ቅሬን ግርጋ ኡሰዉኹ

ቅሬን ግርጋ ኡሰዉኹ

ኤውሮቢል ሊኽ ኣመሪ ጃብ ኡሰው፣ መናብረትል ኣኽኒ ፖሎቲካ ድገሩዅል ፍሪርድኖኽር መርሒድኖኽርን ቅቡባን ሰጘክ። ኡሰሪ ግርዊልድ ለጥ ይረሪዲ ኒ  መታን ፈጠርስረሪ ያዅ ዓዋዲ ክለዎሎም ሰጞኵ። ክድመትል ንር ኤምርሰናኽር ንር ክኺናርሰናኽር ከፈልሰላ፣ ንሪ ፍሪርዳኽስክ መሄርስቶ  እንከልቶ እምንቶ ፈቐድሱላ ሰጘላ። ሕብረተሰብ ዓንቀይል፣  ዲመክ ግርዊልድ ጀረበው እኽኖ ጂቦለን መንደርቱኑ ሰጘነኵ።  ንድ ቀጠበው ሸቓሎ ኡሰው ቅሬኑ ልጘር ማሕበርነት ዲቢል ኮበንሃገንትል 1910 ኣክብስኖ ዕምጭ ኒን ክብቲሮ ለመለም ኤስተሄለትለን ብያን ፍድኑኹ። 1912 ትልኻ 8 መጋቢት (march) ኤመሪ ሺባ ዕምጭ ኡሰዉኽሲ ለመለም ይድኖኽር ውራ ደርብ ፍርነት ቋልድኖኽር ታና ኣክቶለን ቅሬኑ ሸቓሎ ኡሰው ተሰማምዕነሪ ግርጋ ግን። ኡሰሪ ሸቓሊት ክድመትል ንርጨር ሸቃሎዲ ኣኽሮ ሑር ኣኽቶ ለመለም ይሩ፣ ኒዲ ሕበርደ ኮዶ ኡሰሪ ግርዊልድ ገመውላ ዕምጭልድ ሑር ኣኽቶ ለመለም ዪረሪ ኣኽረውድ ለጛ ሙኽር ለመለም ሙዅርደሪ ጝን።

ሕቡራት መንገስታት ዲቢል ኒዩ-ዮርክትል 2012 ትል  ሊኽ ኮላተልድ 8 መጋቢት (march) ብርፍ ይረትልድ 100 ኤመሪኽ በሀር በዓል ኣብዓልድኑዅ። እና ሊኽ ኤመሪል ገሪ ኮላተል ኡሰሪ ዳሕና ኣኻዅ ናይ ሰርገልዱ ብጅኻና ኮላተልኻ ልሳዕ እን ኤውሮቢል ሊኽ ኤመታት ጃብ ሰጛዅስን ጂባኹ መንደርትረት ተብድኒዅ ውሪ ቛልኑዅ። እማ ለመለም ኢሰዉኹ ደርብ ገፍ እኳ ፈርገት ተሰማሚዕኖ ለመለም ጃቢትሮ ተፋነይኑኹ።

ኤርትራይት ኡሰሪ ንርበለዲ ንርከውዲር መታን ነሳኽር መጡ ኣባይ ኮልድ ዳገንቶ ተሓረብሮ ንር ዋጅብ እስረር ግን። ላኪን ህ.ግ.ደ.ፍ መሪ ኣኾ አስመራ ዔሮ ሰና፡ሰልፍድ ጠለምሰውልድ ላሪ ኡሰሪ እርግቲ።እነ ደከው 23 ኣሜታተል ጂበገንላ ላሪ ድኳ ረይሕስትሮ ክረሪ ግርጋ እልላ። ኮል ዋንትረን ሓግላንዲ ዕድርዲር ዳግሊ የታይም ለገደቲ እንኩቲ። ጂቦላ ጋይትሮ በለድሲ ባርዶ ፍረደንኻ ኮዶ ንርጃል ድየውላ ኣጭጉም ኒን ይሮ ደገምሰው ኣኽላ። እና ደመን ኒል ኡሰሪ ኤርትራይት ክብር ኣዳምሩኽ ብሮ ዳድራኽክ ሽብዎላ ሀርገፍ ዪሩ ባሓርሊ እዃርዱ ክረቲ እንኩቲ።

ኩ ገነት ኩ ሻኒት ክሱስንኻ እንከልሲ ክኻንትረሪት ንርትልኻ ኣባጥሕ እዃርደሪት ዓምጭነዲ ቃበብነዲ ጋቢቶሉኽር ስማሳዅ ግን። ኡሰሪ ዋኒግራኽ ወራት ነፍዓላ ይነኩን ኮዶ ጃቢቶ ጀረብረን ሓብለክነኩንላ። እና ገፍ ዪነሪ ሓድርልኽር መናብረትል ንር ናይሲ ከበርድነን ናትክድ ሰርገልዲ ርድቕዲ ኣኸት ኤርእኖ ጃዅንዅን። ገና ዋነጝረን እኽርኽር እላ። እኽርሲ እንጠራ ኣኽላ ገነትኽር ኣኽርኮት እከላኽር ከበርዳኽር። ኩ ገንትር ኩ ሻኒትር ኩ ቁረትር ቋሊ እማ ኔስ ከብርድንን ግን እን8 መጋቢትር (march) ሽንክራ። እማ ነሰኸው ይና እምነዲ ይና ግብርዲ ላት ፈረሰና እሲኖ 8 መጋቢት (march) ተዓየበቲና።

ኤርባ መጋቢት ናይ ኡስውሲ ለመለም ዩኖ ክኒ ትክያኽ ይና ሹሽኽር ይና ቆልዕድር ኡነሪ ኤርባ ግን። ወረባ ይናኹል ኡሰሪ ዓምጭስጝሪን ንርዳን ሱቖይሲ ቋልስጝሪን ንሪጀረብራዅ ክኒትል ከብተጝሪን ፍትሕድር ዓዋዲስኽር ኡስሪ ሑር ኣኽቶ ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑኹ ሆደ የቲ። ሓይሳንዲ ካብራንዲ ይና ሻን ኡሰው በላይን፣ 8 መጋቢት (march) ከብርቶኽር ኡሰሪ ንር ሓቕ ኤርቶኽር ሆደትል ደበልታ። ለመለምድ ካያ ግን ናይ ን ኤረርሳዅ።

ይነ ፍዳታት ዲመሲ እልብስናው!!!
8 መጋቢት (march) ዓንበብርርኒ!!!
ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑኹ/ሆደ።  7-3-2014
D.O.B.N.E. /HODE: Email: <[email protected]>;

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.