳሂ ግብረ-መልሲ ኣይተዋህቦን። ኤርትራ ኣብ መጀመርታ ተስዓታትን እዋን ሚለንየምን ከመይ ትመስል ከም ዝነበረት፡ ብድሕሪ ኲናት ባድመን ማእሰርቲ ሓሽከት ዜጋታትን፣ ሎሚን ከመይ ትመስል ከም ዘላ ክዝርዘር ኢዩ።

ካብ ሃገረ ካናዳ ዝፍኖ ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት፡ ነቲ ኤርትራዊ ክብርታት ኣጋጢሙዎ ዘሎ ታሪኻዊ ስንክልና፡ ምርኩስን ዕርፊን ንምዃን ዝከኣላ ግደ ንምብርካት ክትሰርሕ ኢያ። እቲ ባህሊን ቅርስታትን ናትና ናይ ህዝቢ ንብረት ኢዩ። ጉጅለ ህግደፍ ግን ዘይንብረቱ ክነሱ ይሰርሓሉን ይነብረሉን ኣሎ። ሬድዮ ሕድሪ ንብረት ህዝብና ናብ ዋናታቱ ንምምላስ፡ ዝከኣላ ንምግባር ክትብገስ ኢያ።

ታሪኽ ከም ዝምስክሮ፣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ መንነቱ ንምዕቃን ዓደቡኡ ንምኽባርን ኢዩ ዝሰርሕ፡ ዝቃለስ፡ ዝዋጋእን ዝስዋእን ዝነበረን ዘሎን። ዓደቦ ከኣ ብታሪኽን ክብርታትን ዝላህመተት ተፈታዊት ጓል ሔማ ኢያ። ንሕና ኤርትራውያን እምበኣር ነታ ኣቦታትናን ኣቦ ሓጎታትናን ዘመሓላለፉልና፤ ኣብ 30 ናይ ሰውራ ዓመታት 65 ሽሕ ሂወት በራውር ደቂ ህዝቢ ዝተኸፍለላ፤ ከምኡ እውን ኣብቲ ህግደፍ ብስዉር ዝሸርጠጦ ኲናት ባድመ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሂወት ዝተኸፍለላ ሃገርና ወትሩ ከም ብሌን ዓይንና ክንሕልዋ፡ ምስንኻል ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ እውን ዋጋ ከፊልና ንዳሕረዎት ወለዶታትና ከነመሓላልፋ ሕድሪ ኣሎና።

እቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ ሓዋርያት ዝኾነ መንእሰይ፡ ነታ ከም ዑፍ መስቀል ንእንኮ ግዜ ጥራይ ዝተራእየት ሓርነት ናብ ንቡር ቦትኣ ንምምላስ፣ ንመሬቱ ናብ ተካእቱ ወለዶታት ንምውራስ ልዕሊ ኩሉ ጾር ኣለዎ። ከምቲ ነደቕቲ ዝነዓቑዎ እምኒ፡ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ ዝብሎ ቅዱስ መጽሓፍ፤ ኮምፓስ እዚ ፈነወ እዚ ድማ ብቐንዱ ንመንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ብታሪኽን ክብሪታትን ዘማእዝን ክኸውን ኢዩ።

ካብ 1991 መዓልቲ ናጽነት ክሳብ ሎሚ ንዘሎ ጉዕዞ ታሪኽ ኤርትራ ኣብ እንዕዘበሉ ግዜ፡ እቲ ንሃገር ከም ሃገር መጠን ደው ዘበሎ ሃገራዊ  መቖምያታት በብዓመቱ እናዓነወ ይኸይድ ኣሎ። ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ’ምበኣር ባህሊ፡ ያታ፡ ስነ-ጽሑፍ፡  ታሪኽ፡ ወ.ዘ.ተ… ዝብሉ ኣርእስትታት ሒዛ ናብ ኣየር ክትዝርጋሕ ኢያ። ኣብዚ መደብ እዚ፡ ካብ ቅድሚ ናጽነት ክሳብ ሎሚ ብዝተፈላለዩ ዜጋታትና ዝተጻሕፉን ዛጊት ናብ ህዝቢ ዘይተመሓላለፉን ኣገደስቲ ጽሑፋት ክንበቡ ኢዮም።

ኣብዚ ተኣፋፊ ግዜ፡ ነዛ ቅርሲ ኤርትራውያን ንምዕቃብ ትብገስ ዘላ ሬድዮ ሕድሪ፡ ኩሉ  ዜጋ ብኢንተርነት፡ ብሞባይል፡ ኣይፓድ፡ ኣይፎን ወ.ዘ.ተ… ንክከታተላን ርእይቶኡ ንክልግሰልናን  ንትስፎ። ምጅማር እዚ ዕዮ’ዚ ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ሃገራዊ  ወፈራ ኢዩ።

ሬድዮ ሕድሪ፡ ብስካይፕን ተለፎንን ምስ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ፡ ሞያውያን፡ ምሁራትን ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያንን ዝርርብ ክትገብር ኢያ። ንዝሓለፈን ዘሎን ታሪኽን ጉዕዞን ኤርትራን ህዝባን ብሱል ዝርርብ ክግበር ድማ ዝከኣለና ምድላዋት ክንገብር ኢና።

ተመኩሮኹም ናብ ሰማዕቲ ንምትሕልላፍ ብዘይ ምሕላል ክንሰርሕ ኢና’ሞ፡ ምትሕብባርኩም ከም ሞባእ ደብሪ ጌርና ክንርእዮ ኢና። ንርእይቶ ወይ ሕቶ፡ ወይ’ውን ዝኾነ ኣበርክቶ ንምግባር በቲ ቀጺሉ ዝስዕብ ወብ ሳይት ኣድራሻና ንክትረኽቡና፡ ወይ እውን ብፈይስ ቡክን ስካይፕን ብጽሑፍ ወይ ብድምጺ ሓበሬታኹም ንከተካፍሉና ንሕብር።

’ጉዕዞ ሽሕ ኪሎ ሜተር ብሓደ ስጉምቲ ኢዩ ዝጅመር’ ከም ዝበሃል፣ ናብቲ ብማዕዶ ዝረአ ዘሎ ጥርዚ ሓርነት ህዝቢና ንምብጻሕ ብሓደ ስጉምቲ ኣሃዱ ኢልና ንብገስ ኣለና። ከምቲ ውሉደ ክህነት ዝብልዎ፡ ንዝረቐቐ ከም ረጒድ፣ ንዝቀጠነ ድማ ከም ሓፊስ ጌርኩም ንክትርእዩዎ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዘኻኽር። ፈነወ ሬድዮ ብኢንተርነት ብዙሕ ሓላፍ-ዘላፍ ክህልዎ ኢዩ። ብዘይካ ተክኒካዊ ሕጽረት፡ ተመኩሮ እውን ንገዛእ ርእሱ ዓንዲ ማእከል ስለዝኾነ፤ ጉድለታትና ንምእራም ክንጽበ ኢና።

ንኺድ ከምዚ ሕጂ! ኣብ መንጎ መዶሻን ኡንኵዲኖን ንዝተቐርቀረ ስርዓት ማፍያ፡ ዕምሩ ንምሕጻር እወ ንኺድ። ዘይበሊ ነገር የለን፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣካይዳናን ድምጽናን ክሰምር ኢዩ! ነቲ ሽሕ ኪሎ ሜተር ከም ንበጽሖ፡ ንኣምን ኢና።

ደበሳ ኢዮብ ንህዝቢ ኤርትራ!
ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት።

15/ግንቦት/2014

 

 

 

 

 

Refugee : Eritrean regime incredibly cruel and oppressive

The current Eritrean asylum seekers who come to the Netherlands , taking unprecedented proportions. Teeven according to Secretary for Justice For years, there are relatively many Eritreans to our country to seek asylum. In 2013 there were 978 , according Refugee Netherlands , Somalis after the great group of Africans . According to the NGO , the country has in the Horn of Africa is one of the most repressive regimes in the world. Some compare the situation with that in North Korea.

Criticism of the government is prohibited and opponents arrested . The service is for people up to 10 years and drives many people to flee , which certainly is not without risks. At the borders is shot at people trying to get the country out. People who get caught , given heavy sentences . Only with an exit to Eritreans leave their country , but they get in practice almost never.

President Isaias Afewerki ruled for decades with an iron fist . Even before independence in 1993, which came about through a referendum , he was the de facto leader of the region in northern Ethiopia . For decades there was an extremely bloody battle fought for independence and in 1998 it was hit again. In a two -year war tens of thousands of soldiers were killed in the two countries . In 2000, the fighting cocks agreed , a file with a supervised by UN troops buffer . Netherlands made ​​an important contribution to that mission ( UNMEE ) with more than 1,100 soldiers.

The wars Eritrea driven to the edge of the abyss . According to UN estimates, in 2011 70 percent of the population struggling to scrape enough food. Together The government claims that the country is self-sufficient and shows off food.

U.S. diplomats , according to Wikileaks documents scathing about Afewerki and his one-party state . ” Young Eritreans flee in large numbers , the economy seems to have ended up in a deadly downward spiral flows over the prisons and insane dictator remains cruel and capricious ” , outlined the U.S. ambassador in Asmara , the situation in the country.

trooper Netherlands
The trooper responds to the sharp increase of asylum seekers to the Netherlands . ” We put our capacity now in a different way ,” said Alfred Ellwanger of the military police . ” The majority of asylum seekers from Eritrea trying to get . Our country especially through the southern border of Netherlands Therefore, we have most of our capacity of our mobile controls are moved there. That is the advantage of our mobile controls . This allows us to quickly scroll. ”

The trooper knows for certain routes of the foreigners . Ellwanger : ” We know that they come by bus or other forms of public transport like the train . If we have concrete information , we are ready to intercept them. If the applicants are customizing their area of entry , then we do that with our controls. ”